HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
Iniciar-se en les estructures del llenguatge HTML.
En un document Word (p.e.) aquests senyals els va incorporant el propi processador de textos, i els desa junt el document. Per poder visualitzar un document tipus, ens caldrà tenir instal·lat el programa editor del document, igual versió o superior ( recordeu un document elaborat amb WORD 97 es pot visualitzar amb WORD 2000, però no passa el mateix en el cas contrari).

Uns dels objectius que es van marcar els pares d’internet era, precisament evitar això. Calia garantir la plena compatibilitat dels documents a visualitzar encara que es fes amb diferents navegadors, màquines i/o sistemes operatius. Naixia així amb el concepte d’internet un nou tipus de document el HTML o HTM (HyperText Markup Language).

Aquest tipus de document es pot produir amb qualsevol editor, només cal conèixer la seva estructura i les etiquetes a emprar. La extensió per la que és reconeixen es html o simplement htm.

Actualment la darrera revisió recomanada és la 4.0. El W3 Consortium marca els estàndards amb les diferents versions oficials. Aquest consorci recopila tota la informació rellevant sobre l'HTML que és va produint a internet, recollint i elaborant propostes de desenvolupament i estandardització.

Que és una pàgina web? Doncs un document textual, al que se l’afegeixen un senyals (marques o etiquetes) que serviran per a definir atributs, la posició de les imatges, els enllaços, etc.

 

 

 

W3 Consortium

Comencem a treballar.  

El primer que farem serà reflexionar sobre la manera en que presentarem la informació en la nostra pàgina web. Recordeu que en una pantalla d'ordinador, només tenim el referent de les coordenades 0,0 (l’extrem superior – esquerra).

Així doncs l'organització del text i les imatges, i sobretot de la quantitat d'informació, és fonamental. ( Per això treballàvem dins de taules, distribuint-la en petits blocs, relacionats els uns amb els altres, mirant de fer-los tant atractius i dinàmics com siguem capaços de fer-ho)

Abans ens preguntàvem si ens serviria el que hem après fins ara. Què és el que feiem sempre abans de començar un document? Redordeu que sempre serà més fàcil fer, que saber el que hem de fer?
Quins passos seguirem a l’hora de començar a crear la nostra primera pàgina HTML?  
 • 1er. Escriurem el text amb un editor. ( El que us faci sentir més còmodes )
 • 2on. Formatarem el text tot inserint les marques adients.
 • 3er. Crearem o cercarem les imatges que acompanyaran el text. Recordeu que aquestes han d’estar en format gif o jpg, sinó, les haureu de convertir.
 • 4art. Inserirem les imatges en el document tot referenciant-les adequadament.
 • 5èr. Definirem els enllaços (links)
 • 6è. Visualitzarem el resultat en el navegador ( Convé provar el resultat en dos de diferents per tal de contrastar possibles diferencies o dissonàncies entre el que volíem l’obtingut. No sempre aconseguirem a la primera els resultats desitjats)
 
Les etiquetes .  
Una marca en el llenguatge HTML és un text tancat entre els signes < >. Gairebé sempre, s’escriuen per parelles, l'una al començar i l'altra al finalitzar. Generalment, la marca que tanca és la mateixa que la que obre però amb el caràcter / al davant. ( p.e.: <B> text en negreta </B> )

Així doncs, direm etiqueta HTML a un text entre els caràcters < i >. Per exemple, <B> que indica el començament d’un text en negreta i </B> que indica el seu final. ( Fixeu-vos bé! la barra de les etiquetes és la barra de dividir / i no l'antibarra \ )

Per tal de facilitar la seva identificació es convenient escriure les etiquetes en majúscules tot i que no és necessari.

Estructura d'una pàgina

Tot document web tindrà la marca <HTML> al començament i </HTML> al final d'aquest.
 

La capçalera estarà situada entre les marques <HEAD> i </HEAD> I contindrà informació propia del document. Per exemple dins d'aquesta es posa el títol del document ( Text que es pot llegir a la barra de títol i s'utilitza per als Bookmarks), entre les marques < TITLE> i </TITLE>.

Tot document HTML consta de dues parts:

Entre les marques <BODY> i </BODY> trobarem el cos. En aquesta parts disposarem el text i les imatges del document.

 
  Encapçalament

<H1>Encapçalament 1</H1>

El llenguatge HTML presenta sis nivells d'encapçalament, que poden servir per definir estils de títol. Cada encapçalament incorpora un salt de paràgraf.

<H2>Encapçalament 2</H2>

<H3>Encapçalament 3</H3>

<H4>Encapçalament 4</H4>

<H5>Encapçalament 5</H5>
<H6>Encapçalament 6</H6>
  Text
Aquest text és normal.

<B>Text amb lletra negreta</B>

<I>Text amb lletra cursiva (itàlica)</I>

<B><I>Text amb lletra negreta i cursiva</I></B>

<BLINK>Text que pampallugueja</BLINK>

<TT>Lletra monoespaiada (courier)</TT>
Amb les marques adequades definirem els atributs de text i totes les seves possibles combinacions.
 • El tipus i mida de la lletra resta definit per la configuració del visualitzador.
 • Alguns visulitzadr permeten que un document pugui modificar aquests atributs.
 • <BASEFONT SIZE=n> Situat en qualsevol lloc de la pàgina HTML definirà la mida de referència d'un text.
 • <FONT SIZE=n> establirà una mida absoluta del text. Si el valor de n és més petit que l'especificat a <BASEFONT SIZE=n> la lletra es visualitzarà més petita que en la resta de la pàgina.
 • Amb <FONT SIZE=+n> o <FONT SIZE=-n> la mida de la lletra serà relativa respecte a l'especificada a <BASEFONT SIZE=n>
  Color
En cada pàgina, només podrem definir un sol color pel fons i altre o pel text.
 • <BODY BGCOLOR=XXXXXX> determina el color del fons
 • <BODY TEXT=XXXXXX> el color del text.

Pels enllaços podrem definir tres colors:

 • <BODY LINK=XXXXXX> abans de clicar-lo.
 • <BODY ALINK=XXXXXX> en el moment de clicar-lo.
 • <BODY VLINK=XXXXXX> després de clicar-lo.

La definició del color està d'una pàgina resta configurada en el programa visualitzador. Tota pàgina HTML podrà incorporar marques que modifiquin aquests colors predeterminats.

 

Tot color restarà definit per sis caràcters (numeració hexadecimal i format RGB). Per obtenir els tres components d'un determinat color podeu emprar la paleta de color de qualsevol programa que mostri la codificació RGB o la seva notació hexadecimal.

En la figura del costat els components RGB del color blanc són 255, 255 i 255, que escrits en notació hexadecimal són FFFFFF.

  Alineació i salts de paràgraf

Les marques per fer-ho són:

 • <P ALIGN=LEFT>Paràgraf a l'esquerra</P>
 • <P ALIGN=CENTER>Paràgraf centrat</P>
 • <P ALIGN=RIGHT>Paràgraf a la dreta</P>

En alguns visualitzadors, l'alineació a la dreta no funciona.

També podrem fer servir <CENTER> i </CENTER>

Alineació del text

Els paràgrafs i les imatges es podran alinear a l'esquerra, a la dreta o centrats . No es podran justificar a ambdós costats.

Cada paràgraf ha d'anar entre les marques <P> i </P>. De manera automàtica, aquesta marca deixarà una línia en blanc entre paràgrafs succesius.

 • Els encapçalaments <H1> impliquen un salt de línia.
 • Per forçar un salt, sense deixar una línia en blanc, <BR> ho podeu fer amb <BR>.
 • Un text inclòs entre les marques <PRE> i </PRE> es presentarà tal com està escrit en el text original: respectant espais, salts de línia, tabuladors i lletra monoespaiada.

Salts de paràgraf

Els salts de línia del text original no es visualitzaran en el navegador.

Igualment prescindirà dels espais en blanc sobrers.

Llistes
  1. Primer
  2. Segon
  3. Tercer

<OL>

<LI>Primer

<LI>Segon

<LI>Tercer


</OL>

Podrem estructurar un text en llistes numerades <OL> </OL> o amb símbols tipogràfics <UL></UL>.

Cada ítem de la llista ha de començar amb la marca <LI>.

 • Matemàtiques
  • ESO
  • Batxillerat
 • Tecnologia
  • ESO
  • Batxillerat


<UL>

<LI>Matemàtiques

<UL>

<LI>ESO

<LI>Batxillerat

</UL>

<LI>Tecnologia

<UL>

<LI>ESO

<LI>Batxillerat

</UL>

</UL>

A l'hora d'ordenar una llista podrem escollir la manera de fer-ho. L'opció per defecte és numèrica, les altres disponibles són:

<OL TYPE=A>

<OL TYPE=a>

<OL TYPE=I>

<OL TYPE=i VALUE=10>

<OL TYPE=1>

Afegint el paràmetre VALUE=n forçarem la numeració a partir d'un determinat valor.

La marca <DD> introduirà una sagnia a la dreta del paràgraf.

 

<UL TYPE=DISC>

<UL TYPE=SQUARE>

<UL TYPE=CIRCLE>

Si volem triar el símbol tipogràfic a visualitzar caldrà indicar-ho amb la marca <UL>. Les opcions possibles són:
  Taules
Podrem fer servir les següents marques:

<TABLE> </TABLE>A l'inici i al final
<TR> </TR>Defineixen les files
<TD> </TD>Defineixen les columnes

Les marques d'una taula hauran de seguir una jerarquia ben definida. Recordeu que una taula pot tenir una o més files i cada una de les files pot dividir-se en una o més columnes.
L'estructura d'una taula és molt versàtil. Vegeu alguns exemples en Netscape Communications Corporation Copyright © 1996
  Imatges

Recordeu l'us de les taules per inserir text i imatges. Us permetrà treballar amb més precissió.

<P ALIGN=...> Serà la marca que emprarem per situar una imatge solitaria dins un paràgraf, però tenim altres opcions:

Com el text, les imatges es podran alinear de tres maneres: a l'esquera centrades o a la dreta. Però només podreu posar una línia de text al seu costat.
<IMG SRC="1.gif" ALIGN= TOP>
<IMG SRC="2.gif" ALIGN= MIDDLE>  
<IMG SRC="3.gif" ALIGN= BOTTOM>  
<IMG SRC="4.gif" ALIGN= LEFT>  
<IMG SRC="5.gif" ALIGN= RIGHT>  
Si les imatges són el suficientment petites les podrem posar una al costat de l'altra

Tota imatge pot portar un text alenatiu.

<IMG SRC="nom.gif" ALT="nom">

TEXT ALTERNATIU

<... HSPACE=n> Distància horitzontal a altres elements.
<... VSPACE=n> Distància vertical a altres elements.
<... BORDER=n> Mida del marc al voltant.

Dins la referència a una imatge, es poden incloure també altres paràmetres addicionals:
  Enllaços - Links

Tot ennlaç s'escriura entre les marques <A HREF> i </A>.

La marca <A HREF> inclourà sempre la referència del document o imatge a enllaçar.

Podrem enllaçar pagines des de text o des d'una imatge

<A HREF="6sesb.htm"> referencia la pàgina d'eines < /A>,

Enllaç a un fitxer que es troba en el mateix servidor i directori que la pàgina origen de l'enllaç.
 

<A HREF="http://www.xtec.es/~jjordan/tic/curstic/curstic.htm">
referencia a la pàgina del present Curs </A>.

Enllaç absolut a altres documents (pàgines o imatges), amb format URL.

Només cal incloure la seva referència

<IMG SRC="tic.gif"> enmig de les marques d'enllaç.
<A HREF="tic.htm"> </A>

Enllaç a una imatge.

L'enllaç es defineix amb: <A HREF="#referencia"> Enllaç</A>

En el text de destinació cal posar la marca: <A NAME="referencia">

Si cliqueu la imatge del costat anireu a l'inici de la pàgina.

Nota: la marca que defineix aquest tipus d'enllaç haura de tenir sempre el símbol #. Però quan definireu la referència no s'hi ha de posar.

Enllaç a un lloc determinat d'una pàgina.

 

TEXT ALTERNATIU

   
SI VOLS AMPLIAR FES CLIC SOBRE LA IMATGE
TEXT ALTERNATIU
   
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in