Glossari dels agents geològics externs
Agent geològic extern: Elements causants dels canvis que experimenta la superfície de la terra, com ara el vent, la pluja,els rius,els mars etc.
Al·luvions: Conjunt de sediments transportats i dipositats per les aigües corrents.
Albufera: Llacuna litoral formada per aigüa del mar i d'aigua fluvial tancada per un cordó de platja.
Alvèols: Cavitat de mida petita a les roques , originada per erosió química o mecànica.
Aqüífer: Capa del terreny on s'acumula aigua subterrània.
Arrissaments: Són petites acumulacions d'arena encadenades entre si. La superfície presenta un aspecte ondulat o arrissat. Els forma el vent.
Avenc: Forat en forma de conducte vertical que es troba en el paisatge càrstic.
Badia: Entrada del mar en la costa en forma de coquilla, generalment més petita que un golf.
Barra litoral: Acumulacions de sediments en determinades zones del mar.
Barranc: Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra , especialment en materials fàcils d'erosionar.
Canal de desguàs: Curs d'un torrent.
Carst: Fenomen consistent en la filtració de les aigües en els massissos de roque calcàries clivellades i solubles que porta a la formació d'un relleu de depressions tancades i d'avencs, de cavernes i de galeries subterrànies.
Caverna: Cavitat natural, profunda, en una roca, en una muntanya o sota terra.
Circ glacial: Zona circular de l'alta muntanya on s'originen les glaceres.
Còdol: Fragment de roca dura allisat i arrodonit per l'acció de les aigües i el rodolament.
Con de dejecció: Dipòsit de sediments que es forma quan el torrent arriba a la part inferior.
Conca de recepció: Conca on es recullen les aigües torrencials.
Congost: Vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu.
Cordó litoral: Acumulacions de sediments en zones no gaire profundes del mar i que emergeixen. Disposats paral·lelament a la costa.
Cova: Cavitat subterrània poc o molt profunda de forma i de dimensions molt variable.
Delta: Espai de terra generalment de forma triangular, que els al·luvions d'un riu formen a la seva desembocadura en un mar d'onatge no massa enèrgic
Dolina: Forat en forma d'embut que es forma en el paisatge càrstic.
Dunes: Són turons d'arena en forma de mitja lluna amb els braços situats en la direcció del vent. Tenen poc pendent del costat on bufa el vent i molta pendent del costat contrari.
Erg: Zona de dues que envolta l'hamada concèntricament i format per sorra.
Erosió: Procés de desgast dels fragments meteoritzats al ser transportats pels agents geològics externs i del terreny pel qual discorren aquests fragments transportats.
Estalactita: Formació calcària de forma cilíndrica que penja del sostre de les coves i que es forma per precipitació del carbonat de calci dissolt en l'aigua que goteja.
Estalagmita: Concreció calcària formada al sòl de les coves per precipitació del carbonat de calci de l'aigua que cau de les estalactites.
Estuari: És una desembocadura oberta en forma d'embut que s'origina quan el riu descarrega materials en un mar obert amb fort onatge i marejades que escampen aquests materials i impedeixen la seva acumulació.
Fletxa litoral: Barra litoral formada per acumulació de material detrític, lliure per un extrem i que es recolza sobre un sortint de la costa o sobre una illa
Font ressorgint: Indret on l'aigua subterrània brolla o surt al la superfície de la terra.
Galeria: Camí subterrani excavat horitzontament en roques.
Gorg: Clot gran en el llit d'un corrent d'aigua, on aquesta s'entolla o alenteix el seu curs.
Hamada: Zona de blocs de diferent grandària que envolta concèntricament el reg.
Llim: Fracció de sòl formada per partícules molt fines.
Loess: Zona concèntrica més exterior que envolta l'erg formada per acumulacions de partícules molt fines bàsicament argila, llims i quars. Origina sòls molt fèrtils
Meandre: Corba o sinuositat molt pronunciada d'un corrent fluvial.
Meteorització: Procés pel qual les roques es trenquen i es descomponen pel fet d'estar exposades constamnet als agents atmosfèrics. Aquest procés afecta in situ, es dir sense haver sofert transport.
Morenes: Materials transportats per les glaceres.
Penya-segat Escarpament rocallòs de pendent bastant fort, tallat en la línia de contacte entre terra imar
Platja: Acumulacions de sorra i còdols en zones de la costa protegides de l'onatge.
Rascler o lapiaz: Solcs o canals separats per crestes que formen les aigües salvatges sobre terrenys guixencs o calcaris al dissoldre'ls.
Reg : Zona muntanyosa àrida i de vegetació escassa.
Tartera: Extensió de terreny, al flanc d'una muntanya, coberta de fragments de roca despresos dels cims i que s'han originat per meteorització.
Terrassa fluvial: Tipus de relleu en forma d'esglaó o de replà del terreny originat per l'erosió.
Tómbolo: Són llengües d'arena que uneixen la costa amb una illa pròxima.
Xaragall: Solc o regueró en forma de V que forma l'aigua de pluja en terrenys tous com ara els argilosos en ser arrossegats pendent avall.
Xemeneia de fada: Pilar coronat per una roca de major duresa que s'ha format per l'acció de les aigües salvatges a l'exercir major erosió sobre la part més tova.


                                                                                                                                                                        Torna a la pàgina agents geològics