El Joc dels Gens
Idioma: Català
Idioma: Español
Language: English
Langue: Français

(c) Josep M. Llort Planchadell 1999, 2012.

Un micromón de genètica mendeliana en entorn Windows. El programa planteja problemes de genètica en els quals l'enunciat no conté totes les dades: els estudiants han de planificar i realitzar encreuaments per obtenir-ne de noves.

Els problemes es plantegen en un context real. Així, els estudiants són contractats per uns ramaders, per una botiga d'animals, etc. per determinar els genotips d'uns animals o per determinar com s'hereta una característica concreta. S'utilitzen espècies familiars per als alumnes: ratolins, gats, gossos, cavalls, porcs, canaris...

 

Dues finestres auxiliars permeten entendre millor com s'hereta la característica. La finestra de manipulació genètica permet modificar el genotip d'un animal i observar com d'aquesta manera canvia el fenotip.

 

La finestra d'encreuament detallat explicita els principals fenòmens biològics (meiosi, fecundació) que tenen lloc durant la reproducció dels individus.

 

Es poden obrir problemes de 10 patrons d'herència, incloent dominància, codominància, al·lels múltiples, lligament al sex, herència de dos caràcters independents (dihibridisme), interacció i gens lligats. A més, un programa auxiliar, el generador de problemes, permet als usuaris crear fàcilment els seus propis problemes i i utilitzar-los després lliurement.

 

Els genotips de la població inicial es determinen aleatòriament cada vegada que s'obre un problema. Això vol dir que, encara que s'hagi resolt anteriorment, ni els alumnes ni el professor coneixeran anticipadament la solució.

El genotip i el fenotip de cada descendent també es determinen aleatòriament, d'acord amb les possibles combinacions de gàmetes. Per això, igual que a la realitat, les proporcions obtingudes poden diferir de les esperades, especialment si el nombre de descendents és petit.

 

Es pot editar un petit text, contenint hipòtesis, deduccions, prediccions o conclusions, per a cada animal. Aquest text es mostra sempre al costat de l'animal.

 

El Joc dels Gens va ser editat pel PIE de la Generalitat de Catalunya. El sistema d'ajuda del programa conté informació addicional, incloent una guia del professor.

La darrera versió (4.02) té com a principals novetats:

  • És compatible amb Windows Vista i Windows 7.
  • Conté un nou tipus de problemes: problemes de diagnòstic preimplantacional.
  • Conté problemes amb vegetals (a més dels que hi havia anteriorment amb animals). Per exemple, podeu treballar amb els pèsols de Mendel.
  • Permet consultar taules de Punnett per veure els resultats esperats de diversos encreuaments..

Podeu baixar-vos el programa instal·lador de la darrera versió de El Joc dels Gens (4.02). Només cal descomprimir-lo amb WinRar o Peazip i executar-lo.