Filosofia a través dels textos

Manel Codina

LÒGICA

Presentació

La recerca de la seguretat en l'argumentació

Veritat i validesa

Diagrames de Venn

Lògica d'enunciats

Fal·làcies

Exercicis lògica

 

Presentació


Al llarg de la història de la filosofia hi ha hagut una gran diversitat de formes de pensament. Alguns han pensat que tot s'inicia en l'experiència, altres que tot s'inicia en la raó, alguns han cregut en l'existència de Déu, d'altres no, alguns que existeix un ordre matemàtic en la naturalesa, d'altres que tot és un Caos ... Aquesta confrontació d'opinions no és exclusiva de la filosofia, sinó que es troba en qualsevol relació humana: en la política, en la família, entre els amics, en la parella... Quin és l'origen d'aquesta diversitat? En quin moment es comença a pensar diferent? Si el punt de partida és el mateix, s'hauria d'arribar a les mateixes conclusions? Existeix un mecanisme neutral que asseguri que els raonaments són fiables? Totes aquestes preguntes han impulsat l'estudi de la lògica, l'estudi de l'estructura dels raonaments.
El raonament és utilitzat constantment. Quan algú intenta convèncer els seus pares per tal que li deixi anar de viatge o quan es demostra un teorema en matemàtiques, s'està argumentant. La lògica no dóna importància al contingut de l'argumentació -perquè aquest és molt divers- sinó que se centra en l'estudi de la forma o estructura del raonament. La seva pretensió no és ensenyar a pensar o raonar, això és implícit en el llenguatge: "si enraonem és que raonem". Per a tothom és evident que si la Carla és filla única llavors en Joan no pot ser el germà de la Carla. L'home és un animal que parla, per tant, és un animal que per la seva pròpia naturalesa té la capacitat de raonar. Si l'home no s'equivoqués quan raona, la lògica no seria estudiada en un curs d'introducció a la filosofia, només tindria interès per als especialistes: faria6 explícites les lleis del raonament que actuen d'una forma implícita en el llenguatge. L'estudi de la lògica pot servir per utilitzar el discurs argumentatiu en qualsevol àmbit amb més precisió i amb més rigor, i augmentar el nostre sentit crític respecte a les argumentacions dels altres.
El llenguatge juga un paper molt important en les relacions humanes. Les creences són exposades mitjançant el llenguatge, i és en aquest contacte lingüístic on és possible l'acceptació i la renuncia de les idees. A través d'un discurs persuasiu es pot fer creure que per viure bé és absolutament necessari guanyar molts diners, o bé podem fer creure a la persona que ens està fent una entrevista per a una feina que nosaltres som la persona ideal per a aquell treball. Les argumentacions sempre tenen un objectiu: justificar una determinada conducta, buscar un reconeixement, aconseguir un adepte, trobar la veritat... Les argumentacions poden ser més o menys persuasives, però aquest grau de persuasió no té per què estar lligat amb la validesa del raonament. Moltes vegades s'utilitzen raonaments que semblen vàlids i en canvi no ho són: les fal"làcies. El llenguatge és trampós. Resulta important conèixer les fal"làcies per no ser enganyats amb facilitat, i poder evitar-les o utilitzar-les depenent del que es pretengui.


La recerca de la seguretat en l'argumentació

El llenguatge humà és un llenguatge articulat. Aquesta articulació té diferents nivells: la paraula és el resultat de l'articulació dels fonemes, la frase ho és de les paraules i, per últim, l'articulació de les frases dóna lloc al discurs. La lògica és la disciplina que estudia la forma d'articulació del discurs argumentatiu: el raonament. Les estructures creades en cadascun dels nivells d'articulació del llenguatge (paraules, frases i discurs) poden estar ben o mal formades. Si es vol saber si una paraula o una frase estan ben formades hi ha mecanismes decisoris concloents: el diccionari és l'eina per saber si una paraula és correcta; en la frase, les coses es comencen a complicar, però tot i així, hi ha normes acceptades que delimiten amb força exactitud les frases sintàcticament ben formades de les que no ho són. En el cas del raonament: no existeix i no pot existir cap mecanisme universalment acceptat que sigui decisiu per detectar la validesa o no de qualsevol argument. Alguns lògics (Aristòtil (384/3-322), Llull(1235-1315), Leibniz(1646-1716), Russell(1882-1970)...) han pretès aconseguir aquest ideal, impulsats pel desig de seguretat que donaria al nostre coneixement una troballa com aquesta:
L'axiomatització clàssica (Aristòtil, Euclides, Leibniz, Frege...) sustentava que a partir d'uns "principis" (axiomes) que es consideraven veritats primeres, indemostrables i evidents per si mateixes, es podria demostrar mitjançant regles de deducció qualsevol veritat (teorema) del sistema que s'estava axiomatitzant. Aquest ideal donava lloc a una confiança en el raonament i en el coneixement científic. Les regles de deducció assegurava el raonament i els "principis" (axiomes) vertaders i la infal"libilitat de la deducció assegurava les veritats científiques. Aquesta és la raó per la qual aquests filòsofs defensaren que el coneixement havia de prendre una estructura axiomàtica. En aquest últim segle l'ideal d'axiomatització i la seguretat en el coneixement que hi anava lligada s'ha enderrocat. D'una banda, la visió contemporània de l'axiomatització (Hilbert) diu que els axiomes no han de ser evidents i que s'estableixen arbitràriament. Els axiomes són punts de partida que per sí mateixos no són vertaders ni falsos. De l'altra banda, Gödel va demostrar que ni les matemàtiques es poden axiomatitzar: no hi ha un conjunt d'axiomes a partir del qual es pugui provar tots els teoremes vertaders de les matemàtiques.

La recerca d'un llenguatge perfecte. Els artificiosos llenguatges formals que utilitza la lògica havien de servir per poder superar els defectes de les llengües naturals. Aquesta actitud formalista ha estat criticada pels anomenats filòsofs del llenguatge comú (El segon Wittgenstein (Investigacions filosòfiques), Austin...) que consideraven que el llenguatge formal representava un empobriment respecte al llenguatge natural, i han mostrat que no és possible una teoria general del raonament. S'admet que hi ha una pluralitat de llenguatges i de lògiques, cada un dels quals representa una forma de viure, una manera de relacionar-se amb el món.
Aquestes dues línies d'investigació han proporcionat un avenç inqüestionable en l'estudi de la lògica, però al mateix temps s'ha pogut demostrar la impossibilitat d'aconseguir un mecanisme que ens doni una absoluta seguretat en l'argumentació.

 

 

 

Veritat i validesa

 

La veritat s'aplica als enunciats i fa referència al seu contingut. La validesa s'aplica al raonament i fa referència a la seva forma o estructura abstracta . Les ciències es preocupen de la veritat, en canvi la lògica es preocupa de la validesa o de la correcció del raonament. La veritat i la validesa tenen una certa independència: hi ha raonaments vàlids tot i que les seves premisses i la seva conclusió siguin falses. Al mateix temps en algun cas la veritat i la validesa estan estretament vinculades: si les premisses són vertaderes, +llavors la conclusió necessàriament (o probablement, si es tracta d'un raonament inductiu ) ha de ser vertadera. Aquesta relació entre validesa i veritat és la que fa que la lògica des del seu origen hagi estat considerada una eina fonamental per la ciència: a partir d'unes veritats científiques la lògica ens pot assegurar altres veritats que estan connectades lògicament amb les primeres.

 

 

 

 

Diagrames deVenn

 

Enllaç interessant

Els Diagrames de Venn són una representació gràfica del sil logisme que permet d'una forma fàcil verificar la validesa d'aquest tipus de raonament. En els diagrames de Venn, els tres termes d'un sil logisme (menor,mig,gran) es representen mitjançant cercles que es superposen parcialment. Els enunciats categòrics es representen diagramàticament de la següent manera:

:Els enunciats universals afirmatius i negatius es representen ratllant la zona que està buida. "Tots els homes són mamífers" vol dir que no hi ha cap home que no sigui mamífer: el conjunt de tots els homes està inclòs en el conjunt de tots els mamífers. "Cap nombre natural és un enter negatiu" vol dir que la intersecció del conjunt dels nombres naturals amb la del conjunt dels nombres enters negatius és buida.

 

 

Els enunciats particulars afirmatius i negatius es representen mitjançant una creu en la zona on hi ha algun element. "Alguns insectes volen" es representaria amb una creu en la intersecció del conjunt de tots els insectes i el conjunt de totes les coses que volen, indicant d'aquesta manera que en aquesta intersecció hi ha algun element. "Alguns llibres no són interessants" vol dir que hi ha com a mínim un llibre que no és interessant, i es representaria posant una creu en el conjunt de llibres en la zona de no intersecció amb el conjunt de coses interessants.

Ni la lògica d'enunciats, ni molt menys els diagrames de Venns poden ajudar a explicar tots els raonaments, ni tampoc evitar tots els possibles errors, però si que poden servir per consolidar un tipus d'estructures argumentatives que s'utilitzen amb força freqüència en el llenguatge natural. D'aquesta manera es podrà detectar bastants dels errors formals que amb més facilitat es fan.

 

Exercicis: Diagrames de Venn

 

 

 


Lògica d'enunciats

La lògica d'enunciats és un llenguatge formal (artificial) que pot ajudar a estudiar estructures vàlides dels raonaments. Els esquemes lògics d'aquest llenguatge formal correspondran a estructures argumentatives de les llengües naturals (català, castellà, anglès, francès...).

Els elements de la lògica d'enunciats són els següents:

 • Enunciats : són oracions descriptives i, per tant, són sempre o bé vertaderes o bé falses, tenen necessàriament valor de veritat. Els enunciats simples (atòmics) són aquells en què no intervé cap connector; i es simbolitzen utilitzant les lletres 'p', 'q', 'r', 's', 't'... i s'anomenen lletres proposicionals.
 • Connectors: expressen les relacions lògiques entre els enunciats simples. S'apliquen als enunciats simples per crear-ne de complexos (moleculars). Hi ha diferents tipus de connectors:
  Els connectors de la lògica d'enunciats tenen molta similitud amb determinades expressions en el llenguatge natural. El negador ( ¬) amb el "no", el que fa és canviar el valor de veritat. La conjunció ( ) amb la "i", la qual només és vertadera en el cas que els dos enunciats que relaciona siguin vertaders. La disjunció (v, ) amb la "o" inclusiva, la qual només és falsa quan els dos enunciats que relaciona siguin falsos. El condicional (-› amb el "si ...,llavors...", el qual només és fals quan l'antecedent és vertader i, en canvi, el conseqüent és fals.
  Es poden utilitzar altres connectors però tots aquests es poden definir a partir dels connectors que es consideren primitius. El bicondicional és el que més s'utilitza:
  El bicondicional ( ‹-›) es vincularia a l'expressió "...si i només si...", i serà vertadera quan els dos enunciats que relaciona tenen el mateix valor de veritat.Podem distingir tres tipus d'enunciats diferents:
  1. Tautològics: són enunciats formalment vertaders. Sigui quin sigui els valors de veritat dels enunciats simples que el composen l'enunciat resultant és en tots els casos vertader. En el llenguatge natural seria aquell enunciat que en qualsevol món possible seria vertader. Exemple en llenguatge natural: la filosofia és molt interessant o no.
  2. Contradictori: són enunciats formalment falsos. Sigui quin sigui els valors de veritat dels enunciats simples que el composen l'enunciat és en tots els casos fals. En el llenguatge natural seria aquell enunciat que en qualsevol món possible seria fals. Exemple en llenguatge natural: La Joana que és soltera s'ha casat.
  3. Consistent: són enunciats que són vertaders en certs casos i falsos en altres. En el llenguatge natural serien aquells que podrien ser vertaders i falsos en diferents mons, els dos possibles. Exemple en llenguatge natural: l' euro desapareixerà al 2015.
 • Parèntesis i claudàtors: En els enunciats que tenen més d'un connector cal indicar la manera d'agrupar-los, ja que diferents agrupacions poden tenir diferents significats. En la lògica d'enunciats l'agrupació s'expressa amb parèntesis ( ) o claudàtors [ ], d'una manera molt semblant a com es fa en matemàtiques. En alguns casos no cal usar-los perquè s'estableix una jerarquia de domini entre els connectors. La negació és el més dèbil; després segueixen la conjunció i la disjunció que tenen la mateixa potència; i, per últim, el condicional i el bicondicional que són els enllaços més forts.

 

Càlcul deductiu


La lògica d'enunciats pot expressar esquemes vàlids de raonar. El càlcul deductiu permet percebre el moviment pas a pas del desenvolupament de la inferència.
Partint d'un conjunt de premisses i aplicant les regles d'inferència es pot arribar a una determinada fórmula que serà conseqüència lògica del conjunt de premisses. Si es prenen les premisses com a vertaderes, llavors les seves conseqüències també han de ser necessàriament vertaderes. Les regles bàsiques d'inferència són les següents: (essent A,B símbols metalingüístics de qualsevol enunciat simple o complex)

Introducció de la conjunció (llei del producte):

Si s'afirma un enunciat i després l'altre, es pot deduir l'enunciat que els relaciona mitjançant la conjunció.

Eliminació de la conjunció (llei de simplificació):


Donada una conjunció, en podem deduir per separat cada un dels seus membres.


Introducció de la disjunció (Llei d'addició):


Donat un enunciat qualsevol (A) podem concloure la disjunció d'aquest enunciat amb qualsevol altre (B) sigui quin sigui el seu valor de veritat.


Eliminació de la disjunció:

Per poder eliminar una disjunció cal tenir negat un dels dos membres de la disjunció.


Introducció del condicional (teorema de deducció):


Si se suposa que un enunciat (A) és vertader i a partir d'aquest se'n dedueix un altre ( B), llavors es pot concloure que el primer (A) implica el segon (B). Aquesta regla és especialment important: cada vegada que s'hagi de demostrar a partir d'unes premisses una determinada conclusió que tingui la forma d'un condicional, caldrà suposar l'antecedent del condicional que es vol demostrar i intentar derivar amb ajuda de les regles d'inferència i de les premisses el conseqüent del mateix condicional, llavors utilitzant aquesta regla es pot obtenir la conclusió buscada.

Eliminació del condicional (Modus ponens):

Aquesta regla explícita les propietats del condicional: si l'antecedent (la condició) d'un condicional és vertader llavors es pot deduir que el conseqüent també ho serà.


Introducció de la negació (reducció a l' absurd):

Si a partir d'una determinada suposició ( A) es dedueix una contradicció,llavors es pot inferir-se que l'enunciat que s'ha suposat és fals.


Eliminació de la negació (doble negació):


En un llenguatge lògic, com ho és la lògica d'enunciats, dues negacions afirmen. Si el nombre de negacions és parell, s'anul·len totes les negacions; si el nombre és imparell, només en quedarà una.

 

Fal làcies

Una fal làcia és un raonament que sembla vàlid però que no ho és. Si el raonament incorrecte té l'objectiu conscient d'enganyar llavors, a més s'anomena sofisma. En aquest apartat només s'estudiarà les fal làcies no formals. Hi ha molts tipus de fal làcies, les més usades són les següents:

Fal làcia "ad hominem" (contra l'home): s'hi nega l'opinió d'algú sense fer referència al contingut de l'opinió sinó basant-se en una crítica a la persona que la sustenta o bé a les seves circumstàncies. Exemple: "Plató defensa que els filòsofs han de ser reis, tothom sap que Plató era un masclista, classista i defensor d'una societat sense cap tipus de llibertat, per tant els filòsofs no han de ser dirigents".
Fal làcia "ad baculum" (al bastó): s'hi dedueix una determinada conclusió recolzant-se únicament en les conseqüències negatives o desagradables que implicarà la negació de la conclusió. Exemple: "No pots suspendre cap més matèria, perquè si no deixaràs de sortir els dissabtes ".
Fal làcia "ad populum" (al poble): les raons que s'exposen, que se sap prèviament que seran acceptades per l'auditori, no estan vinculades amb la conclusió i només pretenen exaltar els sentiments i emocions de la gent que els escolta. Són els arguments anomenats també com a demagògics. Exemple: Si voleu més llibertat, més qualitat de vida, més prestacions socials, menys impostos, menys delinqüència i menys atur llavors voteu-me.
Fal làcia "ad verecundiam" (apel lació a l'autoritat): utilitzant el respecte que es té a una persona o institució, s'apel la a l'autoritat per demostrar una conclusió. Exemple: "Si Aristòtil no hagués dit el contrari, hauria creure el que estic veient".
Fal làcia "ad ignorantiam": de la impossibilitat de provar una cosa és dedueix la seva falsedat. Es parteix de la idea falsa que tot allò vertader està provat. Exemple: "No es pot provar la innocència d'una persona relacionada amb un crim, per tant és el culpable". “No s’ha demostrat que Déu no existeixi, per tant no es pot dir que no existeixi. Llavors, si no és veritat que no existeixi, existeix”
Fal làcia "tu quoque" (tu també): per demostrar que una determinada acusació és falsa, s'acusa a l'acusador d'allò mateix. Exemple: "el govern que jo presideixo no és corrupte, respecte a això de què m'acusa l'oposició, ells, quan governaven, també ho feien." "Tu que fumes m’estàs aconsellant que jo no fumi?"
Fal làcia "ex populo": es defensa determinat punt de vista al legant que tothom o molta gent està d'acord amb aquesta opinió. Exemple: "M'has de deixar sortir fins a les dues, tots els pares dels meus amics els ho deixen fer".
Fal làcies de les preguntes complexes: utilitzar preguntes que comporten pressuposicions amb la finalitat que l'interlocutor admeti una afirmació que pot ser utilitzada contra ell. Exemple: "Has deixat de parlar?" ( Sigui quina sigui la resposta s'estarà admeten que estava parlant).
Fal làcia de l'argument circular: en la demostració d'una conclusió s'utilitza la mateixa conclusió. Exemple: "La inducció es demostra perquè ha funcionat en la majoria de casos".
Fal làcia de la falsa causa: per la simple coincidència entre dos fenòmens s'estableix sense base suficient una connexió causal entre ells. Exemple: " El fet que la loteria hagi tocat dues vegades seguides a Sort, és una prova que els números de loteria comprats a Sort tenen més probabilitat de ser premiats".

"En les societats mediterrànies tradicionals hi ha menys incidència de malalties cardiovasculars (aquestes malalties estan relacionades amb la manca d’exercici i la dieta inadequada). Aquesta menor incidència és deguda a la dieta. cal menjar el que mengen les societats mediterrànies tradicionals (verdures, fruita, peix).
A la Xina i al Japó es consumeix molta més soja que a Europa. Les dones orientals tenen menys trastorns relacionats amb la menopausa que les europees. Això és degut al consum de soja."