PROJECTE

“EL CARTER”

JUSTIFICACIÓ METODOLOGIA
   
OBJECTIUS CONTINGUTS
   
ACTIVITATS ALBUMS DE FOTOS

 

Aquest projecte ha estat realitzat per Raquel Martos Enseñat, estudiant de 3r de Magisteri en pràctiques, a l'aula de P-5 B al CEIP Enric Grau Fontseré de Flix durant el primer trimestre del curs 2007-2008

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ

El tema de la unitat didàctica és El Carter i va destinada per P-5, la idea va sorgir arran de les preguntes que els nens em feien sobre on vivia jo, la resposta de la qual era “al costat de correus” però, es quedaven indiferents, no s’havien on estava allò. A més a més, aquest ofici s’està quedant oblidat a causa de l’aparició d’Internet, ja que, et pots escriure via e-mail i no cal la necessitat d’agafar llapis i paper. Per tots aquests motius, vaig decidir que s’havia d’ensenyar als nens la feina que fan els carters, ja que és una de les professions més antigues i alhora més desconegudes en l’actualitat.

Està centrada en la segona àrea curricular: “Descoberta de l’entorn natural, social i cultural”, tot i que donat el tractament globalitzat tant important en l’Educació Infantil, en el seu desenvolupament es treballaran les altres dues àrees. Es partirà d’una metodologia global i activa des de l’observació, l’expressió, la relació, etc.

 

METODOLOGIA

Per començar i partint dels coneixements previs dels alumnes, parlarem sobre el tema amb l’ajut de l’explicació del conte “Les cartes de la Coia”, s’engrescarà als nens per fer cartes i se’ls animarà per a què coneguin més coses. Es faran diverses sessions amb material o recursos diferents com per exemple, fitxes, jocs a l’aula de psicomotricitat, les TIC, murals, contes, etc. Es facilitarà la realització d’aprenentatges significatius, procurant que el material que es presenta a l’alumne tingui significativitat lògica, organitzant-lo per facilitar la seva comprensió i, d’acord amb Ausubel, dotant-lo d’estructura lògica i coherent.

La proposta del meu projecte té en compte la persona com a globalitat, per tal d’afavorir aquest desenvolupament global de l’individu, es potencien els aspectes motor, cognitiu, de relació interpersonal, d’actuació i inserció social i d’equilibri personal.

Es crearan situacions d’ensenyament i aprenentatge motivadores, innovadores i originals que predisposin a l’infant cap als aprenentatges escolars. Les activitats que es duran a terme seran algunes individuals i altres col·lectives perquè els nens tinguin interaccions entre ells.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

CONTINGUTS

Àrea 1: Descoberta d’un mateix

Fets i conceptes:

-La roba del carter

Procediments:

-Percepció i discriminació de les qualitats perceptibles dels colors de la roba del carter.

Actituds:

-Satisfacció per les activitats.

Àrea 2: Descoberta de l’entorn natural i social

Fets i conceptes:

- L’ofici del carter.
- La carta i el sobre.

Procediments:

- Identificació dels elements que pertanyen al carter.
- Imitació del rol del carter mitjançant el joc.
- Elaboració d’una carta.
- Observació de l’oficina de Correus del poble.

Actituds:

-Interès per conèixer allò que succeeix en l’entorn.
-Participació i col·laboració en les activitats col·lectives.

Àrea 3: Intercomunicació i Llenguatges

Llenguatge verbal:

Fets i conceptes:

-El conte: Les cartes de la Coia.
-Expressió oral: la descripció d’una seqüència .
-El joc del carter.


-Vocabulari propi del carter: carta, bústia, segell, sobre, carrer...
-El poema del carter

Procediments:

-Comprensió i atenció a la narració del conte.
-Comprensió de les regles d’un joc.
-Continuació al llenguatge escrit.
-Descripció oral del procés que segueix la carta fins a arribar al destinatari.
-Adquisició del vocabulari.
-Memorització i expressió del poema sobre el carter.

Actituds:

-Interès per un grafisme correcte.
-Respecte pel torn de paraula.
-Plaer per escoltar narracions.
-Interès per participar en activitats orals.

Llenguatge matemàtic:

Fets i Conceptes:

-Els nombre naturals fins al 9
-La sèrie de tres elements.

Procediments:

-Relacions qualitatives.


-Agrupació d’elements segons la quantitat.
-Seriacions seguint una llei donada.

Actituds:

-Interès per donar les respostes adequades.
-Valoració del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica.

Llenguatge plàstic:

Fets i conceptes:

- Tècniques plàstiques: retoladors, guixos, ceres

Procediments:

- Aplicació de tècniques bàsiques: el dibuix realista.
- Aplicació d’habilitats motrius: coordinació motora visual, domini i precisió en el traç.

Actituds:

- Demostrar satisfacció pel treball fet.
- Interès per expressar-se mitjançant el llenguatge plàstic.

RELACIÓ D'ACTIVITATS

1.- Explicació del conte “Les cartes de la Coia”, quan s’acaba fem algunes preguntes referents al llibre per comprovar si els nens han estat atens a la lectura. Desprès anem a la classe on es fa la fitxa corresponent.


2.- Introduïm el tema del carter conversant amb els alumnes sobre: si han escrit una carta, quin ofici té relació amb les cartes, han vist mai al carter, han anat a Correus, han rebut ells una carta, etc. Seguidament, coneixem el racó per fer cartes a la classe on hi ha els fulls en blanc, sobres, segells i llapis, és a dir, lo necessari per poder crear la carta. Al costat d’aquest racó hi trobarem la bústia on tirarem les nostres cartes. I per finalitzar, farem una fitxa pels pares explicant el nou projecte i demanant la seva col·laboració.

3.- Pensem entre tots els nens el que podem escriure a les cartes, escrivint les idees sorgides a la pissarra que cada nen haurà dit. Es fa una votació per triar les dos o tres que més els han agradat per escriure-les a les cartes. Comencem a fer la primera carta la tirem a la bústia de la classe i quan tots l’han llençat, un dels nens o nenes serà el carter i les anirà repartint. Això ho farem cada tarda abans de marxar a casa i cada dia ho farà un nen o nena diferent.

 

4.- Coneixem els elements relacionats amb l’ofici del carter, veient imatges extretes d’Internet i/o de revistes, després fem una fitxa on hauran d’encerclar els objectes que són els correctes.

5.- Pintem un dibuix del carter apropant-se a la realitat (jersei groc i pantalons blau).

6.- Explicarem el procés que segueix una carta fins al seu destinatari amb ajuda d’imatges i desprès els nens faran la fitxa on han d’ordenar aquests procés.

7.- Escriurem una endevinalla sobre el carter amb les TIC, anirem a l’aula d’ordinadors i cada nen s’asseurà davant d’un amb el canó d’imatges veuran l’endevinalla que hauran de copiar. Abans de copiar-la, la llegirem i aniran pensant la seva solució mentre la van teclejant.

8.- Juguem al joc del carter, un d’ells és el carter i la resta els habitants de la població i llavors comença un petit diàleg entre ells que diu així:

Carter:Ha arribat una carta?
Habitants: Per a qui?
Carter: Per a la/el (nom del nen que vulgui)
Habitants: Què diu?
Carter: Diu que el/la (nom del nen dit abans) faci tres salts de cangur

Aquest diàleg es torna a fer fins aconseguir que un arribi al lloc del carter per tal de reemplaçar-lo. El carter li pot dir a cada habitant que faci les passes de diferents animals (formiga, granota, elefant, cargol...).

9.- Coneixem el que hem d’escriure al sobre per davant i per darrere. Desprès ho escriuran en una fitxa, cada nen tindrà l’ajuda d’un full a part on hi haurà escrita la seva adreça.

 

10.- Treballarem les matemàtiques amb el nen o nena carter, quan aquest reparteix les cartes haurà de comptar quantes n’hi ha. També farem fitxes, en una escriuran el nombre de sobres petits, mitjans i grossos, en una altra hauran de fer una seriació amb elements relacionats amb el carter i en l’última hauran de relacionar quantitativament els dibuixos amb el número.

DOSSIER DE FITXES

11..- Confeccionarem una carta amb les TIC dirigida a l’escriptor Eduard Márquez del qual vam llegir el conte “L’Oriol i el ratolí Pérez”, pel projecte de les dents. Entre tots els nens pensaran el que li podem escriure i ho anirem escrivint a la pissarra, quan ja ho tenim clar, passaran d’un en un a l’ordinador per escriure una frase de la carta que haurem creat. Desprès la imprimirem i la firmaran tots. Un altre dia, anirem a la bústia més propera al col·legi per tirar-la.

Justament al final del trimestre, el darrer dia de classe hem rebut una carta, és de l'Eduard Màrquez! ens ha contestat i hem tingut una gran alegria!


 

12.- Visitarem les oficines de Correus del nostre poble, per a què vegin a la realitat allò que hem estat explicant durant aquests dies a la classe. Tirarem les cartes que hem fet a la classe entre nosaltres per rebre-la cadascú a casa seva.

13.- Jugarem amb un jclic del carter (creat per mi) per recordar les informacions que hem anat descobrint al llarg de la setmana. Cada nen estarà davant d’un ordinador fent-ho.

14.- Fem un mural sobre totes les coses que hem après de l’ofici del carter, retallarem les imatges que haurem vist durant els dies anteriors, les enganxarem distribuint-ho pels temes tractats del carter, escriurem el procés que segueix la carta, les fotos dels nens sent carter per un dia, etc.


ÀLBUMS DE FOTOS

FEM DE CARTERS
ANEM A CORREUS
UNA MICA DE TOT