Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Alumnes nouvinguts

 

Atenció a l'alumnat nouvingut

Es considera "alumne/a nouvingut" aquell alumne/a que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos.

Davant el xoc emocional que en aquest alumnat pot representar l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre ha de preveure mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura, i que, al més ràpidament possible, pugui seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social.

El centre ha de donar una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat, i establir els criteris metodològics i els materials curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment.

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives d’aquest alumnat, així com els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que es considerin més apropiats.

Acollida i integració

L’acollida i la integració escolar de tot l’alumnat ha de ser una de les primeres responsabilitats i dels primers objectius del centre educatiu i dels professionals que hi treballen.

Per aconseguir aquest objectiu, particularment pel que fa a l’alumnat nouvingut, el centre educatiu ha de:

· Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos a l’abast, possibilitat de sol·licitud d’ajuts, procés d’integració de l’alumne/a al centre, assoliment dels aprenentatges…

· Garantir una comunicació eficient amb la família, utilitzant el servei de traducció si escau, per tal de copsar les necessitats de l’alumne/a (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…). El centre pot sol·licitar la presència d’un traductor/intèrpret quan l’alumne/a i la seva família desconeguin les dues llengües oficials a Catalunya. Tant les
entrevistes inicials com el seguiment poden fer-se en sessions individuals o en grup. A la web del Departament d’Educació hi ha una llista actualitzada d’entitats i professionals que proporcionen serveis de traducció i d’interpretació. La petició del servei s’ha de fer directament a les entitats i professionals enumerats a la llista i ha de tenir el vistiplau del
director o directora del centre. Els centres educatius disposen d’un espai web que el Departament ha habilitat al portal XTEC amb informació seleccionada i actualitzada sobre aquesta temàtica:

http://xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_com_traduccio.htm

· Fer l’avaluació inicial de l’alumne/a en la llengua familiar o d’escolarització prèvia, en la mesura que sigui possible.

· Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que correspon a l’edat cronològica.

· Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i a l’equip docent.

· Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i proporcionar l’orientació escolar i/o laboral necessària.

Propostes i models de documents:

  1. L'escolarització dels nous alumnes àrabs
  2. Pla d'acollida
  3. L'aula d'acollida
  4. Adaptacions i modificacions del currículum

 

 

Joan M. Cruz - 2007