Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

Els crèdits variables a l'ESO

 


 

1.- Proposta d'alguns crèdits variables:

 

2.- Els eixos transversals:

Els eixos transversals pretenen el tractament de diferents temes educatius que, pel seu contingut, no es consideren àrees d'aprenentatge però que poden ésser tractats en les àrees curriculars concretes d'una manera transversal, sense forçar-les. Per exemple:

- Educació per a la salut.

Entesa des del punt de vista de salut física, mental i social, comprèn informació sobre la prevenció, la curació i el desenvolupament d'hàbits bàsics de salut, per a la defensa i la promoció de la salut individual i col.lectiva.
 

- Educació mediambiental.

Educar per a adquirir hàbits i maneres de relacionar-se amb l'entorn (casa, escola, barri, localitat...) per a no deteriorar-lo. Responsabilitzant-se i comprometent-se personalment en la millora i respecte del medi ambient en general.

- Educació en la tecnologia de la informació.

La tecnologia de la informació té com a objecte el tractament de la informació, en forma de textos, nombres, imatges, so o altres senyals, i inclou principalment la creació, la recollida, l'emmagatzament, l'organització, el processament, la presentació i la comunicació d'aquesta informació emprant diversos mitjans.

- Educació per al consum.

Es proposen els objectius següents:

·   Reflexionar sobre el fet del consumisme (comprar per comprar o comprar per necessitat) i educar per a l'anàlisi crítica de la publicitat, donant a conèixer els drets i els deures del consumidor.

·   Donar punts de referència, informar i desenvolupar l'esperit crític com a tres grans eixos d'una educació per a aprendre a ser consumidors racionals.
 

- Educació per a la seguretat viària.

Té com a finalitats:

·   Educar per a una actitud preventiva.

·   Contribuir a fer que l'alumne aprengui a raonar i a actuar amb lucidesa, així com també a discernir entre la por, la temeritat i la prudència.

·   Elevar el grau de conscienciació i responsabilitat ciutadana, amb un canvi consegüent de mentalitat i d'actitud individual per a una millor convivència col.lectiva.

·   Garantir el coneixement de les normes de circulació.

·   Sensibilitzar davant els accidents, les seves causes i les seves conseqüències.

·   Adquirir hàbits de seguretat viària, des del punt de vista tant dels vianants com dels conductors.
 

El treball dels eixos transversals porta implícita la consecució d'un model de societat basat en:

   - La convivència harmònica.
   - La solidaritat.
   - El benestar i la qualitat de vida.
   - La no-discriminació, amb l'acceptació de la igualtat de drets i deures per a tothom.
   - La conscienciació i cura del medi ambient, des de petits fets quotidians fins a una consciència planetària.
 

 

 

 
Joan M. Cruz - 2007