Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Document inicial de reflexió: Aula oberta al centre?

 

1.- Què són les  Aules Obertes?

Serien grups reduïts, la ràtio dels quals hauria d'èsser molt baixa, on s'hauria de contemplar la possibilitat de fusionar àrees amb la finalitat d'oferir activitats d'ensenyament aprenentatge de tipus funcionals-globalitzadores, properes a l'experiència dels alumnes, amb predomini dels aspectes manipulatius o d'aplicació pràctica. En aquests grups reduïts d'adaptació curricular s'impartiria els continguts de manera adaptada, com a mínim, els crèdits comuns d'un cicle corresponents a les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i ciències de la naturalesa o ciències socials.
 

2.- Característiques de les aules obertes.

- Les aules obertes són a tots els efectes, un recurs més del centre per atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat.

- Han de ser flexibles en la seva organització, amb la finalitat de permetre que els alumnes l'utilitzin només el temps i en les àrees que sigui necessari.

- Han d'estar harmonitzades amb la resta de solucions que el centre hagi previst (desdoblaments, flexibilització de grups, treball en grup reduït en alguna àrea...).

- Tenen la  finalitat de permetre la promoció dels alumnes que les utilitzin.

- Els alumnes que hi assisteixen puden incorporar-se al grup ordinari al que estan adscrits, per realitzar algunes activitats com pot ser la tutoria o alguna àrea.

- Estan a càrrec d'un nombre reduït de professors.
 

3.- Projecte per a una Aula Oberta.

3.1.- Justificació.

 La valoració del rendiment escolar d'alguns alumnes no és del tot satisfactòria, tot i haver tingut diferents suports i tipus d'atencions per part del centre escolar; arribant a la conclusió que es considera molt convenient una adaptació curricular diferenciada a resta d'alumnes a fi d'aconseguir la seva inserció dins del sistema educatiu i orientar-los cap al món laboral i professional.

3.2.- Crear una comissió de seguiment.

3.3.- Tipologia de l'alumnat.

Els alumnes proposats per ser atesos per una Aula Oberta presenten retards greus d'aprenentatge (per diversos motius: degut a un rebuig de la dinàmica escolar massa teòrica,  la falta de motivació, la manca d'estratègies o aptituts per aprendre, una gran desorientació a nivell personal, etc.).

3.4. Currículum.

Per tal d'arribar a un nivell d'integració i de maduració propi de l'edat, cal proposar un disseny curricular basat en activitats manipulatives, funcionals i creatives. Per contribuir a la recuperació de continguts conceptuals es programaran crèdits de les àrees instrumentals. Cal que els alumnes d'aquesta manera valorin la seva adaptació com a positiva per un futur professional.

Cada departament hauria de proposar els seus continguts. Per exemple, es podria treballar per projectes,  tecnologia: fusta, informàtica; ciències naturals: jardineria; matemàtiques: comptabilitat, c. socials: inserció al món laboral, etc ...

3.5.- Promoció dels alumnes i avaluació.

Es considera un aspecte bàsic que I'alumne que ha estat objecte d'una adaptació curricular es pugui acreditar a final d'etapa, sempre  quan hagi assolit els objectius generals de les diferents àrees, tot i no haver cursat de manera normalitzada aquella àrea. Per part dels alumnes, seria contradictori i poc "just" crear una Aula Oberta negant-los ja d'entrada la seva promoció.

Els pares hauran d'estar informats  perque donin la seva conformitat.

 

Normativa

 

 

 
Joan M. Cruz - 2007