Com mesurar tensions

Per mesurar una tensió amb l'oscil.loscopi basat en PC, en primer lloc cal connectar la sonda al senyal que ens interessi i tot seguit hem d’aconseguir visualitzar correctament el senyal a mesurar. Per centrar-nos amb la mesura de tensions ens fixarem amb la imatge reproduïda tot seguit.

Tenim visualitzada una senyal periòdica triangular. En aquest cas s’ha generat amb un aparell generador de funcions. Hem connectat la sonda de l’oscil·loscopi directament a la sortida del generador. Per visualitzar la senyal correctament hem activat la funció  Amplitud Automàtica que ha provocat l’autoajustament de l’amplificador del eix de les Y, per permetre la millor visualització, en amplitud del senyal.

En aquest gràfic capturat directament de l’oscil·loscopi no podem saber res sobre la magnitud de la tensió ni altres paràmetres del senyal.

Per obtenir més informació cal que ens fixem directament en la pantalla de l’oscil·loscopi tal com es visualitza a l’ordinador.

L’oscil·loscopi permet activar varies funcions  que ens faciliten la mesura de les tensions donant directament el valor d’aquestes a la finestra de la part superior dreta de l’oscil·loscopi:

- botó Vp. Valor de la tensió de pic (entre o i el valor màx).
- botó Vpp. Valor de la tensió de pic a pic (entre el valor mínim i el valor màx).
- botó Vm. Valor mig de la tensió.
- opció Cursors de la barra de menú. Aquesta opció ens fa aparèixer  a la pantalla dos cursors (un de verd i un de vermell) que podem moure amb tota llibertat situant-nos sobre d’ells amb  el ratolí. La finestra de la dreta ens presenta el valor de la tensió entre 0 (massa o GND) i el punt on tenim cadascun dels cursors i també la diferència de les tensions mesurades per cadascun. Aquesta darrera opció permet mesurar la diferència de potencial entre dos punts de qualsevol senyal visualitzat.

Una altre forma de mesurar tensió és utilitzant el voltímetre que acompanya al oscil·loscopi. Aquest s’activa directament des del Beta Instruments Manager en l’opció de 32 bits, o bé, en el cas de 16 bits, de la següent forma:

Inici\Programes\Beta instruments 16 bit Version\Voltímetre

La Tensió que ens mesura el voltímetre en AC, és el valor eficaç del senyal.Retorn al portal de l'oscil.loscopi