Coneixements previs que has d'haver assolit abans de començar a treballar amb l'oscil·loscopi

Abans de començar a treballar amb l’oscil·loscopi basat en PC cal que hagis assolit uns coneixements previs tant conceptuals com de procediment i també has de mostrar uns valors i unes actituds que et facilitaran el procés d’aprenentatge.

Has de conèixer i/o repassar els següents conceptes:

- Bàsics d’electricitat: Intensitat, tensió, força electromotriu, potència, energia, resistivitat, resistència.
- Corrent continu, corrent altern i corrent polsant
- Propietats elèctriques dels materials
- Circuits de corrent continu (sèrie, paral·lel i mixtos) i nocions de circuits de corrent altern.
- Llei d’Ohm i resolució de circuits per Kirchhoff.
- Generadors i connexió de generadors. Font d’alimentació i nocions sobre el generador de funcions.
- Nocions sobre la bobina i el condensador.
- Funcions sinusoïdals i la seva representació cartesiana i vectorial.

Has de conèixer i/o repassar els següents procediments:

- Mesura de magnituds elèctriques amb el voltímetre, amperímetre, Ohmetre o tester.
- Representacions gràfiques de magnituds elèctriques en funció del temps.
- Utilització com usuari del PC i els programes de tractament de textos, full de càlcul, etc., més corrents.
- Soldadura amb estany.
- Muntatge de circuits elèctrics o electrònics senzills sobre plaques de muntatge o circuit imprès.
- Utilització de la simbologia bàsica d’electricitat i electrònica.
- Reconeixement dels codis de colors de resistors i condensadors.

Has de mostrar els següents valors i actituds:

- Interès pels muntatges pràctics.
- Rigor en la utilització del lèxic tecnològic.
- Interès per la recerca de noves solucions.
- Rigor en l’aplicació de la normalització i en la realització del treball.
- Predisposició pel treball en equip.
- Correcció en la utilització de les eines instruments i aparells.
- Compliment de les normes.
- Respecte a les persones, eines i instal·lacions.
- Preocupació per la seguretat, sobretot atenent que podem treballar amb tensions i temperatures (soldador) elevades.
- Presentació d’informes amb claredat, ordre i pulcritud.L'oscil.loscopi i el currículum de les matèries de batxillerat

Retorn al portal de l'oscil.loscopi