HOME Mechanics Mechanics
SITE'S MAP  
   
   
   
DownLoad Plug-in
La Mecànica com a disciplina de la modalitat del Batxillerat Tecnològic té un caràcter de ciència aplicada, ja que fa ús de les lleis establertes per la Física i la Tenologia. L'estudi de la mecànica i de les seves aplicacions comporta la integració de camps de coneixements tecnològics i científics que en facilitin l'anàlisi i permetin un disseny adequat a les necessitats que es pretenen resoldre.
 
La Mecánica como disciplina de la modalidad de Bachillerato Tecnológico tiene un carácter de ciencia aplicada, ya que hace uso de las leyes establecidas por la Física i la Tecnología. Su estudio y el de sus aplicaciones comporta la integración de campos del conocimiento tecnológico y científico que facilitan el análisis y que permiten una síntesis adecuada de la necesidad que pretende resolver.
 
Mechanics is a subject which belongs to the industrial technology branch. It has a stressed character of application , since it uses the laws settled down by physics and technology. The study of Mechanics and its applications brings about the integration of different fields belonging to the technological and scientific knowledge , which makes the analysis easier and allows an appropriate design of the necessities that are to be solved.
 
 
   
 
  Estàtica i resistència de materials Estàtica i resistència de materials - Estática y resisténcia de Materiales  
Sistemes de forces. Equilibri del punt i del sòlid. Elasticitat. Flexió. Introducció a la compressió amb vinclament i a la torsió simple. AVIAT - PRONTO.
  Màquines i mecanismes Màquines i mecanismes - Máquinas y mecanismos  
Introducció a l'estudi de màquines i mecanismes. Estudi del moviment en màquines i mecanismes. Anàlisi cinemàtica dels mecanismes de transmissió del moviment. Dinàmica de màquines. AVIAT - PRONTO.
NEW Mecànica de fluids Mecànica de fluids- Mecánica de fluidos  
Conceptes fonamentals de mecànica de fluids. Estàtica de fluids. Dinàmica de fluids. Pneumàtica. Circuits pneumàtics. Oleohidràulica.
  Objectius - Procediments - Fets, Valors i Normes - Avaluació  
    JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003-