Quadre 1. Principals etapes del desenvolupament fonològic.

0-6 Mesos

Vocalitzacions no lingüístiques relacionades amb la gana, dolor, plaer,

Vocalitzacions no lingüístiques: gageig, . Que poden formar part de les proto-converses amb l'adult

6-9 Mesos

Balbuceig constant, corves d'entonació. Ritme i to de veu variats i aparentment lingüístics.

9-18 Mesos

Possible aparició de segments de vocalització que semblen correspondre a les paraules

18 mesos-6 anys

Construcció del sistema fonològic. Posada en marxa de "processos" fonològics:

  • Substitució
  • Assimilació
  • Simplificació de l'estructura fonològica


Quadre 2. Desenvolupament morfològic i sintàctic.

9-18 Mesos

Produccions d'una sola paraula.

Dificultat en analitzar sintàcticament aquestes produccions; per alguns autors són paraules equivalents a frases, per a altres no.

18-24 Mesos

Produccions de dos elements de manera telegràfica, és a dir, sense paraules funcionals; expressen una àmplia varietat de relacions conceptuals subjacents

2-3 Anys

Produccions de tres i quatre elements.

Adquisició clara de l'estructura de frase simple.

Enriquiment dels sintagmes.

Aparició de gran varietat de marques morfològiques.

3-5 Anys

Es centra en l'aprenentatge de l'estructura de les oracions complexes tant coordinades com subordinades.

Adquisició de gran número de partícules (conjuncions, adverbis, pronoms,)

A aquesta edat podem dir que el nen ha adquirit ja l'essencial de la seva llengua.

inici