Proposta de Modificació Curricular Individual

Curs escolar 200.-200.

Alumna.- .................................

Data de naixement.-................ Curs.- .....
 
 

1.- Priorització de les capacitats de l'etapa:

Aquests seran els objectius generals per aconseguir al llarg de tota l'etapa de l'ESO:

 1. Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i valorar els beneficis que comporten els hàbits d'exercici físic, d'higiene i d'una alimentació adequada.
 2. Formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, per a desenvolupar un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d'una manera autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l'esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu.
 3. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions per raons d'edat, de raça, de sexe i de diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals.
 4. Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, d'una manera especial els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més immediats: el centre educatiu, la població, la comarca i la nació, que li permetin elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia i iniciativa en la vida activa i adulta.
 5. Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida.
 6. Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.
 7. Identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana; tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a la seva identitat i desenvolupar una actitud d'interès i respecte envers l'exercici d'aquest dret.
 8. Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i castellana i, si s'escau, en aranesa i també, almenys, en una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge.
 9. Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics, articulant-los a fi d'enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.
 10. Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d'experimentació, bo i reflexionat sobre el procés seguit i el resultat obtingut.
 11. Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.
 12. Conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni cultural, valorant-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones.
 13. Comprendre l'aplicació, en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits, com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.
Es procedirà a analitzar la superació de l'etapa per part d'aquest alumne prenent com referent els criteris bàsics següents que resumeixen els objectius generals d'acord amb les finalitats anteriors de l'etapa:

- Haver assolit el grau de comprensió i d'expressió, oral i escrita, en català i en castellà necessari per a la incorporació a la vida social i professional.

- Saber utilitzar les eines matemàtiques necessàries en situacions i problemes de la vida quotidiana.

- Disposar dels elements bàsics de comprensió del món en els seus aspectes científic, social, tècnic i artístic.

- Haver aconseguit el creixement personal necessari per viure de forma autònoma en les dimensions: individual i social.
 
 

2.- Àrees del currículum que cursarà l'alumne:

L'alumne cursarà totes les àrees durant el curs escolar, fent activitats adaptades i, sempre que pugui participarà de les activitats de tot el grup-classe. Durant aquest curs no farà classes d'anglès.
 
 

3.- Relació dels continguts seleccionats de les àrees instrumentals que cursarà l'alumne:

a) Àrea de llengua:

1.- Procediments:

- Conèixer el vocabulari bàsic dels textes.

- Captar les idees globals d'un text (descriptiu, narratiu, dialogat).

- Comprensió de petits texts escrits. Contestar a preguntes sobre ells.

- Substituir elements d'una frase respectant les concordances: Singular i plural.

- Completar frases o textos amb paraules que falten.

- Ordenar seqüències d'una història.

2.- Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

- Identificar i usar les majúscules.

- Separar i ordenar síl·labes d'una paraula.

- Identificar síl·labes tòniques.

- Identificar i usar les síl·labes travades: br, gr, dr, pr, tr, cr, fr. bl, gl, dl, pl, tl, cl, fl. - Identificar i usar els dígrafs: ix, tx, ig.

- Identificar i usar la lletra h.

- Identificar i usar els grups de lletres: ca, que, qui, co, cu

r, rr

ja, ge, gi, jo, ju

ss, ç

ga, gue, gui, go, gu

ll, ny

s, z

- Sinònim i antònims.

- Augmentatius i diminutius.

- Paraules primitives i derivades.

- Separar paraules correctament.

- Identificar els noms. Diferenciar entre comú i propi.

- Identificar els noms i verbs en una frase donada.

- Saber l'acció està en present, passat o futur.

- Tipus de frase: enunciativa, negatives, interrogativa, exclamativa.

3.- Actituds, valors i normes:

- Interès pel text escrit.

- Gust per la lectura.
 
 

b) Àrea de matemàtiques:

1.- Procediments:

- Ordenar i classificar.

- Verificar el resultat i modificar, si cal, l'error observat.

- Utilitzar tècniques per resoldre operacions.

2.- Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

- Tenir clar la noció de nombre.

- Saber el valor cardinal del nombre i posicional de les xifres.

- Fer operacions: suma, resta, multiplicacions i divisions.

- Fer operacions amb nombres racionals.

- Utilitzar la calculadora.

- Escriure nombres fins al 1.000.000.

- Saber les taules de multiplicar.

- Resoldre problemes explicats verbalment i per escrit.

- Saber mesurar figures planes.

- Càlcul de l'àrea del quadrat, rectangle i triangle.

- Saber operar amb fraccions.

- Saber operar amb mesures de longitud, massa i capacitat

3.- Actituds, valors i normes:

- Recrear-se mitjançant l'ús d'elements lúdics que comportin un treball matemàtic.
 
 

4.- Activitats d'aprenentatge:

1.- A la classe ordinària, el professor, segons la programació del grup-classe, li adaptarà les activitats al seu nivell partint del que sap (avaluació inicial), a més, el professor podrà disposar dels dossiers de les àrees instrumentals preparats quan l'alumne no pugui seguir cap de les activitats preparades. Les activitats i treballs que l'alumne fa a cada classe li servirà a cada professor per avaluar-lo.

2.- Farà sis hores a la setmana de classes de suport, en petit grup, es partirà de fitxes que formaran part dels dossiers de les àrees instrumentals sobre els continguts anomenats anteriorment. Relació de material que treballarà, entre altres:

Lectura comprensiva: Lector Ed. Nadal.

Quaderns d'activitats Ed. Santillana.

Sis set. Ed. Nadal.

Projecte per aprendre millor. CV. Ed. Cruïlla
 
 

5.- Avaluació dels objectius:
 
 

Avaluarem els objectius didàctics proposats, comprovant el seu grau d'assoliment. Tanmateix, insistirem en la consecució d'objectius de tipus actitudinal i en els procedimentals.

a.- Observació a l'aula: Assistència, puntualitat, portar el material adequat i tenir-ne cura, organització de treball, memorització, interès, participació, solidaritat i respecte. Això es valorarà de manera sistemàtica a l'acabament cada sessió.

b.- Dossier de classe (fitxes, exercicis, ..). Els treballs realitzats al llarg del crèdit, independentment de que el professor els demani per fer-hi una primera valoració, l'alumne els conservarà en un dossier o carpeta vetllant que no es malmetin ni es rebreguin. Al final del crèdit, l'alumne confeccionarà un dossier amb ells, seguint les indicacions descrites i el lliurarà al professor, aquest valorarà especialment el treball de classe (dia a dia ), la presentació de treballs, les llibretes i altres aspectes formals com la cura en l'execució de tasques ,....a més del resultat final.

c.- Proves escrites. Al final de cada Unitat didàctica es realitzarà una prova confeccionada amb activitats realitzades a classe però amb modificació d'algunes dades. Aquestes proves són indicadors del grau d'assoliment dels objectius adaptats.

Els objectius seran revisats trimestralment pel professorat que l'imparteix les classes en la junta d'avaluació.
 
 
 
 

Els sotasignants, en data ........................... estan d'acord amb el contingut de l'ACI que es presenta en aquest document i participaran en el seu desenvolupament, seguiment, avaluació i revisió, segons les seves respectives atribucions i responsabilitats.
 
 
 
 

Observacions.-
 


 
 
 


ACORD SIGNAT PELS PARES
El Sr. ..........................................................................., amb DNI ......................... com a pare de l’alumne.......................................................... està d’acord en la proposta justificada de MODIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM elaborada per l’equip docent de ....................... de l’I.E.S.....................

 
 

Signatura,
 
 

Arenys de Munt, ...... de/d’ .................................... de 200.......