Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Unitats d'escolarització compartida

 

 


Instruccions sobre aspectes organitzatius i d’avaluació d’alumnes en unitats d’escolarització compartida

Els Documents per a l'organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació bàsica: educació secundària obligatòria (ESO), de 09 de juny de 2023, concretament en el punt 6.2.3.1, estableixen el procediment d’escolarització compartida i el traspàs d’informació sobre l’avaluació de l’alumnat d’ESO, entre els centres i les UEC, en els termes que s’expliciten en els punts següents:

A. Les unitats d’escolarització compartida (UEC)

 • Concreció i finalitats.
 • Treball en xarxa.
 • Alumnat.
 • Derivació.
 • B. Aspectes curriculars i organitzatius

 • Atenció educativa i proposta curricular.
 • Acció tutorial.
 • Seguiment acadèmic, avaluació i qualificació dels aprenentatges.
 • Obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
 • Retorn de l'alumne o alumna al centre de procedència.
 • Motius pels quals un alumne o alumna pot ser baixa de la UEC.

 • A. Les unitats d’escolarització compartida (UEC)

  Concreció i finalitats

  Les unitats d'escolarització compartida (UEC) es concreten com a mesura d'atenció educativa intensiva en l'article 11, apartat 3, del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

  Les UEC tenen com a finalitats complementar l'atenció educativa que ofereixen els centres educatius, afavorir l'assoliment de les competències de l'etapa de l'ESO i vetllar per la continuïtat formativa dels i les alumnes amb una metodologia flexible, motivadora i personalitzada per retornar-los la confiança en les possibilitats d'èxit personal i evitar l'abandonament escolar. 

  Treball en xarxa 

  La UEC com a ens propi gaudeix d'autonomia en les seves actuacions d'acord amb les línies generals establertes pel Departament d'Educació, i ha de treballar en xarxa amb altres agents implicats en el desenvolupament d'aquesta mesura en l'àmbit de justícia, de salut, laboral i/o comunitari. 

  Perquè aquesta mesura tingui èxit, és molt important la relació entre la UEC i el centre educatiu de procedència de l'alumne o alumna. Per això, cal que estableixin un mecanisme de coordinació i col·laboració eficaç i que facin una reunió de coordinació amb una periodicitat trimestral com a mínim. 

  Alumnat 

  Aquesta mesura va adreçada a alumnes que compleixin els requisits següents: 

  • Alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides, amb risc d'abandonament escolar prematur i/o d'exclusió social. 
  • Alumnes matriculats a tercer o quart d'ESO. Excepcionalment, es poden atendre alumnes matriculats a segon d'ESO que repeteixin o hagin repetit algun curs anteriorment. 
  Derivació

  La derivació a la UEC forma part del procés d'atenció personalitzada a l'alumne o alumna quan s'han esgotat totes les actuacions possibles que es poden fer en el centre educatiu de secundària on està matriculat. La proposta de derivació, que és responsabilitat del director o directora del centre educatiu, ha de seguir el procediment següent:
  • Proposta escrita del tutor o tutora a la Comissió d'Atenció Educativa inclusiva. 
  • Si la proposta és acceptada, el director o directora del centre la trasllada al director o directora de serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, juntament amb un informe de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) en col·laboració, si escau, de l'especialista d'orientació educativa, i l'acord signat dels pares, mares o tutors o tutores legals de l'alumne o alumna. 
  • El director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, trasllada la documentació que proporciona el centre educatiu a la Inspecció d'Educació. 
  • La Inspecció d'Educació emet un informe valoratiu sobre aquesta proposta i trasllada l'expedient complet al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona. 
  • El director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, resol motivadament la proposta a partir dels informes esmentats i de la disponibilitat de places de les UEC i tramet còpies autenticades d'aquesta resolució al director o directora del centre educatiu on està matriculat l'alumne o alumna i a la persona responsable de la UEC on s'ha fet la derivació. 
  Els informes que elabora el tutor o tutora de l'alumne o alumna en el centre educatiu de procedència han de contenir:
  • Els motius pels quals el tutor o tutora proposa l'escolarització en una UEC. 
  • Les actuacions prèvies a la proposta que s'han portat a terme al centre educatiu a fi de donar resposta educativa a les necessitats específiques de suport educatiu de l'alumne o alumna. 
  • Les potencialitats i els interessos de l'alumne o alumna. 
  • Un document signat pels pares, mares o tutors o tutores legals, en què consti que han estat informats i que estan d'acord amb la mesura proposada. 
  Els informes de l'EAP han de contenir:
  • Una valoració psicopedagògica de l'alumne o alumna. 
  • Els aspectes que cal prioritzar per donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu que presenta l'alumne o alumna. 
  • La justificació de la conveniència d'assistir a la UEC. 

  B. Aspectes curriculars i organitzatius

  Atenció educativa i proposta curricular

  L'eix fonamental de l'atenció educativa se situa en la personalització de l'aprenentatge amb perspectiva integradora i individualitzada de diferents variables cognitives, emocionals, conductuals i socials. L'adopció d'aquesta visió holística de l'atenció educativa ha de facilitar la interiorització de tècniques d'autogestió personal i l'enfortiment d'habilitats socials que redundin en benefici del propi procés d'aprenentatge.
   
  L'alumne o alumna ha de disposar del suport coordinat entre l'institut, l'entitat, la família i la comunitat, tenint en consideració les seves potencialitats, dificultats i els condicionants del seu entorn.

  L'entitat ofereix acompanyament, orientació i tutorització en funció de les necessitats educatives de cada alumne. Aquesta atenció educativa integral es basa en el treball de l'esfera personal i social integrada en els elements següents: el currículum, l'orientació educativa i l'acció tutorial.

  Com a mínim, l'entitat ha de garantir una hora setmanal de tutoria de classe i, amb el suport del Departament d'Educació, una hora quinzenal de coordinació entre el professorat del centre de procedència de l'alumne o alumna i els professionals de l'entitat.

  Com a norma general, els i les alumnes atesos a la UEC no es poden agrupar en més de 12 alumnes per a les classes de contingut curricular.

  La proposta educativa i curricular es concreta en un projecte educatiu elaborat per l'entitat que presta el servei i que comparteix l'escolaritat de l'alumnat amb el centre educatiu de procedència de l'alumne o alumna.

  El marc general de la proposta curricular que elabora l'entitat és l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. L'organització curricular s'estructurarà en tres àmbits, que són els següents:
  1. Àmbit lingüístic i social: inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Ciències Socials: Geografia i Història i, si escau, Llengua Estrangera. 
  2. Àmbit cientificotecnològic: inclou els aspectes bàsics corresponents a les matèries de Matemàtiques, Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia i Digitalització i matèries optatives de quart. 
  3. Àmbit pràctic: consisteix en activitats estructurades de caràcter pràctic i funcional, la naturalesa de les quals pot ser cultural, artística, recreativa o esportiva, que promoguin l'assoliment de les competències personals i socials necessàries per a la vida adulta i professional. Al mateix temps, s'organitzen activitats que contribueixen a l'orientació acadèmica i professional dels i les alumnes. 
  La proposta curricular ha de garantir el desplegament i el treball de les competències transversals.

  Cada entitat ha de personalitzar la proposta curricular general a les característiques educatives, personals i socials de cada alumne, tenint en compte les seves necessitats individuals.

  Aquesta personalització queda explicitada en el pla de suport individualitzat (PI) de cada alumne de la UEC, que és prescriptiu, ja que és una mesura intensiva.

  Les competències i els sabers propis de l'etapa es treballen a partir d'un enfocament competencial dels aprenentatges, la qual cosa implica que han de ser:
  • Transferibles, l'alumne o alumna ha de ser capaç d'utilitzar-los en altres contextos. 
  • Significatius i perdurables, aprenentatges consolidats al llarg del temps. 
  • Productius, els aprenentatges inclouen activitats que no són exclusivament reproductives o repetitives. 
  • Funcionals, han de permetre a l'alumne o alumna resoldre problemes de la vida quotidiana. 
  Les metodologies han de ser prou flexibles per poder-se ajustar, en funció de fets sobrevinguts i/o detecció de noves necessitats, amb activitats de tipus pràctic que es vinculen a diferents professions.

  Un currículum competencial requereix una metodologia productiva que parteixi de contextos d'aprenentatge autèntics que per les seves característiques s'apropin al context real de referència. Han d'incloure la regulació del procés de construcció del coneixement i una producció final com a evidència de l'aprenentatge. A més, s'ha de fomentar el tractament globalitzat dels sabers del currículum mitjançant el disseny, la implementació i l'avaluació de projectes.

  Acció tutorial

  L'escolaritat compartida entre un centre educatiu de secundària i una altra entitat que complementi l'escolaritat d'aquests alumnes requereix la coordinació entre els i les professionals d'ambdós centres a fi de garantir la coherència i la continuïtat de les accions.

  Abans de l'inici de curs, aquests professionals, amb l'EAP, si escau, cal que concretin conjuntament les actuacions a fer amb relació al desenvolupament dels i les alumnes i al seguiment del seu aprenentatge. Totes les decisions i tots els acords presos han de quedar recollits en el pla de suport individualitzat de cada alumne.

  La tutoria ha de ser compartida entre el tutor o tutora del centre educatiu de procedència i el o la responsable de l'alumne o alumna a la UEC, i s'ha de caracteritzar per:
  • Donar suport als aspectes psicològics que facilitin el desenvolupament de les habilitats emocionals i socials. 
  • Orientar l'alumne o alumna en l'elaboració del seu projecte de futur, donant-li eines per desenvolupar l'autonomia personal, professional i social. 
  • Informar i assessorar els pares, mares o tutors o tutores legals dels i les alumnes sobre aquest procés d'orientació, per garantir-ne la col·laboració i la participació. 
  Seguiment acadèmic, avaluació i qualificació dels aprenentatges

  El seguiment de l'alumnat està supervisat per la Inspecció d'Educació, concretament per l'inspector o inspectora referent de les UEC del seu territori, per tal de facilitar la realització de les propostes i dels acords resultants de les reunions de l'equip de seguiment.

  L'equip de seguiment està format pel tutor o tutora de l'alumne o alumna del centre educatiu de procedència, la persona responsable de l'alumne o alumna a la UEC i, si es considera convenient, un o una professional de l'EAP o l'especialista d'orientació educativa del centre educatiu de procedència, perquè en facin el seguiment acadèmic i l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges de manera col·legiada.

  Per al seguiment acadèmic es prendran com a referència les actuacions i els acords establerts en el pla de suport individualitzat, que s'aniran actualitzant en funció de l'evolució de l'alumne o alumna. Aquest seguiment s'ha de fer amb una periodicitat com a mínim trimestral i s'ha d'estendre acta de cada reunió. Pel que fa a l'elaboració del pla de suport individualitzat, cal concretar: l'atenció que cal donar a l'alumne o alumna, les prioritats educatives, els ajustaments horaris que corresponguin, els criteris d'avaluació i els criteris de pas de curs i d'obtenció del títol.

  La distribució de responsabilitats en l'elaboració del PI de l'alumne o alumna de la UEC és la següent:
  • Correspon al director o directora del centre educatiu de procedència de l'alumne o alumna aprovar el pla de suport individualitzat. 
  • L'equip educatiu de la UEC ha de concretar la part corresponent del pla de suport individualitzat de cada alumne, que ha d'incloure l'horari lectiu i els ajustaments necessaris de personalització dels aprenentatges a partir de la proposta curricular general de la UEC per donar resposta a les necessitats educatives de l'alumne o alumna. 
  • El tutor o tutora de l'alumne o alumna en el centre educatiu de procedència, en col·laboració amb l'especialista d'orientació educativa i el o la professional de l'EAP, si escau, han de concretar la part del pla de suport individualitzat corresponent a l'horari lectiu de l'alumne o alumna en el centre educatiu. 
  • El tutor o tutora del centre educatiu de procedència és responsable d'acordar els criteris d'avaluació amb els i les docents de les diferents matèries que l'alumne o alumna cursi al centre, vetllant perquè siguin coherents amb les necessitats educatives que presenta i no suposin un obstacle per al seu èxit educatiu. 
  Cal tenir en compte que l'alumne o alumna de la UEC, en tant que disposa d'un pla de suport individualitzat, ha de ser avaluat i qualificat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts en el pla esmentat, que en cap cas pot suposar una limitació en les seves qualificacions.

  Per facilitar la presa de decisions sobre els plans de suport individualitzats es pot consultar el document Orientacions per a l'elaboració del pla de suport individualitzat.

  En finalitzar cada curs escolar, el tutor o tutora de l'alumne o alumna del centre educatiu on està matriculat és el responsable de traspassar la informació sobre aquest alumne o alumna a les sessions d'avaluació final del centre educatiu. Aquesta informació s'ha de recollir en les actes d'avaluació corresponents i en els documents oficials de l'alumne o alumna que corresponguin.

  En finalitzar el curs, i amb relació a la decisió sobre el pas de curs, s'ha de tenir com a referència els criteris de pas de curs i les propostes de continuïtat que s'estableixen en el PI de cada alumne.

  Tanmateix, per continuar a la UEC s'ha de considerar el fet que es faci una valoració positiva de la mesura per fomentar la progressió en l'autonomia i maduresa personal de l'alumne o alumna.

  En cas que l'alumne o alumna no assoleixi els objectius i les competències establertes o bé no tingui una avaluació positiva respecte als criteris d'avaluació establerts en el seu PI, es pot acordar, excepcionalment, que romangui un any més en el mateix curs, a tercer o a quart curs d'ESO, i que continuï fent ús del recurs UEC. D'aquesta decisió els pares, mares o tutors o tutores legals n'han d'estar degudament informats.

  Obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria

  Per a l'alumne o alumna de la UEC, en tant que disposa d'un pla de suport individualitzat, es prenen com a referents les competències i els criteris d'avaluació establerts en el seu pla per a l'obtenció del títol. En cap cas aquesta situació i les mesures i suports que se'n derivin poden suposar un obstacle per obtenir-lo.

  Retorn de l'alumne o alumna al centre de procedència

  En el moment que es consideri la possibilitat de retorn de l'alumne o alumna al centre educatiu, s'ha de seguir el procediment següent:
  1. L'equip de seguiment del pla de suport individualitzat de l'alumne o alumna, conjuntament amb la Inspecció d'Educació i amb la participació de la família, un cop presa la decisió, comunica a les direccions del centre educatiu i de la UEC, respectivament, que l'alumne o alumna ja es pot incorporar plenament al centre educatiu i els lliura l'últim informe de seguiment i l'avaluació corresponent.
  2. El director o directora del centre educatiu comunica el retorn de l'alumne o alumna als pares, mares o tutors o tutores legals i acorden l'acollida. 
  3. La Inspecció d'Educació ho comunica al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè en quedi constància. 
  Motius pels quals un alumne o alumna pot ser baixa de la UEC
  • Retorn de l'alumne o alumna al centre educatiu de secundària de procedència. 
  • En el moment que compleix els 16 anys i l'alumne o alumna, amb la conformitat dels pares, mares o tutors o tutores legals, manifesta que no vol continuar matriculat en el centre d'educació secundària obligatòria. 
  • Després d'un mes d'absentisme injustificat. 
  En tots els casos la Inspecció d'Educació ha de comunicar la baixa al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè en quedi constància i perquè tramiti la corresponent resolució de baixa del servei UEC i el retorn al centre de procedència, si escau.

   

  Models de documents (Atenció: no actualizats des de 2007):

  Proposta sol.licitud MODEL D'INFORME DEL PSICOPEDAGOG
  Proposta del director MODEL D'INFORME DEL DIRECTOR
  Conformitat dels pares MODEL ACORD DELS PARES
  Informe avaluació MODEL INFORME NOTES
  Graella seguiment de classe MODEL SEGUIMENT TREBALL DE CLASSE

   

   

   
  Joan M. Cruz - 2007