REPASSEM PER L’EXAMEN DE TRIGONOMETRIA


1-a)Quants graus mesura un radià?

b)Quants graus són `pi/6`, `pi/2` radians?

c)Quants graus són `(3pi)/2`, `3pi` radians?

d)Quants radians són 180º, 30º, 720º, 12º?2-Sabent que `a` és un angle agut i que el `sin a = 0’38`, calcula `cos a` i `tg a` sense calcular l’angle.

3-Expressa les raons trigonomètriques de 267º amb les raons trigonomètriques d’un angle del `1r` quadrant.

b)Expressa les raons trigonomètriques de 1195º amb les raons trigonomètriques d’un angle més petit que 45º

4-Si ens trobem a `40` metres de la base d’un edifici i veiem el final de l’edifici amb un angle de 31º i l’alçada dels nostres ulls és de `1’72` metres. Calcula l’alçada de l’edifici.


5-Pugem una muntanya de `900` metres d’altura per una carretera de `12` km. Quin és l’angle mig de la carretera (respecte la horitzontal)?6-Observant les mesures que ha pres en Joan per calcular l’amplada del riu, calcula-la.7-Calcula l’àrea i el perímetre del següent triangle.
SOLUCIÓ