DOCUMENT DE TREBALL

-Psicopedagogia-
  


EXEMPLE nº 1

Model que es pot afegir en el butlletí de notes.


Informe de l'avaluació

ALUMNE: Maria Geris

CURS: 2n D ESO

L'equip de nivell que fa el seguiment de l’adaptació curricular del procés d'aprenentatge del seu fill o de la seva filla els informa de les propostes i acords presos en les reunions de seguiment, per tal de millorar el seu procés.

Aspectes generals:

PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA:

Cal que justifiqui faltes d'assistència.
Ha de millorar la puntualitat de les primeres hores.

RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT:

Cal felicitar-lo per la bona relació amb el professorat.

ADAPTACIÓ AL GRUP:

Té molt bona relació amb el grup.

CONDUCTA:

No hi ha problemes de conducta

Aspectes acadèmics:
 
Àrea
Relació i comprensió conceptes
Treball i deures
Actitud
Ll. catalana Cal pregunti i demani ajuda Cal que millori la presentació i la neteja Cal que partici més
Ll. castellana Cal un ajut fora del centre, classes particulars Cal que s’esforci més en fer els deures Cal que s’esforci més
Ll. anglesa . . .
Matemàtiques Cal proposar-li un crèdit de reforç Cal que s’esforci més en fer els deures Cal que participi més
C. socials Ha millorat la seva comprensió Cal que presenti les feines puntualment Té una actitud bona
C.experimentals . . .
Tecnologia Cal fer una adaptació individual reforç Entrega puntualment els treballs i les feines Té una bona actitud
Plàstica .    
Música .    
Educació física Cal que s’esforci més Entrega puntualment els treballs i les feines Cal que s’esforci més
Suport-reforç Ha millorat la seva comprensió Entrega puntualment els treballs i les feines Té una bona actitud

Altres propostes d'intervenció:

PARES: Cal un control perquè no es descuidi el material diari

CENTRE: Cal fer un seguiment del material per part del professorat

GENERALS: .

Atentament,
 
 
 
 

Arenys de Munt,          juny de 2 .......
 
  


EXEMPLE nº 2

Model que es pot afegir en el butlletí de notes.

 Aquest model només fa referència als continguts superats o no, també, es pot afegir al butlletí de notes, si així es considera. 
 

Informe de l'avaluació

ADEQUACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL

A.C.I.
L'equip de nivell que fa el seguiment de l’adaptació curricular del procés d'aprenentatge del seu fill/a els informa dels aprenentatges i continguts assolits per l’alumne.

LLENGUA

Comprensió oral:

- Expressar amb el gest les seves necessitats.
- Seguir ordres simples.
- Seguir una seqüència de 2 o 3 ordres senzilles.
- Comprendre els sustantius del vocabulari bàsic.
- Respondre a preguntes senzilles d'una historia explicada prèviament.
- Comprendre algunes frases fetes.
- Ordenar accions d'una seqüència d'imatges.

Expressió oral:

- Utilitzar frases simples.
- Formular preguntes als companys i al mestre.
- Escoltar quan li parlen.
- Expressar la seva intenció amb l'entonació de les frases.
- Utilitzar els adjectius per expressar qualitats.
- Respondre preguntes que exigeixen donar una opinió.

Llenguatge escrit:

- Fa la direccionalitat del traç és d'esquerra a dreta.
- Enganxar bé les lletres.

Lecto-escriptura:

- Sap distingir els dibuixos de lletres.
- Sap identificar el seu nom.
- Llegueix vocals.
- Coneix les consonants bàsiques (m, t, p , l, s, d, n, r)
- Llegeix les síl·labes directes i les inverses.
- Llegeix frases.
- Escriu paraules dictades.

Comprensió lectora:

- Aparella una paraula escrita amb el dibuix.
- Donat un dibuix, sap escriure el nom.
- Es capaç d'aparellar una frase escrita amb el dibuix corresponent.
 

MATEMÀTIQUES