HOME ICT
SITE'S MAP  
   
   
   
 
OBJECTIUS

En iniciar el crèdit o cada una de les diferents activitats d'aprenentatge sabràs els objectius que hauràs d’aconseguir a través de les diferents activitats programades, aquests objectius seran simples i concrets perquè els puguis  assumir al llarg del procés. Tot seguit podràs llegir els Objectius Generals i Terminals de la Matèria.

GENERALS

 • *    1. Obtenir, seleccionar, tractar i difondre informació utilitzant les eines informàtiques.
 • *    2. Resoldre problemes i situacions diversos utilitzant diferents aplicacions informàtiques.
 • *    3. Conèixer les estructures fonamentals d'un sistema informàtic per tal de poder comprendre i explicar els aparells i els processos que haurà de fer servir en el desenvolupament de la seva professió, de les seves aficions i de les seves tasques habituals.
 • *    4. Adquirir les bases conceptuals i procedimentals necessàries per poder-se desenvolupar amb normalitat en una societat on la tecnologia de la informació forma part de la infrastructura i dels mètodes d'una gran varietat d'activitats econòmiques, socials i personals.
 • *    5. Analitzar i valorar l'impacte social, ètic i econòmic que implica l'ús de la tecnologia de la informació.
 • *    6. Ser conscient dels canvis que comportaran els avenços tecnològics com la simulació i la realitat virtual, la interactivitat multimèdia, la comunicació telemàtica i la intel·ligència artificial, entre d'altres, en els processos d'aprenentatge, en els treballs qualificats i en els mètodes i àmbits de treball, i saber respondre positivament i ràpidament a aquests canvis.
 • *    7. Assimilar els nous conceptes d'espai i de temps que porten implícits l'ús de la telemàtica i del seus propers avenços, els quals canviaran substancialment la visió i el funcionament del món.
 • *    8. Mostrar una conducta ètica envers l'ús del programari i de la informació, i treballar per a un ús pacífic i de respecte al medi ambient de les tecnologies de la informació

Generals

TERMINALS

 • *    1. Crear, editar, emmagatzemar, recuperar, modificar i imprimir un document de text amb taules, tabuladors, columnes i elements gràfics inserits.
 • *    2. Crear, editar, digitalitzar, modificar, emmagatzemar i recuperar informació gràfica o icònica.
 • *    3. Crear documents personalitzats i etiquetes.
 • *    4. Usar els diferents perifèrics: teclat, rateta, impressores, mòdem, escànner i unitats d'emmagatzemament amb correcció i seguretat.
 • *    5. Descriure i accedir a diferents serveis telemàtics i operar amb ells.
 • *    6. Crear, editar, actualitzar, consultar, ordenar, filtrar i imprimir bases de dades.
 • *    7. Fer recerca i consultar informació a partir de bases de dades documentals, multimèdia i BBS.
 • *    8. Crear, editar, emmagatzemar, recuperar, utilitzar i imprimir fulls de càlcul d'una complexitat equivalent al nivell matemàtic de l'etapa.
 • *    9. Crear, editar, emmagatzemar, recuperar i imprimir gràfics estadístics mitjançant un full de càlcul.
 • *    10. Realitzar treballs estadístic mitjançant les eines informàtiques.
 • *    11. Realitzar les tasques elementals de manteniment i d'instal·lació d'un sistema informàtic.
 • *    12. Utilitzar i descriure els elements físics i lògics que intervenen en les xarxes d'àrea local.
 • *    13. Descriure i explicar la composició i funcionament d'un sistema informàtic.
 • *    14. Descriure els diferents tipus de programari d'un sistema informàtic.
 • *    15. Descriure la composició i funcionament d'un sistema multimèdia.
 • *    16. Descriure i explicar els tipus, la codificació i els suports físics de la informació.
 • *    17. Descriure i explicar correctament les aplicacions informàtiques com ara processador de textos, gestor de bases de dades, full de càlcul, programa de gràfics.
 • *    18. Tenir criteri per saber escollir un sistema informàtic adequat a les seves necessitats.
 • *    19. Escollir l'aplicació informàtica adequada per resoldre un problema, una tasca o un procés determinat.
 • *    20. Utilitzar amb normalitat i de forma acurada un sistema informàtic.
 • *    21. Analitzar i valorar els canvis que provoca la utilització de la tecnologia de la informació en els diferents àmbits de la vida.
 • *    22. Actuar amb responsabilitat en l'ús de la informació i del programari.
 • *    23. Valorar amb esperit crític l'ús de la tecnologia de la informació.
 • *    24. Valorar de forma positiva que l'ús de la tecnologia de la informació serveixi per potenciar la pau i el respecte al medi ambient, i permeti avançar en la millora de la salut i de les condicions de vida de tothom.

Terminals

 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in