Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGOGICA ALUMNAT AMB TRASTORNS DE CONDUCTA

 

1. ALUMNES AMB TRASTORN DE CONDUCTA

2. FACTORS PROTECTORS I FACTORS DE RISC

3. ÀMBITS D'INTERVENCIÓ I ESTRATÈGIES1. ALUMNES AMB TRASTORN DE CONDUCTA

Però qui són els alumnes amb trastorns de conducta?

Segons Rodríguez-Sacristán (1987) són alumnes que tenen "un conjunt de comportaments, de formes d'actuació diverses, que no sempre són entitats clíniques definides, que tenen com a elements comuns: molestar a altres i trencar las normes socials acceptades".

Què ens diu la Organització Mundial de la Salut, el CIE-10?

Són "els trastorns dissocials es caracteritzen per una forma persistent i reiterada de comportament dissocial, agressiu o retador que en els seus graus més extrems pot arribar a violacions de les normes, més del que seria acceptable pel caràcter i l'edat de l'individu afectat i les característiques de la societat en la que viu".

A qui podem descartar?

-Trastorns greus del desenvolupament (espectre autístic, psicosis infantils, ...),
-Psicosis de la segona infància,
-Psicosis de l'adolescència.
-Síndromes associats al retard mental.
-Etc.

Partim de la idea de que els trastorns de conducta no són una entitat clínica constituïda, manifesta una dificultat de maduració emocional i de créixer com a persona i que els trastorns de conducta són la manifestació objectiva d'un suposat patiment psíquic de naturalesa específica.

2. FACTORS PROTECTORS I FACTORS DE RISC

Recull dels factors protectors i factors de risc:


Factors protectors:

 • Recolzament de l'entorn: amics i professors.
 • Implicació del professorat en la comprensió de la seva situació.
 • Tenir cura de com parlem als alumnes.
 • Tenir cura del lloc on parlem amb els alumnes.
 • Col·laboració de la família amb el centre i amb d'altres serveis.
 • Confortar físicament a l'alumne/a en els moments d'ansietat.
 • Conèixer els recurs sanitaris i socials de l'entorn.
 • Mètode d'ensenyament:
  o Adaptacions curriculars funcionals i motivadores properes a la seva realitat.
  o Activitats manipulatives.
  o Planificar l'horari i agrupaments.
 • Pactes o compromisos pedagògics (contractes) referents al treball diari, activitats, deures, responsabilitats, disciplina raonada, ...
 • Que les regles i normes de funcionament sigui clares.
 • Seguiment individualitzat (acompanyament, conversa)


Factors de risc:

 • Conviccions deterministes envers el fracàs de l'alumne/a.
 • Sentiments i actituds de rebuig, negligència o no estimació.
 • Tenir cura de les informacions que fem circular en relació a l'alumne/a
 • Mètodes d'ensenyament:
  o Autoritaris o indisciplinats.
  o Amb nivells d'exigència desajustats (alt o baix).
 • Expulsions reiterades o excés de permissivitat.
 • Aïllament social.
 • Dinàmica de la relació família-centre.
 • Mantenir una relació positiva amb la família.
 • Fets traumàtics o menyspreu de companys, pares, família, ...

3. ÀMBITS D'INTERVENCIÓ I ESTRATÈGIES

Orientacions sobre algunes propostes d'actuació:


1. Amb l'alumnat:

1.1. A nivell individual

 • Tenir una persona de referència (co-tutor).
 • Fer un treball pedagògic d'interiorització del Reglament Intern del centre.
 • Aportar idees i elements perquè l'alumne/a pugui entendre el perquè de la seva conducta.
 • Ajudar a diferenciar i tractar les faltes de conducta.
 • Aprendre a millorar la comunicació amb els companys i professors, bàsicament, mitjançant el diàleg.
 • Arribar a verbalitzar de manera coherent els seus sentiments.
 • Que disposi d'un espai per a l'expressió que necessita (dibuixar, parlar, escriure, xat, ...)
 • Modificar o adaptar la duració del temps de les tasques proposades o del mateix horari de classe.
 • Les activitats poden ser manipulatives o més creatives.
 • Ús de les noves tecnologies o materials.

1.2. A nivell grupal

 • Dissenyar crèdits específics (manipulatius, relacionats amb la vida real, creatius o d'expressió plàstica, teatre, jocs esportius, ball, ...).
 • Treball per projectes o centres d'interès.
 • Aules d'autoaprenentatge.
 • Treballar algun programa (xerrades, activitats, ...) sobre l'autoimatge, autoconcepte, les relacions, les habilitats socials, ...
 • Treball de dinàmiques de grups.
 • Conèixer la mediació i col·laborar-ne.
 • Diferenciar del què és bullying.


2. Amb el professorat:

 • Participar en programes o cursos per a treballar aspectes d'aquest alumnat.
 • Conèixer la realitat social i l'entorn familiar que tenen fora de l'institut.
 • Comprendre els aspectes evolutius.
 • Compartir la responsabilitat.
 • Establir un co-tutor o persona de referència.
 • Tenir un referent clar i proper a qui pot adreçar-se.
 • Consensuar acords d'intervenció en les reunions.
 • Comprendre els aspectes psicològics: baixa resistència a la frustració, ansietat, baix control, impulsivitat, creences o pensaments distorsionades, duresa emocional, baixa autoestima, disonomia o desordre escolar, ...
 • Mostrar una actitud de respecte i comprensió.
 • Valorar els aspectes positius individuals (petites coses).
 • Intentar crear un "reconeixement" envers l'alumne respecte a un "àrea" en la qual sigui hàbil.


2.1. Tutor/a

 • Tenir un recolzament i suport per la tasca difícil que té, per part de la resta del personal docent.
 • Fer l'acollida en primer terme de l'alumne/a.
 • Acompanyar l'alumne/a en el seu malestar i ajudar-lo a vincular-se a les activitats educatives.
 • Generar expectatives d'èxit.
 • Diferenciar entre la persona i l'acte conflictiu.
 • Vehiculitzar les informacions i intervencions del cas, amb l'ajut del psicopedagog.
 • Estar alerta i analitzar la situació en cada moment.
 • Tenir pautes per com han de fer les entrevistes familiars.
 • Registre d'entrevistes.
 • Establir una comunicació periòdica amb les famílies i altres professionals o serveis que intervenen.
 • Ús de l'agenda escolar.
 • Pactes personals o contractes pedagògics amb l'alumne/a i/o família.
 • Fulls de seguiment setmanal, diari personal, ...
 • Marcar límits molt concrets, que siguin fàcilment avaluables.
 • Treballar el "no" i l'autocontrol, per aplicar-ho a la vida habitual.
 • Treballar el sentiment de pertinença al grup, l'autoestima, bon clima de classe, les normes i regles de classe clares, aprofitar temes de debat per treballar els valors, fer jocs de rol o dramatitzacions, etc.
 • Crear un entorn agradable i un ambient facilitador.


2.2. Psicopedagog/a

 • Col·laborar amb el professorat.
 • Intervenció directa amb l'alumne/a.
 • Establir un vincle afectiu.
 • Donar orientació acadèmica i professional.
 • Recollir l'historial significatiu i evolució de l'alumnat.


2.3. Equip docent

 • Coordinar i consensuar pautes d'actuació davant el conflicte.
 • Plantejar uns objectius mínims per assumir.
 • Aclarir les diferents responsabilitats de cadascú i que pot fer quan hi ha un conflicte.
 • Reunions amb altres serveis (EAP, serveis socials, etc).
 • Canalitzar les intervencions a través del tutor.
 • Compartir el seguiment de l'alumne/a amb un co-tutor.
 • Disposar d'alternatives flexibles per a "situacions d'escapament", com sortida a algun espai alternatiu acollidor (passadís, lavabo, aula de reforç, ...) o amb algun professional de referència (psicopedagog, professor de guàrdia, ...).
 • Projectes singulars de centre, aules obertes, aules taller, ...

3. Estructures:

3.1. Equip directiu.

 • Dissenyar un pla d'acompanyament per aquest alumnat i les seves famílies.
 • Afavorir les tutories de forma estratègica.
 • Preveure tutories individual en l'horari lectiu.
 • Intentar menys diversificació del professorat sobretot en el primer cicle.
 • Preveure un bon control dels espais buits: lavabos, passadissos, entrades i sortides, ...
 • Fer una oferta de crèdits variables sobre habilitats socials.
 • Establir alternatives als "partes", per exemple, més diàleg, establir mediació, depèn de la gravetat que el puguin redimir, etc.


3.2. Comissió d'atenció a la diversitat.

 • Establir criteris consensuats per determinar l'atenció de l'alumnat.
 • Seleccionar l'alumnat susceptible de rebre tutorització individual.
 • Establir criteris a seguir en cas d'incidències.
 • Pla conjunt de l'equip docent amb l'alumne per treballar la previsió de les mesures d'atenció immediata, els límits i afavorir l'autocontrol.
 • Si és el cas, supervisar i potenciar adaptacions curriculars amb planificació d'activitats motivadores properes a la realitat de l'alumne/a o més manipulatives.
 • Suport del professorat d'atenció a la diversitat en espais específics fora de l'aula.
 • Potenciació del treball individual i en petit grup.
 • Proposta d'activitats compartides educatives o terapèutiques fora del centre.
 • Reflexions dins de l'aula en el moment del conflicte.
 • Reparació d'allò malmès.


 

 

 
Joan M. Cruz - 2007