(08/01/2008) Matemàtiques, Probabilitat. Applet en Java que permet fer la simulació de la experiència aleatòria de tirar dos daus moltes vegades i estudiar la probabilitat (freqüència relativa en funció del nombre de tirades) dels esdeveniments suma dels dos resultats, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i veure cap on tendeix aquesta freqüència relativa a mesura que augmenta el nombre de tirades, Llei dels grans nombres.Funcionament:

Seria convenient abans d'utilitzar aquest Applet haver utilitzat aquest altre, Experiència aleatòria de tirar un dau, i també haver fet l'experiència de tirar dos daus de cop i veure els resultats que surten sumant els dos números.

Per simular una tirada podem clicar al botó Una a una i es mostrarà el resultat dels dos daus i s'omplirà la taula de freqüències absolutes, relatives i es dibuixarà l'histograma resultant.

Quans ens hagim cansat d'anar simulant les tirades de una en una podem prèmer el botó, Fer-les totes i es farà la simulació de tantes tirades com indiqui el quadre d'edició, Nombre de tirades. Hi podem posar el número que volguem, fins a milions de tirades.

Si feu un mombre molt gran de tirades, de l'ordre de milions, veureu que el resultat ja s'estabilitza.

Exercicis proposats:

1-Si ho compareu amb Experiència aleatòria de tirar un dau veureu que el resultat és qualitativament molt diferent. Sabrieu dir perquè? Recordeu la diferència entre, esdeveniment elemental i esdeveniment.

2-Podrieu explicar el perquè dels % resultants?

Bibliografia complementària:

Per ampliar us recomanem baixar aquests apunts de probabilitat.