HOME ICT
SITE'S MAP  
   
   
   
 
AVALUACIÓ

La situació de cada un de vosaltres és molt diversa tant pel que fa a coneixements com a l'ús de la informàtica. Per tant, és molt important la realització d'una avaluació inicial o predictiva per tal de conèixer on sou abans de començar les activitats d'aprenentatge.

Aquesta diagnosi es farà sobre la vostra situació inicial en el referent a coneixements, habilitats i destreses d'informàtiques. Els instruments que s’utilitzaran són: els informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis pràctics. La informació obtinguda em  permetrà adequar i adaptar les activitats d'aprenentatge a les vostres necessitats reals.

En el disseny i desenvolupament de les activitats d’aprenentatge he previst l'avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre les dificultats i èxits que anireu assolint al llarg del procés d'aprenentatge. Aquesta informació em permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes d'aprenentatge detectats en cada un de vosaltres.

Les activitats d'aprenentatge de tipus procedimental les avaluaré formativament a través de l'observació i correcció sistemàtica i continuada dels treballs que desenvolupareu.

Al llarg de la matèria tindreu activitats d'aprenentatge on es potenciarà l'autoavaluació, és a dir, sereu vosaltres els que descobrireu els vostres errors i èxits, permetent d’aquesta l’autoregulació el procés educatiu d’aprenentatge. A més,  tindreu al vostre abast el solucionari dels resultats que heu d'aconseguir, per tal de comparar-los amb el vostre propi treball i poder realitzar una autoavaluació, que us permetrà adoptar la decisió d'avançar o de reforçar el procés d'aprenentatge.

Precisament, el treball amb l'ordinador us facilitarà l’acció de comprovar en tot moment el grau d'assoliment dels continguts.

Altre tipus d’ activitat que em permetrà fer una avaluació formativa és la realització d'un projecte final en acabar un bloc de continguts; per exemple, un treball amb el processador de textos, on haureu de mostrar tots els coneixements i destreses que heu adquirit.

Respecte a l'avaluació formativa dels continguts conceptuals, la realització de mapes conceptuals, d'exercicis, d'exposicions orals, seran instruments vàlids per avaluar si heu entès i memoritzat els conceptes i les relacions conceptuals. En particular, seran adients mapes conceptuals de les temàtiques de maquinari, programari, telemàtica i comunicacions, i emmagatzematge i recerca d'informació.

Si els resultats de les avaluacions formatives ho fan necessari, hauré de modificar les estratègies didàctiques planificades inicialment, i adaptar l'ensenyament a les circumstàncies particulars de cada un de vosaltres, sense perdre de vista, però, els objectius generals i terminals del crèdit. És molt important que, en tot moment, que sigueu conscients del vostre grau d'aprenentatge. Hem de procurar com sigui, que assoliu els objectius fixats. Malgrat tot, si no els assoliu, no es pot donar la Matèria per superada.

L'avaluació de l'aplicació de les normes que han de portar a un ús acurat de l'equip, així com a una presentació correcta i puntual dels treballs, es farà des del primer dia a través de l'observació sistemàtica i continuada, que permeti la meva ràpida intervenció quan es produeixi alguna desviació. L'objectiu que l'alumne faci i lliuri totes les pràctiquesi exercicis  que s'han acordat és irrenunciable.

Pel que fa a l'avaluació d'actituds i valors, s'observaran a través del treball individual, del treball en equip i de la vostra participació en cada una de les classes. Utilitzaré instruments, com les pautes d'observació, per avaluar d'una manera sistemàtica una sèrie d'items: relació amb els companys i tolerància, relació amb el professor, hàbits de treball, interès per a l'ús de la terminologia informàtica, actitud d'autocrítica i autoavaluació del seus propis treballs.

En arribar al final de cada crèdit, faré una avaluació sumativa o final, que tindrà per objectiu establir els resultats obtinguts al final del procés d'ensenyament -aprenentatge, és a dir, la quantitat i el grau d'objectius didàctics, previstos a la programació del crèdit, que haureu assolit. Aquesta avaluació sumativa es nodrirà de les informacions registrades en les avaluacions formatives i de les proves específiques planificades al final dels blocs de continguts. Per als continguts procedimentals, les proves seran pràctiques i globalitzadores, i per als continguts de tipus conceptual, s'utilitzaran proves de tipus test, d'aparellament, qüestionaris i mapes conceptuals. Abans d'aquestes proves, us facilitaré els criteris d'avaluació. Però sempre, seran lògiques i coherents amb el conjunt d'activitats d'aprenentatge, que prèviament haureu realitzat.

Pel que fa a les activitats de recuperació seran del mateix tipus que les efectuades durant el procés d’aprenentatge. En el cas de que alguna sigui de caràcter pràctic, es possibilitarà l’ús de l’aula d’informàtica fora d’hores lectives per a que pugueu treballar amb l’equipament allà disponible.

 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in