HOME Electronics
SITE'S MAP  
   
   
   
DownLoad Plug-in
L'Electrònica és una disciplina tipificada del Batxillerat Tecnològic adreçada al coneixement i aplicació dels components i circuits electrònics. La incorporació d'aquesta matèria en el currículum optatiu és d'utilitat per l'alumnat interessat a disposar d'una visió global d'aquesta tecnologia, amb vista a possibles estudis posteriors, universitaris o cfgs...
 
La electrónica es una disciplina tipificada del Bachillerato Tecnológico dirigida al conocimiento y aplicación de los componentes y circuitos electrónicos. La incorporación de esta materia en el currículum optativo es de gran utilidad para alumnos interesados en disponer de una visión gobal de esta tecnología con vistas a posteriores estudios, universitarios o de cfgs...
 
Electronics is a subject which belongs to the Technological branch that pursues the knowledge and the application of the components and electronic circuits. The integration of this subject in the non-compulsory curriculum is useful for the students interested in acquiring a global vision of this technology, with a view to possible further studies...
 
 
   
 
  BASICS THEOREMS TEOREMES FONAMENTALS - TEOREMAS FUNDAMENTALES - BASICS THEOREMS  
Introducció. Tensió, Resistència i Intensitat. Llei d’Ohm. Llei de Joule. Potència Elèctrica. Associació de Resistències en Sèrie. Associació de Resistències en Paral·lel. Associació Mixta de Resistències. Teoremes de Kirchhoff. Teoremes de Thévenin i Norton.
  ANALOGIC ELECTRONIC ELECTRÒNICA ANALÒGICA - ELECTRÓNICA ANALÓGICA - ANALOGIC ELECTRONIC  
Introducció. Els semiconductors. El diode i la rectificació del corrent altern. El Transistor. El Transistor com a amplificador. El Transistor bipolar com a commutador. Amplificador Operacional. Altres tipus de circuits.
  DIGITAL ELECTRONIC ELECTRÒNICA DIGITAL - ELECTRÓNICA DIGITAL - DIGITAL ELECTRONIC  
AVIAT - PRONTO - SOON
     
      JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003-