6. La petjada ecològica

El concepte de la petjada ecològica va ser creat a principis dels anys noranta per William Rees i Mathis Wackernagel, dos estudiosos de l'ecologia.

La gran majoria de les activitats que es realitzen cada dia impliquen el consum de recursos naturals (energia, aigua, fusta, etc.), la generació de residus i l'ocupació d'un espai on poder portar a terme aquestes accions.

La nostra llar requereix d'un consum d'energia per tal que els electrodomèstics i els aparells elèctrics funcionin.

El consum de productes relacionats amb l'alimentació, la neteja, l'oci, el transport, etc. implica el consum de recursos i la generació de tot un seguit de residus.

Totes aquestes activitats "ocupen" un espai físic en el nostre planeta. Aquest espai físic és el que anomenem petjada ecològica o, dit d'altra manera, la superfície biològicament productiva (boscos, prats, cultius i mars) necessària per produir els recursos que consumim i absorbir els residus que generem.

La petjada ecològica, és una manera de calcular l'àrea de sòl que necessita cada persona per a:

- Obtenir tots els recursos que consumeix (aigua, energia, aliments..)

- Assimilar els residus que genera (brossa, emissions de CO2...)

La petjada ecològica ens permet ser conscients de les conseqüències ambientals que genera la nostra forma de vida quotidiana.

Activitats

Recorda que has d'escriure les respostes a les següents activitats en el dossier d'activitats.

 

Activitat 6.1: Calcula la teva petjada ecològica

Per conèixer la teva petjada ecològica has de respondre un qüestionari telemàtic.Per trobar el qüestionari has d'entrar en el web:

http://80.33.141.76/agenda21/petjada/petjada.html

Anota el resultat ( ha/persona) en finalitzar el qüestionari.

 

Activitat 6.2: Dèficit ecològic

Amb el resultat obtingut en l'activitat anterior i les dades que es mostren a continuació has de respondre les següents preguntes:

- Si tots el habitants de Catalunya tinguessin la mateixa petjada ecològica que tens tu, quina seria la superfície que hauria de tenir Catalunya per suportar aquesta demanda?

- Tenint en compte que la disponibilitat de superfície per persona a la Terra (capacitat de càrrega) s'ha calculat en 1,5 ha/any, quin és el teu dèficit ecològic?

Dades:

- Població de Catalunya a l'any 2008: 7.364.078 habitants

- Superfície: 3.200.000 hectàrees

 

 

Activitat 6.3: Model de consum

El model de consum que tenim una minoria de la població mundial, pot ser estès a tot el planeta? Raona la teva resposta.

 

Activitat 6.4: Comerç just

Explica breument en què consisteix l'experiència de comerç just?