GUIA DIDÀCTICA

 

INTRODUCCIÓ

Aquesta webquest està pensada per treballar l’Educació emocional dins la tutoria del primer cicle d’ESO. El tema central és l’Autoestima. A partir d’aquest tema es desenvolupen unes activitats que permetran despertar les diferents intel·ligències o capacitats que tenen els alumnes. Per poder aconseguir els objectius, les activitats treballades fomenen el fet que els alumnes s’expressin en  diversos llenguatges: oral, escrit, plàstic, musical i corporal. Entenc que l’Autoestima té dues vessants: una a nivell individual i una altra a nivell relacional o d’interacció amb el grup. És per això que proposo activitats que desenvolupen aquestes dues facetes, ja que si un alumne és valorat pel seu grup classe, s’integra millor i se sent més ben considerat a nivell grupal, cosa que li fa millorar la seva pròpia autoimatge.

 Les intel·ligències treballades són:

-La intel·ligència Lingüística: cercant paraules, definicions, frases i utilitzant el processador de textos word per confeccionar els fulls del mural.

-La intel·ligència Musical: triant melodies, cercant-hi lletra, cantant la cançó, …

-La intel·ligència Cinètico-corporal: realitzant el joc al pati.

-La intel·ligència Espacio-visual: confeccionant el mural, buscant fotografies, …

-La intel·ligència Intrapersonal: manifestant qualitats positives que un té i les que observen en els altres, manifestant emocions o sentiments que desperten en un mateix certes melodies, …

-La intel·ligència Interpersonal: treballant en grup, relacionant-se amb la resta de companys, observant emocions i sentiments en els companys, …

 OBJECTIUS

-Experimentar noves estratègies d’aprenentatge aplicant les capacitats o Intel·ligències Múltiples que cadascú té.

-Saber treballar en equip (treball cooperatiu).

-Elaborar textos, fotografies, imatges, etc, utilitzant les TIC.

-Saber cantar una melodia amb un ritme correcte.

-Treballar l’educació emocional a la tutoria d’ESO.

-Reforçar l’autoestima dels alumnes.

-Assolir un cert equilibri afectiu i social.

-Integrar-se amb altres persones en activitats grupals amb actituds solidàries.

-Saber expressar-se bé en públic.

-Fer recerca per internet.

CONTINGUTS

-Confecció i elaboració d’un mural.

-Realització de jocs.

-Entonació correcte d’una melodia.

-Presentació oral davant el grup classe. 

-Aprendre a parlar en públic. 

-Constància en l'elaboració del treball en grup.

-Respecte pels companys.

-Adquirir capacitat d’equilibri personal i social i capacitat de relació interpersonal o comunicativa.

 ACTIVITATS

Els alumnes treballaran en grups de 5 persones i realitzaran aquestes 4 activitats:

1.- Confecció d’un mural tamany cartolina amb cinc fulls (format word). Un full per cadascun dels integrants del grup.

 2.- Realització d’un joc al pati on hi puguin intervenir tots els companys de la classe.

3.- Cantar una cançó davant del grup classe que tingui una melodia que us desperti sentiments positius com ara alegria, confiança, companyerisme, cooperació, …).

4.- Fer una exposició del mural davant del grup classe.

I ho faran repartint-se les següents tasques:

- Un farà de coordinador. Serà el que organitzarà el grup, s’encarregarà de dirigir el treball cooperatiu i farà el mural amb l’ajut dels altres companys. Durant l’exposició serà qui presentarà els companys davant del grup classe tot dient alguna qualitat positiva que ell hagi observat d’ells durant la realització de la webquest.

- Un altre serà l’informador. La seva feina serà la de buscar per internet, utilitzant diferents cercadors i diccionaris el significat de la paraula “Autoestima” i tres maneres de millorar-la. També haurà de cercar paraules i adjectius positius que defineixin la personalitat de cadascun dels companys de grup. Les haurà de classificar segons les vagi observant en un company o a l’altre. Finalment s’encarregarà de fer les frases positives que cal incloure al mural.

- Un altre farà de fotògraf. S’encarregarà de cercar fotografies que d’alguna manera expliquin estat d’ànims, emocions o sentiments dels seus companys. Aquestes fotos les inclourà al mural.

- Un altre serà el esportista. Buscarà per internet algun joc al qual hi puguin participar tots els companys de classe, facilitant la tolerància i la integració de totes les persones. Caldrà experimentar-lo al pati de l’Intitut juntament amb els altres grups.

- Un altre farà de músic. Haurà de cercar per internet una o vàries cançons (format midi o mp3) que despertin sentiments d’alegria entre els integrants del grup, buscar la corresponent lletra i dirigir els assajos amb la finalitat que al dia de la presentació del mural davant del grup classe tothom se sàpiga la lletra i segueixi bé el ritme de la melodia escollida.

 TEMPORITZACIÓ

     -1ª sessió de tutoria: Presentació de la webquest per part del tutor, fer els grups, recerca per internet i començar a treballar cooperativament.

     -2ª sessió de tutoria: Acabar de buscar les melodies, triar-ne una, assajar en grup la cançó i confeccionar el mural.

     -3ª sessió de tutoria: Realització del joc dels diferents grups al pati.

     -4ª sessió de tutoria: Exposició oral en grup i cantada de cançó davant del grup classe.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els mateixos alumnes avaluaran el seu propi resultat realitzant una autoavaluació de les pròpies fites assolides. Consulteu la rúbrica en l’apartat d’Avaluació  d’aquesta webquest.

MATERIAL I INSTAL·LACIONS

-TIC:  Un PC per cada grup, impressora, programa de tractament d’imatges, processador textos word, cercador google, xarxa internet.

-Pel mural: cartolina i fulls Din-A4.

-Sala d’informàtica per les sessions 1ª i 2ª.

-Disposició del pati per la sessió 3ª.

-Aula classe per la sessió 4ª.

RESULTAT FINAL

Els murals resultanst del treball cooperatiu de cada grup es penjaran a les parets de la mateixa aula.