Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

Avaluació d'alumnes de l'etapa d'ESO

 

1. Criteris generals - ESO

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les matèries i l’anàlisi global del progrés de cada alumne/a en cada curs i al llarg de l’etapa.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els criteris d’avaluació de cada matèria i l’assoliment global de les competències bàsiques, tenint en compte que els objectius s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts.

En l’àmbit de llengua hi ha d’haver un treball conjunt en llengua catalana i en llengua castellana i, per tant, la coordinació en els criteris d’avaluació i en l’atorgament de qualificacions com a resultat d’aquesta avaluació.

Quan en un centre educatiu hi hagi matriculats alumnes que temporalment es trobin en situació d’escolarització singular, com ara les escolaritzacions compartides entre centre ordinari i centre d’educació especial, la realització d’activitats complementàries en unitats d’escolarització compartida (UEC), l’atenció educativa en aules hospitalàries o l’atenció educativa domiciliària, o bé internats en centres educatius del Departament de Justícia, l’equip directiu i els tutors del centre on són matriculats han d’establir els procediments necessaris per al seguiment acadèmic i per al procés d’avaluació d’aquest alumnat.

Tot i que determinades matèries contribueixen en més grau a obtenir les capacitats fonamentals de l’educació obligatòria, s’ha de procurar l’aprenentatge de les competències bàsiques des de totes les matèries i, per tant, des d’aquesta perspectiva, l’avaluació, com a observació i diagnòstic del progrés dels aprenentatges de l’alumnat, necessita la integració de les aportacions de tot el professorat que imparteix docència a un mateix alumne o alumna.

2. Normativa

Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

Document

https://www.gencat.net/eadop/imatges/5155/08165082.pdf

 

 

 NORMATIVA DE LA LOGSE
MODELS 


 

 
Joan M. Cruz - 2007