Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

La mediació esolar

 

Orientacions per al desenvolupament de processos de mediació escolar.

1. La mediació com a procés educatiu

La mediació és un procés educatiu per gestionar els conflictes de convivència que sorgeixen als centres en els quals hi ha involucrats alumnes.

2. Àmbits i principis

Definició

La mediació és una eina eficaç de pacificació social, responsabilitzadora de les accions personals i que genera beneficis a tothom qui hi participa: per a uns perquè els fa conscients de les conseqüències dels seus actes i els ofereix una via reparadora, alternativa a la sanció; per als perjudicats perquè els permet expressar-se i considerar el dany rebut i les disculpes i els compromisos dels altres; per a tota la comunitat educativa perquè queda enfortida i més legitimada en la seva primordial funció socialitzadora.

Àmbits d’aplicació

Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes interpersonals, que són freqüents en els centres docents, i no estan necessàriament tipificats com a conductes contràries a la convivència en el centre.

Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes dels alumnes contràries a les normes de convivència del centre o greument perjudicials per a la convivència en el centre que hagin originat un perjudici a altres, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la comunitat educativa, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es tracta d’una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre.

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, independentment del resultat d’aquests processos.

Es pot oferir també la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.

Principis

La mediació regulada en aquest títol, com a procés educatiu de gestió dels conflictes de convivència en els centres, es basa en els principis següents:

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte no solament són lliures d’acollir-se o no a la mediació, sinó també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. La persona mediadora també pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació amb els principis establerts en aquest títol.

b) La imparcialitat de la persona mediadora, que ha d’ajudar els participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.

c) La confidencialitat, que obliga la persona mediadora i els participants a no revelar a persones alienes al procés de mediació la informació de caràcter confidencial que n’obtinguin en el curs del procés, llevat dels casos previstos en les lleis.

d) El caràcter personalíssim, que implica que les persones que prenen part en el procés de mediació i la persona mediadora han d’assistir personalment a les reunions de mediació sense que es puguin valer de representants o intermediaris.

3. Desenvolupament de la mediació

Inici del procés de mediació

Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del context on sorgeix el conflicte, pot sol·licitar de prendre part en un procés de mediació per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte.

Així mateix, un cop detectada una conducta contrària a les normes de convivència del centre, es pot oferir a l’alumne o a l’alumna la possibilitat de resoldre el conflicte per la via de mediació, llevat dels casos esmentats en l’apartat anterior. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne/a i, si és menor, dels seus pares o tutors, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador i s’interrompen els terminis de prescripció i de les mesures provisionals adoptades, i des del moment de l’assumpció del compromís no es poden adoptar mesures provisionals i en el cas que s’hagin adoptat se suspenen provisionalment.

Procés de mediació

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació el gestionaran directament les persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores.

Si el procés s’inicia a partir de l’acceptació de l’oferiment de mediació feta pel centre en la gestió d’un conflicte, el director o la directora ha d’escollir, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal d’administració i serveis del centre, que disposin de capacitat i formació adequada per conduir el procés de mediació. La persona triada no pot tenir cap relació directa amb els fets. El director o la directora també pot designar un alumne o alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de l’alumna és voluntària.

La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne/a de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o s’hagi sostret aquest material, el director o directora del centre ha d’actuar en el procés de mediació en representació del centre.

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar.

Finalització del procés de mediació

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit.

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores en benefici de la persona perjudicada es compromet l’alumne o alumna i, si escau, els seus pares o tutors i en quin termini s’han de dur a terme. Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme a l’acte mateix. Només s’entendrà produïda la conciliació quan l’alumne o alumna reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes; i només s’entendrà produïda la reparació quan l’alumne o alumna dugui a terme, de manera efectiva, les accions reparadores en benefici de la persona perjudicada a què s’hagi compromès. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, un cop produïda la conciliació i, si n’hi hagués, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i l’instructor o instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient disciplinari.

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l’alumne o alumna o als seus pares o tutors, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un
procediment sancionador, el director o directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent. Des d’aquest moment es reprèn el còmput dels terminis i es poden adoptar mesures provisionals.

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de reparació ofert per aquest, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com una circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació.

El procés de mediació s’ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini.

4. Concreció al reglament de règim interior

Els centres que decideixin utilitzar la mediació com a procés de gestió de la convivència han de concretar-ne el procés al reglament de règim interior.

 

Models de documents:

Projecte de mediació Projecte de mediació
Guió passos a fer Guia_mediacio.doc
Planificació dels casos F_planicar_mediacio.doc
Recull de dades cada part F_recull_dades_mediació.doc
Acta des acords F_acta_mediacio.doc
Informe final F_informe_mediacio.doc

 

 
Joan M. Cruz - 2007