Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Programes de diversificació curricular: aules obertes

 

Programes de diversificació curricular: aules obertes

Normativa

Exemple d'aula oberta

Professorat tutor de l'aula oberta

Models de documents

 

 

Normativa

Per als alumnes que per causes diverses presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, baix nivell d’autoestima i desmotivació per l’activitat escolar i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària, o per als que a causa d’una disminució psíquica requereixen una metodologia més funcional, a tercer i a quart d’ESO es poden organitzar, en el marc dels programes de diversificació curricular, entorns escolars en què prevalguin plantejaments més globals i activitats més funcionals que mantinguin la motivació del’alumnat per a l’assoliment de les competències bàsiques. La peculiaritat de cada centre marcarà les línies específiques que caldrà desenvolupar per tal d’atendre-hi l’alumnat.

Aquests entorns o programes de diversificació curricular es platengen com a aules obertes, en l’organització de les quals cal prioritzar els criteris següents:

· Compartir activitats a l’aula específica amb activitats amb el grup classe ordinari.
· Organitzar de manera globalitzada els aprenentatges bàsics i fonamentals de diverses matèries amb una metodologia més pràctica i activitats més funcionals i manipuladores.
· Reduir el nombre de professors de manera que un mateix professor imparteixi continguts de més d’una matèria, i si és possible de manera interdisciplinària.
· Utilitzar les TIC com a eina d’aprenentatge de les matèries.
· Fomentar el treball cooperatiu.
· Reforçar l’atenció personalitzada per potenciar l’autoestima i proporcionar orientació escolar i laboral.

Els objectius que cal assolir amb aquesta organització són, fonamentalment:

· Desenvolupar les competències bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball escolar.
· Establir relacions personals positives, procurant incrementar el nivell d’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les expectatives de futur de l’alumnat.
· Sentir el centre com un espai propi i acollidor en el qual tenen un lloc, poden fer aportacions i demostrar les pròpies habilitats de maneres diverses.
· Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral.
· Assolir els aprenentatges necessaris per obtenir el graduat en educació secundària.

Pel que fa a la metodologia, s’ha de donar prioritat als aspectes següents:

· Treball global de continguts de diferents matèries.
· Diversificació d’estratègies d’aprenentatge: explicacions, treballs pràctics, recerca d’informació, projectes individuals i de grup…
· Diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics…
· Diversificació d’activitats d’aprenentatge per a l’adquisició d’un mateix contingut i diversificació de continguts per a un mateix objectiu.
· Incorporació de les TIC com a eina ordinària de treball en les diferents matèries.
· Combinació del treball individual per atendre necessitats individualitzades amb treball en equip per potenciar hàbits de socialització.
· Seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne o l’alumna i valoració personalitzada del desenvolupament d’aquesta activitat.
· Diversificació de les activitats i instruments d’avaluació: exercicis autocorrectius, correcció individual, correcció col·lectiva, coavaluació entre els alumnes, exposicions individuals i col·lectives, proves…

El Departament d’Educació posa a disposició del professorat i l'alumnat de les aules obertes un entorn virtual específic per tal de facilitar el treball en TIC i possibilitar l'intercanvi entre aules de diferents IES (Kampus: http://phobos.xtec.cat/aulesobertes/campus/).

A tall d’exemple, i com a síntesi d’experiències que s’han iniciat en alguns centres, se suggereix l’organització següent:

Activitats en espais específics

1. Formació bàsica: 10-15 hores

– Àmbit lingüístic i social: treball de continguts bàsics de les matèries de llengua i literatura catalana i castellana; ciències socials, geografia i història i, si el centre ho considera convenient, de llengua estrangera.
– Àmbit científic i tecnològic: treball de continguts bàsics de les matèries de matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies.
– En aquests àmbits s’inclou l’ús de les TIC com a eina fonamental d’aprenentatge.

2. Formació pràctica: 6-10 hores

- Realització d’activitats manipulatives o de taller, relacionades amb les tecnologies.

3. Desenvolupament personal: 1-2 hores

– Dinàmica de grup: relació, compromís, afectivitat, resolució de conflictes…
– Treball de valors, competències i habilitats socials: comunicació, capacitat assertiva, autoestima, respecte, tolerància, negociació, emotivitat…
– Orientació escolar: seguiment i valoració de l’activitat i dels progressos dels alumnes, orientació personal, acadèmica i professional…
– Orientació laboral: recerca de feina, recursos de l’entorn, drets i deures dels treballadors, compleció de formularis…

Si bé els programes de diversificació curricular s’emmarquen dins els àmbits anteriorment descrits, també es podran desenvolupar per mitjà de projectes interdisciplinaris que contemplin agrupaments diferents.

Activitats a l’aula ordinària (6-12 hores)

· Participació en les sessions de tutoria i d’un mínim de tres matèries del currículum ordinari en un grup del curs corresponent, pel que fa a les matèries d’educació física, educació visual i plàstica, i música, així com matèries optatives i treball de síntesi, en alguns casos amb el suport
d’un segon professor a l’aula.
· Participació en activitats col·lectives: actes culturals, sortides, millores del centre…

La participació en aquestes activitats s’ha de presentar als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques, i, per tant, s’ha de requerir el compromís d’aprofitar el recurs que se’ls ofereix. Pel seu caràcter obert els alumnes han de poder participar, segons les seves necessitats, en un, en dos o en els tres blocs de l’aula oberta. Així mateix, han de poder-s’hi incorporar en qualsevol moment del curs, i també en qualsevol moment del curs s’ha de poder decidir la reincorporació a l’aula ordinària.

L’avaluació de l’alumnat que participi a l’aula oberta es farà en funció dels criteris d’avaluació establerts en la diversificació curricular i s’ha desenvolupar en el marc de les sessions que realitzi la junta d’avaluació del grup ordinari.

El professorat de l’aula oberta haurà d’aportar la informació corresponent a les activitats que l’alumne/a desenvolupi en aquest espai i el professorat dels grups ordinaris la informació en relació amb les activitats que desenvolupi amb el seu grup classe. El professorat de l’aula oberta ha de fer un seguiment individual de l’activitat de cadascun dels alumnes en aquest espai i disposar d’un registre de l’evolució dels seus aprenentatges. Així mateix, atès el necessari compromís que s’ha d’establir amb els alumnes en relació amb la seva participació a l’aula oberta com una oportunitat per a la millora dels seus aprenentatges i l’assoliment de les competències bàsiques, caldrà que l’autoavaluació per part dels mateixos alumnes esdevingui un element clau en el procés d’avaluació d’aquest alumnat. Caldrà incidir especialment en continguts d’hàbits i valors com l’assistència regular a classe, la puntualitat, la correcció en el tracte amb els altres, la responsabilitat, l’ordre, la constància i la iniciativa. El centre determinarà el professorat que, arribat el cas, farà el seguiment de l’alumnat que realitzi activitats pràctiques fora del centre.

Així mateix, el Departament d’Educació podrà autoritzar programes de diversificació curricular que comportin una organització curricular i un horari de permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els
centres organitzen altres activitats que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i requereixen una organització diferent de la descrita.

Professorat tutor de l'aula oberta

El professorat que intervingui en aquesta aula o unitat ha de ser prioritàriament professorat amb destinació definitiva al centre, amb experiència docent i, sempre que es pugui, amb coneixements tecnològics i domini de les TIC. D’entre aquest professorat es nomenarà el tutor o la tutora responsable, que coordinarà els professors i educadors en la dinàmica i estratègies de l’aula oberta.

Les tasques de coordinació d’aquest professorat tutor són:

· Vetllar per l’acollida i seguiment individual de l’alumnat.
· Gestionar el model de currículum.
· Interrelacionar-se amb tots els educadors i professors que hi intervinguin, així com amb serveis socials del municipi si escau.
· Tenir cura de l’espai i dels materials que contingui.
· Desenvolupar l’acció tutorial, especialment en l’àmbit de les habilitats socials.
· Vigilar la progressió de l’alumnat, tant pel que fa a la seva maduresa personal com en la dels aprenentatges de continguts i aconduir la problemàtica que pugui sorgir.
· Encarregar-se de l’orientació, tenint en compte que la continuïtat escolar postobligatòria (en ensenyament reglat o no reglat) ha de ser un dels objectius bàsics d’aquests estudis.
· Vetllar per la relació amb l’entorn, potenciant les possibilitats del pla d’entorn, en el cas que el municipi en tingui un, o cercant possibles vies per compartir recursos que el municipi pugui oferir.

Propostes:

Models de documents:

Projecte singular Presentació Projecte Singular
Resum-esquema aules obertes Programes de diversificació curricular: aules obertes
Escrit proposta alumne/a Escrit presentació als pares
Entrevista valoració Qüestionari: Opinió de la feina
Entrevista inicial alumne/a Model de recollida dades del alumne/a
Full informatiu als pares Dossier informatiu
Model d'horari Model d'horari setmanal
Full de seguiment Model de seguiment del treball de l'alumne/a
Contracte pedagogic Models de compromís amb el projecte
Graella alumnes de classe Llistat: Recull de dades d'alumnes

 

 

Joan M. Cruz - 2007