DOCUMENT DE TREBALL

-Psicopedagogia-
 
 
 
 


Codis graella de seguiment i avaluació

Butlletí de notes alumnes d’A.C.I. 
 

PRESENTACIÓ

 Tractar el tema dels butlletins de notes o informes dels alumnes d’A.C.I., es va apuntar que no quedava ben reflexades les notes i la informació adreçada als pares. Aquest document vol ser una proposta tant d’un full de seguiment com d’avaluació que, si es considera oportú, es pot afegir a l’informe que se’ls dona trimestralment.

Com veureu la primera part fa referència a aspectes més generals del procés-aprenentatge i la segona a aspectes acadèmics sobre els continguts treballats.
 

ASPECTES GENERALS:

 1. Puntualitat/Assistència

 1. La seva puntualitat i assistència són correctes, cal que continuï en aquesta línia.
 2. La seva puntualitat ha millorat, cal que continuï en aquesta línia.
 3. La seva assistència ha millorat, cal que continuï en aquesta línia.
 4. Cal que controli la seva puntualitat al centre.
 5. Cal que controli la seva assistència al centre.
 6. Cal millorar la puntualitat entre classes.
 7. Cal que la família controli l'assistència per millorar-la, perquè hi ha faltes sense justificar.
 8. Cal que la família controli la puntualitat per millorar-la.
 9. El centre comunicarà a Inspecció i serveis Socials l'absentisme.
2. Relació amb el professorat:
 1. Té una bona relació, cal que continuï aquesta línia.
 2. Ha millorat molt la seva relació, cal que continuï en aquesta línia.
 3. Ha millorat la seva relació, cal que continuï en aquesta línia.
 4. Cal que abandoni l'actitud provocadora.
 5. Cal que accepti les ordres i suggeriments.
 6. Cal que s'esforci per millorar-la.
 7. Cal que trobi una forma positiva relacionar-se.
 8. Cal que sigui més respectuós.
 9. Cal que es controli més, mesurant el que diu i el que fa.
3. Relació amb el grup:
 1. Té una bona relació cal que continuï en aquesta línia.
 2. Ha millorat molt la seva relació, cal que continuï en aquesta línia.
 3. Ha millorat la seva relació, però cal que millori encara més.
 4. Cal que s'esforci per integrar-se més.
 5. Cal que tingui una actitud més respectuosa.
 6. Cal que no es mostri tan selectiu/va a l'hora de triar companyia.
 7. Cal que trobi millors formes de relacionar-s'hi.
 8. Cal que en situacions conflictives no es mostri tan agressiu/va.
 9. Cal que controli més el vocabulari.
4. Conducta:
 1. Mostra un comportament totalment correcte, cal que continuï així.
 2. El seu comportament ha millorat molt, cal que continuï en aquesta línia.
 3. El seu comportament ha millorat, cal que s'esforci per continuar millorant.
 4. Cal que respecti el material de treball a classe, tan el seu com el dels altres.
 5. Cal que es mostri més respectuós amb el material i les instal·lacions del centre.
 6. Cal que entengui que no és correcte que es prengui la justícia per sí mateix.
 7. Ha de millorar el seu comportament en general.
 8. Cal trobar maneres d'intervenció que li facin millorar la conducta.
 9. Cal plantejar-se actuacions sancionadores.
 ASPECTES ACADÈMICS:

5. Relació i comprensió de conceptes:

 1. Fa les activitats diferenciades i adaptades plantejades individualment a l'aula.
 2. Assoleix una bona conceptes explicats i estableix una bona relació entre ells.
 3. Ha millorat molt la seva comprensió i relació dels conceptes treballats.
 4. Cal proposar-li exercicis i activitats complementàries que facilitin comprensió i relació de conceptes.
 5. Cal agrupar-lo amb companys/es que li facilitin la comprensió i relació de conceptes.
 6. Cal un ajut fora del centre, classes particulars.
 7. Cal proposar-li un crèdit de reforç que l'ajudin a assolir els objectius.
 8. Cal modificar o canviar alguns aspectes de l’adaptació curricular individualitzada.
 9. Cal demanar-li una exempció curricular.
6. Materials, treball i deures:
 1. Entrega correctament les feines, cal que continuï així.
 2. Ha millorat en l'entrega de les feines, però ha de millorat la seva presentació.
 3. Entrega puntualment les feines, però ha de millorar la presentació.
 4. Entrega puntualment les feines, però ha de millorar la qualitat.
 5. Cal que entregui les feines en el termini acordat.
 6. Cal que apunti els deures a l'agenda.
 7. Cal portar-li un control dels deures a través de l'agenda.
 8. Cal fer gestions per aconseguir el material.
 9. Necessita reforç individual de les feines.
 10. Cal que faci amb ajut els deures.
7. Actitud:
 1. La seva actitud és bona, cal que continuï així.
 2. Ha millorat molt la seva actitud, cal que continuï en aquesta línia.
 3. Ha millorat la seva actitud, cal que continuï millorant.
 4. Cal que es mostri més participatiu.
 5. Cal que manifesti les seves dificultats per poder-lo ajudar.
 6. Cal que s'esforci més i no es rendeixi a la primera dificultat.
 7. Cal que s'agrupi amb companys/es que el puguin ajudar.
 8. Cal que trobi formes d'intervenció positives.
 9. Li cal un canvi total d'actitud.
ALTRES PROPOSTES:

8. Pares:

 1. Cal que el/la felicitin i l'animin a continuar així.
 2. Cal que el/la felicitin per la millora que ha fet.
 3. Caldria que l'animessin.
 4. Caldria que l'ajudessin a portar el material al dia.
 5. Cal que controlin l'agenda i les feines.
 6. Cal que controlin les hores d'estudi.
 7. Cal que l'ajudin a tenir un espai de treball.
 8. Cal que demostrin més interès pel què fa.
 9. Caldria millorar la seva higiene.
9. Centre:
 1. Cal que faci crèdits d'iniciació
 2. Cal tenir una entrevista amb els pares o tutors.
 3. Cal que faci crèdits de taller.
 4. Cal proporcionar-li hores d'atenció individual.
 5. Cal plantejar-se una nova adequació del seu currículum.
 6. Cal la intervenció de tot l’equip docent.
 7. Cal un seguiment acurat pel seu tutor.
 8. Cal un control específic del professorat.
 9. Cal que faci crèdits de reforç.
10. Altres:
 1. Cal plantejar-se una escolarització compartida.
 2. Cal buscar una ajuda externa.
 3. Cal obrir un expedient disciplinari.
 4. Cal una orientació sortida proper any.