Propietats dels materials

 

Elecció dels materials

Quan es dissenya o es fabrica un objecte determinat, s'han d'establir unes característiques desitjables per els materials, un cop establertes, cal buscar els materials més apropiats i que s'ajustin al màxim a les característiques desitjades.

En l'elecció dels materials caldrà tenir en compte els següents factors:

 • Les propietats del material: mecàniques, tèrmiques, elèctriques, densitat, etc.
 • Les qualitats estètiques: color, textura, facilitat de neteja, etc.
 • El procés de fabricació: facilitat o dificultat de conformació, maquinaria disponible...
 • El cost
 • La disponibilitat de subministra.
 • L'impacte ambiental i el seu futur reciclatge.

Propietats mecàniques

Les propietats mecàniques indiquen el comportament dels materials quan estan sotmesos a esforços (forces) que intenten estirar-los o deformar-los així com el comportament davant impactes, fregament amb altres materials, etc.

La principal propietat mecànica és la resistència.

Propietats mecàniques Resistència a la tracció
a la compressió
a la flexió
a la torsió
al cisallament
Duresa
Tenacitat
Plasticitat Ductilitat
Mal·leabilitat

 

Resistència mecànica

Resistència és la capacitat que té un material de suportar un esforç sense trencar-se o deformar-se.

Es consideren cinc tipus de resistències mecàniques: tracció, compressió, flexió, torsió, cisallament.

Esforç aplicat Deformació produïda
Tracció Allargament
Compressió Aixafament
Flexió Corbament
Torsió Retorçament
Cisallament Tall

Quan els materials es deformen aquesta deformació pot ser de dos tipus:

 • Plàstica, quan el material es deforma de manera permanent.
 • Elàstica, qual el material recupera la forma inicial al deixar d'aplicar l'esforç.

Un material fràgil és el que no suporta l'esforç al que està sotmès i es trenca abans de deformar-se

Duresa

La duresa és resistència que oposa un material a ser ratllat o penetrat.

És bastant habitual que els materials durs siguin fràgils. El vidre n'és un bon exemple.

Els materials durs presenten molta resistència al desgast per fricció i són importants en la fabricació d'eines de tall, serres, broques i abrasius.

Tenacitat

La tenacitat és la capacitat de resistència al xoc.

La tenacitat és la propietat contraria a la fragilitat.

Plasticitat

La plasticitat és la capacitat que tenen alguns materials de deformar-se permanentment sense trencar-se.

Dins dels materials plàstics es poden distingir dos tipus:

 • Mal·leables, materials que es poden deformar en forma de làmines. Exp. l'or i l'alumini.
 • Dúctils, materials que es poden deformar en forma de fils prims. Exp. el coure, l'acer.

Hi ha materials que poden presentar les dues característiques simultàniament.


Propietats tèrmiques

Indiquen el comportament d'un material respecte al calor i a la temperatura.

Les principals propietats tèrmiques són:

 • la Conductivitat tèrmica
 • La dilatació
 • Calor específic
 • Temperatures de fusió, solidificació i ebullició.

Conductivitat tèrmica

És la velocitat amb la que es propaga el calor entre dos punts d'un material.

Segons el valor de la conductivitat tèrmica tenim:

Conductivitat Tipus de material Exemples
alta Conductors tèrmics metalls
baixa Aïllants tèrmics plàstics, aire, fusta, etc.

La conductivitat tèrmica l s'expressa en W/m ºC

La transmissió de calor d'un cos be donada per l'expressió:

Q= l · A · t · DT / L

Q= calor (J)
DT = diferència de temperatura (ºC)
A = secció m2
t = temps (s)

L = distància entre els punts de mesura de la temperatura. (m)

Dilatació

És variació de dimensions d'un material en funció de la temperatura

Es pot expressaren tres formes diferents en funció de les dimensions o forma de l'objecte:

 • lineal, increment de longitud
 • superficial, variació de superfície.
 • cúbica, variació de volum

El coeficient de dilatació lineal a s'expressa en ºC-1

a = DL / L · DT

Cada material té el seu propi coeficient de dilatació.

La dilatació dels materials és un fenomen que cal preveure en moltes construccions com: ponts, línies de ferrocarril, estructures d'edificis, etc.

Calor específic

En indica la quantitat de calor que cal aplicar per augmentar 1 ºC la temperatura d'una unitat de massa del material.

Temperatura fusió

Ens indica a quina temperatura es produeix el canvi d'estat sòlid a líquid d'un material.

En el cas de materials líquid, també es parla de temperatures de solidificació i ebullició.


Propietats electromagnètiques

Ens indiquen el comportament dels materials en front els fenòmens elèctric i magnètics.

Resistivitat elèctrica

Indica la dificultat que oposa un material al pas de l'electricitat.
La conductivitat és l'invers de la resistivitat.

r= R · A / L

La resistivitat s'expressa en W · mm2 / m

En funció de la seva resistivitat els materials poden ser:

 • Conductors, baixa resistivitat.
 • Aïllants, alta resistivitat
 • Semiconductors, quan la seva resistivitat es afectada per fenòmens com la temperatura, llum, pressió...

Magnetisme

Els materials respecte als fenòmens magnètics poden presentar tres comportament diferents:

Tipus
Comportament
exemple
Paramagnètics
No s'imanten ni desvien les línies de força, comportament similar a l'aire. alumini, estany, plom, crom
Diamagnètic
No s'imanten i tendeixen a debilitar el camp magnètic coure, zinc, la plata, el mercuri, l'aigua
Ferromagnètics
S'imanten i reforcen el camp magnètic ja que concentren les línies de força. el ferro, l'acer, el cobalt i el níquel.