Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Aula d'acollida

Atenció a l'alumnat nouvingut

Aula d'acollida


L’aula d’acollida ha d’esdevenir un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del centre, que permeti una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. Ha de proporcionar a l’alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics, sense perdre el contacte amb la resta de grup classe al qual estigui adscrit.

La metodologia de l’aula d’acollida ha de tenir en compte l’organització dels aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives.

És convenient que l’horari de l’aula d’acollida no interfereixi en aquelles matèries que l’alumnat nouvingut pot compartir amb els companys de classe i que la durada de l’assistència vagi disminuint a mesura que avanci en els aprenentatges. Cal garantir un espai on l’alumnat interactuï amb la resta de l’alumnat del grup classe per facilitar el seu procés de socialització. Cap alumne/a no ha de romandre totes les hores lectives a l’aula d’acollida. Una opció recomanable seria que hi estigués la meitat del seu horari lectiu. El pas de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària demana molta coordinació i una atenció educativa que incrementi progressivament els aprenentatges normalitzats, però amb prou suport per assegurar l’èxit escolar.

Pel caràcter obert de l’aula els alumnes han de poder incorporar-s’hi en qualsevol moment del curs, i també s’ha de poder decidir la reincorporació d’un alumne o alumna a l’aula ordinària en el moment que es consideri més adient.

El nombre de professors que intervé a l’aula ha de ser reduït.

El recurs "aula d’acollida" ha d’estructurar-se de manera flexible, en funció de les necessitats de l’alumnat que ha d’atendre i tenint en compte la cultura organitzativa de cada centre. Això implica la possibilitat d’atendre alumnat en grups diversos en funció de la seva escolarització prèvia, la seva llengua d’origen o altres característiques que puguin determinar necessitats educatives específiques diferenciades. Es recomana que el nombre màxim d’alumnat que treballa simultàniament en cada grup se situï a l’entorn dels dotze alumnes.

El professorat ha de tenir experiència docent i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació. D’entre aquest professorat el director/a del centre nomenarà el tutor o tutora responsable. Es preveu un assessorament i un pla de formació específic per al professorat.

El tutor o tutora del grup classe ordinari coordinarà amb el tutor de l’aula d’acollida l’acció tutorial de l’alumnat que assisteix durant una part del seu horari a l’aula d’acollida.

Professorat tutor de l'aula d'acollida

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, però és responsabilitat de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a aquest alumnat per a la seva plena integració al centre.

El tutor/a d’acollida ha de tenir preferentment destinació definitiva al centre. Excepcionalment, la designació podrà recaure en un professor/a amb destinació provisional o interí, a proposta de la direcció del centre d'acord amb allò que es preveu en l'apartat 6 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig (DOGC núm. 4885, de 15.5.2007).

La jornada lectiva del tutor o tutora de l’aula d’acollida es dedicarà fonamentalment a la docència amb l’alumnat nouvingut.

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents:

· Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyamentaprenentatge.

· Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.

· Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.

· Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.

· Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu de l’alumnat nouvingut.

· Treballar conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP...).

· Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.

 

Atenció a l'alumnat nouvingut

 

Joan M. Cruz - 2007