Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Normativa d'inici de curs 2008-09

RESOLUCIÓ juny de 2008, que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'ensenyament secundari

Document

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/Educacio/InstruccionsCurs

------------------

Resum normativa d'inici de curs

21.4. El professorat de l'especialitat de psicologia i pedagogia i els mestres de pedagogia terapèutica

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes és responsabilitat de tot el professorat. El professorat de psicologia i pedagogia i els mestres de pedagogia terapèutica s’han de dedicar, prioritàriament, als alumnes que presenten més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, a aquells que necessiten suports educatius específics per progressar en els seus aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre, complementant les funcions que desenvolupen els professors de cada matèria pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats,interessos i ritmes d’aprenentatge que presenten els alumnes. Per tant, els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats o amb greus dificultats d’aprenentatge són els primers que s’han de beneficiar de la intervenció d’aquests especialistes.


21.4.1. El professorat especialista de psicologia i pedagogia


El professorat especialista en psicologia i pedagogia ha de distribuir el seu horari lectiu entre les activitats següents:

1. Atenció a l’alumnat

a) Docència en la part comuna i optativa del currículum, prioritzant l’alumnat amb més dificultats a fi que assoleixi les competències bàsiques.

b) Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. L’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials ha de comportar la col·laboració amb el professorat en la preparació de materials i activitats adaptades, per tal que es disposi dels recursos apropiats per a la participació d’aquests alumnes en activitats de l’aula ordinària.

2. Suport tècnic al professorat

a) Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

b) Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

c) Participació en l’elaboració i el seguiment d’adaptacions curriculars individualitzades.

d) Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

e) Col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de conflictes.

f) Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

g) Coordinació de les actuacions dels serveis externs que intervenen en l’atenció a l’alumnat.

3. Suport a l’acció tutorial i a l’orientació a l’alumnat

El professorat de psicologia i pedagogia ha de donar suport al professorat tutor en el desenvolupament de l’acció tutorial i en l’atenció a alumnes que requereixin una intervenció específica.

El professorat de psicologia i pedagogia pot col·laborar amb els tutors en:

a) l’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat,

b) l’atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats específiques i de l’alumnat amb escolarització compartida,

c) el desenvolupament de sessions de grup,

d) la planificació i el desenvolupament activitats d’orientació escolar i professional, principalment al final de cada etapa escolar,

e) el desenvolupament del Programa de salut i escola,

f) la realització d’entrevistes amb famílies.

El professorat de psicologia i pedagogia també pot col·laborar en la coordinació de l’acció tutorial pel que fa a:

a) la planificació de temes o activitats per treballar en la tutoria de grup,

b) el desenvolupament de continguts de les reunions de tutors de nivell,

c) la col·laboració d’agents externs,

d) la col·laboració amb xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions d’orientació escolar i professional a nivell de municipi i territori.

En la programació del centre s’atribuiran 9 hores lectives a la docència i l’atenció a l’alumnat i 9 hores lectives al suport al professorat i l’acció tutorial.

En el desenvolupament de les seves funcions, el professorat de psicologia i pedagogia comptarà amb la col·laboració de l’EAP. Cada centre determinarà els mecanismes per a la coordinació del professorat de psicologia i pedagogia i l’EAP.

21.4.2. Els mestres de pedagogia terapèutica

Els mestres de pedagogia terapèutica han de distribuir el seu horari lectiu entre les activitats següents:

Docència

Impartir docència en la part comuna del currículum, a l’alumnat amb més dificultats per aprendre, principalment en aquelles matèries que tenen un caràcter més instrumental. Col·laborar en l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials o amb dificultats d’aprenentatge dins l’aula ordinària.

Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials

Atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats o a altres circumstàncies personals que necessitin una atenció específica.

L’atenció comporta tant la docència a l’alumnat a l’aula ordinària, en grup reduït o atenció individual, com la preparació de materials i activitats adaptades en col·laboració amb la resta del professorat, per tal que es disposi dels recursos apropiats en el conjunt de l’atenció que reben.

Un cop cobertes aquestes prioritats, si encara tenen disponibilitat horària, aquests especialistes s’hauran de sumar a altres actuacions que el centre els assigni, en el conjunt de mesures adreçades a l’atenció a la diversitat.

Els mestres de pedagogia terapèutica participaran en la comissió d’atenció a la diversitat i en l’elaboració de les adaptacions curriculars individualitzades.

Quan un centre disposi alhora de professorat de psicologia i pedagogia i de mestre o mestra de pedagogia terapèutica, la comissió d’atenció a la diversitat establirà la distribució d’actuacions que hauran de fer cadascun per dur a terme les funcions que tenen atribuïdes.

Per dur a terme les seves actuacions els mestres de pedagogia terapèutica han de coordinar-se amb el professorat de psicologia i pedagogia.

 
Joan M. Cruz - 2007