Definició del problema del CÀLCUL INTEGRAL Tornar a l'índex

Càlcul de l'àrea limitada per una funció, l'eix d'abscisses i les rectes 'x = a' i 'x = b'.

Ho sento. Aquí hi ha un APPLET. Cal un navegador compatible amb JAVA.