La circumferència i el cercle
Geometria
 

4. La longitud de la circumferència i el nombre p


Les longituds de diferents circumferències i les dels seus diàmetres corresponents són magnituds directament proporcionals. La constant de proporcionalitat és 3,14... Aquesta constant de proporcionalitat s'expressa per p, lletra grega que es llegeix pi.

1.-Observa la circumferència i modifica el valor del seu diàmetre.

2.- Observa que la divisió entre la longitud de cada circumferència i el seu diàmetre sempre dóna com a solució el valor 3.14 i alguns decimals més. Fes la divisió amb la calculadora de 5 logituds de circumferències entre els seus respectius diàmetres, escriu el resultat i observa les seus similituds i diferències.


 

 

La longitud d'una circumferència es calcula multiplicant p per la longitud del diàmetre: L = p · d1.- Canvia el valor del diàmetre del gràfic i observa com canvia el valor de la longitud de la circumferència. Quin és el valor de la longitud de la circumferència de diàmetre 9,7 unitats? I la longitud de la circumferència el diàmetre de la qual fa 15.3 unitats?

2.- Quin valor té el diàmetre d'una circumferència que fa 43.66 unitats de longitud? Com es fa aquest càlcul?
Quin valor té el diàmetre d'una circumferència que fa 56.86 unitats de longitud?

 

   

 


Jorge Sánchez Pedraza
 
© Ministerio de Educación y Ciencia. Año 2007