Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

ACREDITACIÓ  DE  L'ESO

 

L'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria requereix la superació de totes les àrees. Excepcionalment, la junta d'avaluació, considerant la maduresa en relació amb els objectius de l'etapa i les possibilitats de progrés, pot decidir l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per part de l'alumnat que tingui una, dues o tres àrees no superades. A aquests efectes es comptabilitzaran com una única àrea les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

 

El referent per analitzar l'assoliment dels objectius generals de l'etapa per part de cada alumne seran els criteris bàsics següents, que resumeixen aquests objectius, d'acord amb les finalitats de l'etapa:

- Haver assolit el grau de comprensió i d'expressió, oral i escrita, en català i en castellà necessari per a la incorporació a la vida social i professional.

- Saber utilitzar les eines matemàtiques necessàries en situacions i problemes de la vida quotidiana.

- Disposar dels elements bàsics de comprensió del món en els seus aspectes científic, social, tècnic i artístic.

- Haver aconseguit el creixement personal necessari per viure d'una manera autònoma en les dimensions: individual i social.

En qualsevol cas, per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, és necessari haver assolit la capacitat d'utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials a Catalunya. Per prendre la decisió caldrà el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de la junta d'avaluació. També en aquest cas, el vot favorable de dos terços s'ha de comptabilitzar sobre el total de membres de la junta presents en la sessió. Cada professor/a pot emetre un únic vot, amb independència del nombre d'àrees que imparteixi a l'alumne/a. Els vots en blanc i les abstencions tenen en aquest càlcul els mateixos efectes que el vot negatiu.

 Segons la normativa de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. (Article 14)

Document

Superació de l’etapa i títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria:

  • L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.
  • L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria. L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne/a i el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. A aquests efectes es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents. En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria cal haver assolit la capacitat d’utilitzar normal-ment i correctament les dues llengües oicials a Catalunya.
  • Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis poste-riors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La qualiicació d’aquestes matèries serà de suicient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc.
  • Per a l’obtenció del títol, l’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversiicació curricular ha de tenir com a referent l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa, i també els criteris d’avaluació especíics del programa.
  • A l’alumnat que no obtingui el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria se li ha d’expedir un certiicat d’escolaritat, on han de constar els anys d’escolarització, les matèries cursades i les qualiicacions obtingudes.
  • Els centres docents han d’organitzar anualment proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i hagin superat l’edat màxima de permanència a l’etapa. S’hi poden presentar, en els dos anys següents a la inalització dels estudis, alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents d’avaluació positiva. 

 
Joan M. Cruz - 2007