Complements d'informació a les fitxes pràctiques, d'utilitat pel professor

Aquests comlements coresponen a l'ampliació d'informació de les pràctiques d'interès pel professor.

Què ens arriba per la xarxa de distribució elèctrica ?
 
 
Quadre resum de relació entre aquesta pràctica i el currículum de les diferents matèries on es pot desenvolupar
Matèria
Objectius Generals
Objectius Terminals
Continguts
Conceptes
Procediments
 Actituds
Tecnologia industrial  4, 6, 7 3, 13, 19, 23, 26, 29, 31 1.6
4.1
5.6
1.3
2.2
1.1
2.1
Electrotècnia 1,2,4,5 6,17,18,20 1.1
3.2
1.4             2.1
2.4             3.1
1.1
2.1
2.4
Electrònica 2,5 1,2,3,13 2.7
4.2
5
7
2.3       3.1
3.2       3.5
Informàtica  1,2 2,5,18,19 1.2
2.1
5.3
6.1
7.4
1.3
2.9
7.4
7.5
2
5
6
9

Orientacions pel professor:

Per a la realització d’aquesta pràctica es interessant disposar del reglament de baixa tensió i del reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament, per orientar als alumnes quan als valors eficaços màxims i mínims que la companyia elèctrica està obligada a respectar.

En cas de disposar de només un ordinador a l’aula amb accés a l’oscil·loscopi caldrà realitzar les pràctiques en grup. Recordeu que es poden connectar varis ordinadors en xarxa per aprofitar aquest recurs.

Cal que el professor segueixi molt de prop el desenvolupament d’aquesta activitat per el risc que representa la tensió de 220V utilitzada.

Quan a les mesures de tensió, cal fer veure als alumnes que els valors màxims i mínims de les tensions no corresponen als valor eficaços. En aquest àmbit pot aprofitar-se el moment per introduir la relació entre valor màxim i valor eficaç alhora que es defineixen ambdós.
 
 

El rectificador de mitja ona
 
 
Quadre resum de relació entre aquesta pràctica i el currículum de les diferents matèries on es pot desenvolupar
Matèria
Objectius Generals
Objectius Terminals
Continguts
Conceptes
Procediments
 Actituds
Tecnologia industrial  4, 6, 7 3, 13, 19, 26, 29, 31 1.6
4.1
5.6
1.3
2.2
1.1
2.1
Electrotècnia 1,2,4,5,7 6,17,18,20 1.1
3.2
1.4             2.1
2.4             3.1
1.1
2.1
2.4
Electrònica 2,5,8 1,2,3,11,13 2.7
4.2
5
7
2.3       3.1
3.2       3.5
Informàtica  1,2 2,5,18,19 1.2
2.1
5.3
6.1
7.4
1.3
2.9
7.4
7.5
2
5
6
9

Orientacions pel professor:

En cas de disposar de només un ordinador a l’aula amb accés a l’oscil·loscopi caldrà realitzar les pràctiques en grup. Recordeu que es poden connectar varis ordinadors en xarxa per aprofitar aquest recurs.

Cal que el professor segueixi molt de prop el desenvolupament d’aquesta activitat per el risc que representa la tensió de 220V utilitzada en el transformador.

Potser caldrà repassar prèviament la teoria bàsica del diode semiconductor, el transformador, etc.
 

El rectificador d’ona completa i la font d’alimentació estabilitzada en paral.lel utilitzant el díode Zener
 
 
Quadre resum de relació entre aquesta pràctica i el currículum de les diferents matèries on es pot desenvolupar
Matèria
Objectius Generals
Objectius Terminals
Continguts
Conceptes
Procediments
 Actituds
Tecnologia industrial  4, 6, 7 3, 13, 19, 26, 29, 31 1.6
4.1
5.6
1.3
2.2
1.1
2.1
Electrotècnia 1,2,4,5,7 6,17,18,20 1.1
3.2
1.4             2.1
2.4             3.1
1.1
2.1
2.4
Electrònica 2,5,8 1,2,3,11,13 2.7
4.2
5
7
2.3       3.1
3.2       3.5
Informàtica  1,2 2,5,18,19 1.2
2.1
5.3
6.1
7.4
1.3
2.9
7.4
7.5
2
5
6
9

Orientacions pel professor:

Per a realitzar aquesta pràctica cal haver-ne fet alguna de les anteriors, ja que en aquelles s’inclouen explicacions per a la realització de les mesures i captures bàsiques amb l’oscil·loscopi.

En cas de disposar de només un ordinador a l’aula amb accés a l’oscil·loscopi caldrà realitzar les pràctiques en grup. Recordeu que es poden connectar varis ordinadors en xarxa per aprofitar aquest recurs.

Cal que el professor segueixi molt de prop el desenvolupament d’aquesta activitat per el risc que representa la tensió de 220V utilitzada en el transformador.

Potser caldrà repassar prèviament la teoria bàsica del pont rectificador, el filtratge i la estabilització en paral·lel, diode Zener, etc.

Per les dades tècniques dels components es poden utilitzar els “Data Book” dels fabricants. En cas de no tenir-los a l’abast es pot trobar aquesta informació a llibres d’electrònica elemental ja que són components molt utilitzats. El llibre de l’editorial Edebé Professional  titulat “Electrònica Analògica. El díode i Fonts d’alimentació.”,  escrit per E.Marco, I. Doñate, i J Campos, del qual he extret algunes de les imatges del text, al final conté uns annexos amb informació tècnica sobre els díodes  més comuns.


Retorn al portal de l'oscil.loscopi