NORMATIVA
Modificació Curricular Individual


 

 
Modificacions curriculars

 L'Ordre de 24 de novembre de 1998, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització de modificacions d'elements prescriptius del currículum de l'etapa d'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2807, de 18.1.1999), estableix la definició, les finalitats i els tipus de modificacions curriculars, els criteris per a l'avaluació de l'alumnat amb modificacions, i el procediment i la documentació necessària per sol·licitar-les. D'acord amb aquesta Ordre, les sol·licituds de modificacions de caràcter individual s'hauran d'adreçar a la Delegació Territorial corresponent.
 
 Observacions generals respecte a les modificacions curriculars

 a) Es recorda que, tal com estableix l'Ordre de 24/11/98, les modificacions curriculars s'han de referir a tota l'etapa, i van destinades només a aquells alumnes amb qui s'hagin exhaurit les possibilitats d'adaptació del currículum.
 Així, doncs, el currículum dels alumnes que, com a conseqüència de situacions previsiblement transitòries, no puguin cursar el currículum ordinari d'una o més àrees durant algun curs de l'etapa, no serà objecte de modificacions, sinó d'adaptacions, que com a tals seran establertes pel centre.
 En aquest sentit, s'entén que els alumnes de les unitats d'adaptació curricular (UAC) no són, amb caràcter general, objecte de modificacions curriculars.

 b) El centre determinarà, en funció de cada cas, amb quina metodologia, tipus de crèdit i organització horària es farà el seguiment de l'alumne/a en l'àrea o àrees que hagin estat objecte de modificació curricular. En tot cas, la modificació curricular no comportarà que amb caràcter general s'apliqui a l'alumne/a afectat un nombre d'hores lectives diferent del que la normativa vigent estableixi per a cada curs de l'etapa d'ESO.

 c) Tal com estableix l'article 15 de l'Ordre de 3/6/96, sobre organització i avaluació de l'ESO, a l'alumne/a que romangui un any més en qualsevol dels dos cicles de l'etapa el mateix centre li pot dissenyar un currículum personal, currículum que pot comportar, entre d'altres modificacions, que l'alumne/a cursi un nombre de crèdits comuns i variables diferent del que s'ha establert amb caràcter general.
 
Alumnes d'incorporació tardana

 a) A efectes d'aquestes instruccions es consideraren alumnes d'incorporació tardana aquells que s'incorporen al sistema educatiu de Catalunya i, per desconeixement de les dues llengües oficials i/o per una insuficient escolarització prèvia, tenen greus dificultats per seguir amb normalitat els estudis d'educació secundària obligatòria.

 b) Els alumnes d'incorporació tardana només seran objecte de modificacions curriculars si es troben en algun dels supòsits que preveu l'article 5 de l'Ordre de 24/11/98. Altrament, se'ls aplicaran adaptacions curriculars, que com a tals seran dissenyades pel centre.

 c) Llevat de l'avaluació final d'etapa, la valoració dels resultats obtinguts pels alumnes d'incorporació tardana es podrà fer mitjançat un informe individual d'avaluació, que contindrà informació sobre les àrees cursades. En tot cas, mai no s'adjudicarà als alumnes qualificacions d'àrees no cursades.
 

 Avaluació d'alumnes amb modificació curricular

 a) Es recorda que, en aplicació del que estableix l'article 4.2 de l'Ordre de 24/11/98, el fet que un/a alumne/a hagi estat objecte de modificació, no impedeix que pugui ser proposat/da per a la tramitació del títol de Graduat en Educació Secundària.

 b) Les decisions respecte a la tramitació del títol de Graduat en Educació Secundària per als alumnes amb modificacions curriculars seran adoptades pels centres analitzant cada cas individualment, evitant, per tant, l'establiment de pautes fixes respecte a aquesta qüestió.
 
 Modificacions curriculars de Llengua catalana
 
Les modificacions curriculars de llengua catalana per als alumnes que es trobin en algun dels supòsits que preveu l'article 5 de l'Ordre de 24/11/98 seran resoltes per la Delegació Territorial corresponent segons el procediment general.
 L'exempció de la llengua catalana motivada per d'altres circumstàncies serà resolta per la Comissió Tècnica Reguladora de l'Ensenyament del Català d'acord amb el procediment que s'indica a l'apartat 2.7.3.2 a) d'aquest annex.