Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Adaptacions i modificacions del currículumum Criteris generals

 Per a determinar les necessitats educatives d'un alumne/a cal tenir en compte les seves possibilitats de participació en les activitats d'ensenyament-aprenentatge ordinàries.

 Si bé les adaptacions poden ser necessàries en diferents àrees, ha de ser prioritari assegurar l'adaptació dels continguts de les àrees considerades instrumentals: Llengua catalana, Llengua castellana i Matemàtiques.

 El treball en les àrees adaptades es pot plantejar en petit grup i en un espai diferenciat.

 La programació d'actuacions de caràcter singular per a un alumne/a o grup d'alumnes ha de compaginar-se amb les necessitats d'integració d'aquests alumnes en les activitats ordinàries amb altres companys.
 

 Normativa legal

 En tot cas, cal tenir present el que respecte a l'avaluació dels alumnes s'indica als articles 32 i 33 del Decret 75/1992, de 9 de març (DOGC núm. 1578, de 3.4.1992), i als articles 12 i 13 del Decret 96/1992, de 28 d'abril (DOGC núm. 1593, de 13.5.1992), i a l'Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i l'avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996).

 Tots els centres tenen, afegit al nombre de professors necessaris segons el currículum, un nombre de professors calculat en 3 hores/grup per a poder atendre la diversitat del seu alumnat, inclosos els que manifesten necessitats educatives especials derivades de disminucions físiques, psíquiques o sensorials i de problemes conductuals.
 

 Modificacions curriculars

 L'Ordre de 24 de novembre de 1998, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització de modificacions d'elements prescriptius del currículum de l'etapa d'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2807, de 18.1.1999), estableix la definició, les finalitats i els tipus de modificacions curriculars, els criteris per a l'avaluació de l'alumnat amb modificacions, i el procediment i la documentació necessària per sol·licitar-les. D'acord amb aquesta Ordre, les sol·licituds de modificacions de caràcter individual s'hauran d'adreçar a la Delegació Territorial corresponent.

 Es recorda que, tal com estableix l'Ordre de 24/11/98, les modificacions curriculars s'han de referir a tota l'etapa, i van destinades només a aquells alumnes amb qui s'hagin exhaurit les possibilitats d'adaptació del currículum.
 Així, doncs, el currículum dels alumnes que, com a conseqüència de situacions previsiblement transitòries, no puguin cursar el currículum ordinari d'una o més àrees durant algun curs de l'etapa, no serà objecte de modificacions, sinó d'adaptacions, que com a tals seran establertes pel centre.
 
 

 Adaptacions curriculars

 En aquest sentit, s'entén  que els alumnes d’adaptacions curriculars (ACI) no són, amb caràcter general, objecte de modificacions curriculars.
 El centre determinarà, en funció de cada cas, amb quina metodologia, tipus de crèdit i organització horària es farà el seguiment de l'alumne/a en l'àrea o àrees que hagin estat objecte de modificació curricular.

 Alumnes d'incorporació tardana

 Es consideraren alumnes d'incorporació tardana aquells que s'incorporen al sistema educatiu de Catalunya i, per desconeixement de les dues llengües oficials i/o per una insuficient escolarització prèvia, tenen greus dificultats per seguir amb normalitat els estudis d'educació secundària obligatòria.
 En principi, els alumnes d'incorporació tardana només seran objecte d’adaptacions curriculars, que com a tals seran dissenyades pel centre.
 Llevat de l'avaluació final d'etapa, la valoració dels resultats obtinguts pels alumnes d'incorporació tardana es podrà fer mitjançat un informe individual d'avaluació, que contindrà informació sobre les àrees cursades. En tot cas, mai no s'adjudicarà als alumnes qualificacions d'àrees no cursades.
 
 
 L'avaluació d’alumnes amb necessitats educatives
 

 Avaluació d'alumnes amb modificació curricular

 a) Es recorda que, en aplicació del que estableix l'article 4.2 de l'Ordre de 24/11/98, el fet que un/a alumne/a hagi estat objecte de modificació, no impedeix que pugui ser proposat/da per a la tramitació del títol de Graduat en Educació Secundària.

 b) Les decisions respecte a la tramitació del títol de Graduat en Educació Secundària per als alumnes amb modificacions curriculars seran adoptades pels centres analitzant cada cas individualment, evitant, per tant, l'establiment de pautes fixes respecte a aquesta qüestió.
 

 Totes les modificacions del currículum es concretaran per mitjà d'adaptacions curriculars individualitzades (ACI) per a cada cicle o cicles de l'etapa educativa per a la qual s'hagi autoritzat la modificació.
 En finalitzar cada cicle, l'alumne o alumna serà avaluat o avaluada en relació amb els objectius fixats a les corresponents adaptacions curriculars individualitzades per a l'àrea o àrees modificades i per a la resta de les àrees, amb relació als objectius de cicle establerts en el projecte curricular.

Adaptacions del currículum per a l'alumnat nouvingut


L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats de l’alumnat que, sense conèixer-la, s’incorpora als centres educatius de Catalunya. Per això, a més de les activitats docents dedicades directament a l’ensenyament de la llengua catalana, tota la comunitat educativa ha de vetllar especialment per facilitar-ne l’aprenentatge.

L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, sovint incorporat durant el curs escolar, amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos d’escolarització previs i especialment el fet de compartir el temps escolar entre l’aula d’acollida o altres estructures de suport i l’aula ordinària, fa necessària l’elaboració d’un pla individual intensiu.

Aquest document ha de recollir la informació obtinguda amb l’avaluació inicial de l’alumne/a nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives a treballar i ha d’establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració del seu aprenentatge, que li ha de permetre incorporarse plenament, al més aviat possible, a la dinàmica habitual del seu grup
classe de referència. I tot això s’ha de fer tenint en compte la diversitat de l’alumnat i la coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge.

Quan les necessitats educatives de l’alumne/a comportin importants dificultats afegides a les pròpies de la competència lingüística, s’elaborarà la corresponent adaptació curricular individualitzada (ACI) o, si escau, es proposarà una modificació del currículum. Les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum han de preveure el procés
d’adquisició de les competències bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball escolar.

Les adaptacions curriculars individualitzades han d’explicitar les característiques o situació de l’alumnat, les prioritats educatives, la proposta curricular i els emplaçaments en què es durà a terme, així com els criteris per al seguiment i l’avaluació dels aprenentatges d’aquest alumnat.

El centre ha d’elaborar els plans intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum en relació amb el seu projecte i la programació didàctica de cada departament didàctic.

Cal preveure la dotació dels suports necessaris amb tots els recursos del centre per a aquell alumnat amb una escolarització prèvia deficient.

Correspon als departaments, seminaris i al professorat específic que atén l’alumnat nouvingut, amb la col·laboració de l’assessor o assessora dels LIC, en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat, l’elaboració i actualització del pla de treball individual intensiu de l’alumne/a nouvingut/uda que s’incorpora al centre. Quan les dificultats d’un alumne/a comporten que manifesti necessitats educatives especials, el tutor/a, amb la col·laboració del professorat de psicologia i pedagogia i de l’EAP, coordinarà amb l’equip docent la formalització per escrit de les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum per a l’alumnat de nova incorporació.

Avaluació de l'alumnat nouvingut

Com la resta d’alumnat del centre, l’alumnat nouvingut haurà de ser avaluat, almenys, trimestralment de les matèries curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada alumne o alumna es durà a terme en relació amb els objectius del seu pla individual intensiu (PII) o, si escau, de l’adaptació curricular individualitzada (ACI) o la modificació curricular corresponent. L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les matèries.

En cap cas l’avaluació no ha de ser la suma o combinació numèrica de resultats obtinguts en les diverses matèries.

Les ACI, les modificacions del currículum i, per a l’alumnat nouvingut que no manifesta necessitats educatives especials, el pla individual intensiu esdevindran el referent per a l’avaluació final de l’alumnat.

Propostes i models de documents:

  1. Fixta per_planicar_seguiment alumnes
  2. Fitxa-model per fer una ACI
  3. Programa CurRela2000
  4. Programa ProACI

 

 

Joan M. Cruz - 2007