FILOSOFIA A TRAVÉS DELS TEXTOS

Manel Codina
 

Descartes

 
TEXTOS
 

8.1 Descartes: La utilitat del mètode

"Així doncs, entenc per mètode regles certes i fàcils, mitjançant les quals el que les observi exactament no prendrà mai res fals per vertader, i, no emprant inútilment cap esforç de la ment, sinó augmentant sempre gradualment la seva ciència, arribarà al coneixement vertader de tot allò que és capaç." Descartes. Regles per a la direcció de l'esperit. Regla IV

 

Tornar

8.2 Descartes: El mètode deductiu utilitzat en les matemàtiques s'ha d'estendre a tot el coneixement humà.

Aquestes llargues cadenes de raons, tan simples i fàcils, de què solen servir-se els geòmetres per a arribar a les seves demostracions més difícils m'havien donat ocasió d'imaginar-me que totes les coses que poden caure sota el coneixement humà s'entresegueixen de la mateixa manera, i que, només que ens abstinguem d'acceptar-ne cap per vertadera sense ser-ho i que guardem sempre l'ordre que cal per a deduir les unes de les altres, no n'hi pot haver de tan allunyades que no hi puguem finalment arribar, ni de tan amagades que no puguem descobrir.

Descartes. Discurs del mètode , 2ª part

 

Tornar

8.3 Descartes: Les regles del mètode

1. Primera regla: evidència
"No admetre mai com a vertadera cap cosa sense conèixer amb evidència que ho era: és a dir, evitar amb tota atenció la precipitació i la prevenció, i no comprendre en els meus judicis ni més menys que el que es presentés tan clarament i distintament al meu esperit que no tingués cap ocasió per posar-ho en dubte"
2. Segona regla: anàlisi
"Dividir cadascuna de les dificultats que examinés en tantes parts com fos possible i com requerís per resoldre-les millor"
3. Tercera regla: síntesi
"El tercer precepte, conduir per ordre els meus pensaments, començant pels objectes més simples i més fàcils de conèixer per ascendir a poc a poc, com per graus, fins al coneixement dels més compostos, suposant fins i tot un ordre entre els que es precedeixen naturalment els uns als altres".
4. Quarta regla: comprovació
"Finalment, el darrer precepte consisteix en realitzar en tot uns recomptes tan complets i unes revisions tan generals que pogués estar segur de no ometre res"

Descartes. Discurs del método, 2ª p.

 

 

Tornar

8.4 Descartes: La moral provisional.

La primera va ser seguir les lleis i els costums del meu país, conservant constantment la religió que la gràcia de Déu va fer que m'instruïssin des de nen, regint-me en tot la resta per les opinions més moderades i més allunyades de l'excés, que fossin comunament admeses en la pràctica pels més assenyats d'aquells amb qui hauria de viure. Perquè havent començat ja a no comptar per res amb les meves pròpies, ja que pensava sotmetre-les totes a un nou examen, estava segur que no podia fer res de millor que seguir les dels més assenyats. I tot i que entre els perses i els xinesos hi ha potser homes tan assenyats com entre nosaltres, em semblava que el més útil era guiar-me per aquells amb qui hauria de viure; i que per a saber quines eren les seves veritables opinions, havia de fixar-me més aviat en el que feien que en el que deien, no només perquè, donada la corrupció dels nostres costums, hi ha poques persones que consentirien a dir el que creuen, sinó també perquè moltes ho ignoren, ja que l'acte del pensament, pel qual un creu una cosa, és diferent d'aquell altre pel qual un coneix que la creu, i per tant moltes vegades es troba aquell sense aquest. I entre diverses opinions, igualment admeses, triava les més moderades, no només perquè són sempre les més còmodes per a la pràctica, i versemblantment les millors, ja que tot excés sol ser dolent, sinó també per a allunyar-me menys del veritable camí, en cas d'error, si, havent triat un dels extrems, fos l'altre el qual hagués de seguir-se. [...]

La meva segona màxima va ser la d'ésser en les meves accions el més ferm i decidit que pogués i seguir fins les més dubtoses opinions, una vegada determinat per elles, com si fossin molt segures, imitant en això als caminants que, extraviats per algun bosc, no han de caminar errants donant voltes ara cap ací ara cap allà, i encara menys detenir-se en un lloc, sinó caminar sempre el més dret que puguin cap a un lloc fix, sense canviar de direcció per raons fluixes, tot i que al principi hagi estat només l'atzar el que els hagi determinat a triar aquest rumb; perquè d'aquesta manera, si no arriben precisament on volen anar, almenys acabaran per arribar a alguna part, on és de pensar que estaran millor que no enmig del bosc. I així, ja que moltes vegades les accions de la vida no admeten demora, és veritat molt certa que si no està en el nostre poder el destriar les millors opinions, hem de seguir les més probables; i encara que no trobem més probabilitat en unes que en unes altres, hem de decidir-nos per algunes i considerar-les després, no ja com dubtoses, en tant que es refereixen a la pràctica, sinó com molt veritables i molt certes, perquè la raó que ens ha determinat ho és. I això va ser prou per a alliberar-me des de llavors de tots els penediments i remordiments que solen agitar les consciències d'aquests esperits febles i vacil·lants, que es deixen anar, sense constància, a practicar com bones les coses que després jutgen dolentes.

La meva tercera màxima va ser procurar sempre vèncer-me a mi mateix abans que a la fortuna, i alterar els meus desitjos abans que l'ordre del món, i generalment acostumar-me a creure que no hi ha res que estigui enterament en el nostre poder sinó els nostres propis pensaments, de manera que després d'haver obrat el millor que hem pogut, tocant a les coses exteriors, tot allò que no ens surt bé és per a nosaltres absolutament impossible. I això sol em semblava prou per a apartar-me en l'avenir de desitjar res que no pogués aconseguir i tenir-me així content; perquè com la nostra voluntat no es determina naturalment a desitjar sinó les coses que el nostre enteniment li representa en certa manera com possibles, és clar que si tots els béns que estan fora de nosaltres els considerem com igualment inassequibles al nostre poder, no sentirem pena alguna per mancar dels que semblen deguts al nostre naixement, quan ens vegem privats d'ells sense culpa nostra, com no la sentim per no ser amos dels regnes de la Xina o de Mèxic; i fent, com sol dir-se, de la necessitat virtut, no sentirem majors desitjos d'estar sans, estant malalts, o d'estar lliures, estant empresonats, que ara sentim de posseir cossos compostos de matèria tan poc corruptible com el diamant o ales per a volar com els ocells. Però confesso que són precisos llargs exercicis i reiterades meditacions per a acostumar-se a mirar totes les coses per aquest angle; i crec que en això consistia principalment el secret d'aquells filòsofs, que van poder antany sostreure's a l'imperi de la fortuna, i a pesar dels sofriments i la pobresa, rivalitzar en felicitat amb els propis déus. Doncs, ocupats sense descans a considerar els límits prescrits per la naturalesa, es convencies tan perfectament que res no estava en el seu poder sinó els seus propis pensaments, que això sol era suficient per a impedir-los sentir cap afecció per altres coses; i disposaven d'aquests pensaments tan absolutament, que tenien en això certa raó d'estimar-se més rics i poderosos i més lliures i benaurats que cap dels altres homes, els quals, no tenint aquesta filosofia, no poden, per molt que els hagin afavorit la naturalesa i la fortuna, disposar mai, com aquells filòsofs, de tot quant volen.

En fi, com conclusió d'aquesta moral, s'hem va acudir considerar, una per una, les diferents ocupacions a que els homes dediquen la seva vida, per a procurar triar la millor; i sense voler dir res de les dels altres, vaig pensar que no podia fer res millor que seguir en la mateixa que tenia; és a dir, aplicar la meva vida sencera al cultiu de la meva raó i avançar quant pogués en el coneixement de la veritat, segons el mètode que m'havia prescrit."

Descartes. Discurs del mètode, 3 part.

 

Tornar

8.5 Descartes: El límit del dubte, la substància pensant.

Així, ja que els sentits ens enganyen de vegades, vaig voler suposar que no hi ha res que sigui tal com ens ho fan imaginar; i ja que hi ha homes que s'equivoquen en raonar, fins de les matèries més simples de la geometria, i hi fan paralogismes, vaig pensar que jo estava tan exposat a equivocar-me com qualsevol altre, i vaig rebutjar com a falses totes les raons que havia tingut abans per demostratives; i en fi, considerant que tots els pensaments que tenim estant desperts, ens poden venir també quan dormim, sense que hi hagi aleshores cap de veritable, vaig resoldre de fingir que totes les coses que fins aleshores havien entrat en el meu esperit, no eren més veritables que les il·lusions dels meus somnis. Però immediatament vaig advertir que, mentre volia pensar així que tot era fals, calia, necessàriament, que jo, que ho pensava, fos alguna cosa; i observant que aquesta veritat: jo penso, doncs jo sóc, era tan ferma i segura, que les suposicions més extravagants dels escèptics no eren capaces de fer-la trontollar, vaig pensar que podia admetre-la sense escrúpol com el primer principi de la filosofia que cercava. Després vaig examinar atentament el que jo era, i veient que podia fingir que no tenia cap cos i que no hi havia cap món ni cap lloc on em trobés, però que no podia fingir, per això, que jo no fos, sinó que, al contrari, del fet mateix que jo pensava a dubtar de la veritat de les altres coses, se'n seguia, d'una manera molt certa i evident, que jo era; mentre que si hagués deixat de pensar, encara que tota la resta del que havia imaginat hagués estat veritat, no tenia cap raó de creure que jo fos; vaig conèixer, amb això, que jo era una substància tota l'essència o la natura de la qual no es més que pensar, i que no necessita, per a ésser, de cap lloc ni depèn de cap cosa material; de manera que aquest jo, és a dir, l'ànima, per la qual jo sóc allò que sóc, és enterament distinta del cos i àdhuc més fàcil de conèixer que no aquest, i que encara que aquest no fos, l'ànima no deixaria d'ésser tot allò que és.
Descartes. Discurs del mètode, 4a part

 

 

Tornar

8.6 Descartes: Ni el geni maligne em pot fer dubtar de la meva existència

"Tant se val: jo era sense cap dubte, si m'he persuadit o solament si he pensat alguna cosa. Però potser hi ha una mena d'ésser enganyós molt poderós i molt hàbil que empra totes les seves arts a fer-me equivocar sempre.
Aleshores no hi ha cap mena de dubte que jo sóc, si ell m'enganya. Que m'enganyi tant com vulgui, mai no podrà fer que jo sigui res mentre pensi ser alguna cosa. De tal manera que, després d'haver-hi pensat molt i d'haver examinat minuciosament totes les coses, haig de concloure i de tenir com a ben establert que aquesta proposició "jo sóc, jo existeixo" és necessàriament veritable sempre que la pronuncio o que la concebo en el meu esperit."
Descartes. Meditacions metafísiques

 

 

Tornar

8.7 R. Descartes: Qui soc?

"Però què sóc, doncs? Una cosa que pensa. Què és una cosa que pensa? És una cosa que dubta, que entén, «que concep », que afirma, que nega, que vol, que no vol, que també imagina, i que sent. [...] I també és cert que tinc la capacitat d’imaginar; ja que, encara que pugui succeir (com he suposat anteriorment) que les coses que imagino no siguin vertaderes, tot i això, aquest poder d’imaginar no deixa d’estar realment en mi, i forma part del meu pensament. Finalment, jo sóc el mateix que sent, és a dir, qui percep certes coses pels òrgans dels sentits, ja que, en efecte, veig la llum, sento el soroll, noto la calor. Se’m dirà, però, que aquestes aparences són falses, i que estic dormint. És possible que així sigui: de tota manera, almenys, és molt cert que em sembla que veig la llum, que sento el soroll i que noto la calor; això no pot ser fals: és pròpiament el que en mi s’anomena sentir i que justament no és altra cosa que pensar. Per la qual cosa començo a conèixer què sóc, amb una mica més de claredat i distinció que abans." Descartes. Meditacions Metafísiques, II

 

 

Tornar

8.8 R. Descartes: prova ontològica de l’existència de Déu en les "Meditacions metafísiques"

"Perquè tenint per costum, en totes les altres coses, distingir entre l’existència i l’essència, em persuadeixo fàcilment que l’existència de Déu pot separar-se de la seva essència, i que, d’aquesta manera, pot concebre’s a Déu com no existint actualment. Però, no obstant això, pensant en això amb més atenció, trobo que l’existència i l’essència de Déu són tan separables com l’essència d’un triangle rectilini i el fet que els seus tres angles valguin dos rectes, o la idea de muntanya i la de vall; de manera que no repugna menys concebre un Déu [és a dir, un ésser supremament perfecte] al qual li falti l’existència [és a dir, que li falti una perfecció], d’allò que repugna concebre una muntanya a què li falti la vall.

Però encara que, en efecte, jo no pugui concebre un Déu sense existència, com tampoc una muntanya sense vall, amb tot, com de concebre una muntanya amb vall no se segueix que hi hagi cap muntanya en el món, sembla així mateix que de concebre Déu dotat d’existència no se segueix que hi hagi Déu que existeixi: perquè el meu pensament no imposa cap necessitat a les coses; i així com m’és possible imaginar un cavall amb ales, encara que no hi hagi cap que les tingui, de la mateixa manera podria potser atribuir existència a Déu, encara que no hi hagués un Déu existent.

Però no és així: precisament sota l’aparença d’aquesta objecció és on hi ha un sofisma ocult. Perquè del fet de no poder concebre una muntanya sense vall, no se segueix que hi hagi en el món muntanya ni cap vall, sinó només que la muntanya i la vall, existeixin o no, no poden separar-se un d’un altre; mentre que, del fet de no poder concebre Déu sense l’existència, se segueix que l’existència és inseparable d’Ell, i, per tant, que veritablement existeix. I no es tracta que el meu pensament pugui fer que això sigui així, ni que imposi a les coses cap necessitat; sinó que, al contrari, és la necessitat de la cosa mateixa -a saber, de l’existència de Déu- la que determina al meu pensament perquè pensi això. Perquè jo no sóc lliure de concebre un Déu sense existència [és a dir, un ésser summament perfecte sense perfecció suma], com sí ho sóc d’imaginar un cavall sense ales o amb elles."

Descartes. Meditacions metafísiques amb objeccions i respostes, V.

 

 

Tornar

8.9 R. Descartes: prova de l’existència de Déu en "El discurs del mètode"

"A continuació, reflexionant sobre el fet que jo dubtava i que, per consegüent, el meu ésser no era del tot perfecte, ja que veia clarament que era una perfecció més gran conèixer que dubtar, se'm va acudir de cercar d'on havia après a pensar en alguna cosa més perfecta que jo; i vaig conèixer amb evidencia que m'havia de venir d'alguna naturalesa que fos, en efecte, més perfecta. Pel que fa als pensaments que tenia de moltes altres coses fora de mi, com el cel, la terra, la llum, la calor i mil més, no em preocupava tant saber d'on venien, perquè, no veient-hi res en que em semblessin superiors a mi, podia creure que si eren vertaders, depenien de la meva naturalesa en tant que aquesta tenia alguna perfecció, i que, si no ho eren, em venien del no-res, és a dir, els tenia a causa de la meva imperfecció. Però no podia passar el mateix amb la idea d'un ésser més perfecte que el meu, perquè, que em vingués del no-res era cosa manifestament impossible; i, com que no hi ha pas menys contradicció a pensar que el més perfecte és una conseqüència i un resultat del menys perfecte que a pensar que de no res en procedeix res, una tal idea tampoc no em podia venir de mi mateix. De manera que només quedava com a possibilitat que hagués estat posada en mi per una naturalesa que fos veritablement més perfecta que no era jo, i fins i tot que posseís en ella mateixa totes les perfeccions de que jo pogués tenir cap idea, és a dir, per explicar-me en una paraula, que fos Déu.

[...] Ja que, per exemple, prou veia que, si suposem un triangle, cal que els seus tres angles siguin iguals a dos rectes; però no veia res per això que m'assegurés que hi ha al món cap triangle. Mentre que, tornant a examinar la idea que tenia d'un ésser perfecte, trobava que l'existència hi és compresa de la mateixa manera que en la idea d'un triangle hi és compres que els seus tres angles són iguals a dos rectes, o en la d'una esfera que totes les seves parts són igualment distants del centre, i fins i tot de manera encara més evident; i que, per consegüent, és almenys tan cert que Déu, que és aquest ésser perfecte, és o existeix, com ho pugui ser cap demostració de geometria."

Descartes. Discurs del mètode. 4 part.

 

 

Tornar


8.10 Sant Anselm: L'argument ontològic

 

"Así, pues, ¡oh Señor!, Tú que das inteligencia a la fe, concédeme, cuanto conozcas que me sea conveniente, entender que existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos. Ciertamente, creemos que Tú eres algo mayor que lo cual nada puede ser pensado.
Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios.
Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo; lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe.
Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento, y otra que entienda que la cosa existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado. Cuando, por el contrario, lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el entendimiento.
Y ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir sólo en el entendimiento. Pues si existe, aunque sólo sea también en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo cual es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existiese sólo en el entendimiento, se podría pensar algo mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor.
Luego existe sin duda, en el entendimiento y en la realidad, algo mayor que lo cual nada puede ser pensado."

San Anselmo. Proslogion. BAC. Madrid.1952. (capítulo II)

Tornar

8.11 Qualitats primàries

Declare expressament que no admet cap altra matèria de les coses corpòries que aquella divisible, figurable i mòbil que els geòmetres anomenen quantitat, i que ells prenen com objecte de les seues demostracions; que només considere en les divisions, les figures i els moviments; i que sobre aquests no admet no-res com vertader, sinó el que d'aquestes nocions comuns, de la veritat de les quals no podem dubtar, es deduïsca tan evidentment que puga considerar-se com una demostració matemàtica. I com d'aquesta manera poden explicar-se tots els fenòmens de la Naturalesa, com apareixerà en el que segueix, pense que no cal admetre, ni tan sols desitjar, altres principis de la física. Descartes. Principis de la filosofia, II

 

Tornar

8.12 Demostració del món

"... Per altra banda, tinc una idea diferent del cos, segons la qual aquest és una cosa extensa... I aquesta substància és, o un cos, és a dir, una naturalesa corpòria que conté formalment i efectiva tot el que hi ha objectivament i per representació en aquestes idees, o és Déu mateix o alguna criatura més noble que el cos, on tot això estigui contingut eminentment. Ara bé, no sent Déu capaç d'enganyar, és patent que no m'envia aquestes idees immediatament per si mateix, ni tampoc per mitjà d'una criatura que posseeixi la realitat d'aquestes idees....Doncs no havent-me donat Déu cap facultat per a conèixer que això és així, sinó molt al contrari, una poderosa inclinació a creure que les idees parteixen de les coses materials, no hi veig com podria disculpar-se l'engany si, en efecte, aquestes idees partissin d'un altre punt o fossin productes d'altres causes i no de les coses materials." Descartes. Meditacions metafísiques,IV

 

Tornar

8.13 Independència entre cos i ànima

"ja que d'una banda tinc una idea clara i distinta de mi mateix, segons la qual sóc alguna cosa que pensa i no extensa i, d'altra banda, tinc una idea diferent del cos, segons la qual aquest és una cosa extensa, que no pensa, resulta cert que jo, és a dir, la meua ànima, per la qual sóc el que sóc, és sencerament i vertadera diferent del meu cos, i pot ésser i existir sense el cos. " Descartes. Meditacions metafísiques, VI

Tornar

8.14 Descartes: L'organisme humà concebut com una màquina

"Suposo que el cos no és una altra cosa que una estàtua o màquina de terra a què Déu dóna forma amb l'exprés propòsit que sigui el més semblant a nosaltres, de manera que no sols confereix a aquesta el color en el seu exterior i la forma de tots els nostres membres, sinó que també disposa en el seu interior totes les peces requerides per a aconseguir que es mogui, mengi, respiri i, en resum, imiti totes les funcions que ens són pròpies, així com quantes podem imaginar que no provenen sinó de la matèria i que no depenen sinó de la disposició dels òrgans.
Coneixem rellotges, fonts artificials, molins i altres màquines semblants que, havent sigut realitzades per l'home, no obstant posseeixen força per a moure's de modes distints en virtut dels seus propis mitjans; crec que no seria capaç d'imaginar tanta diversitat de moviments en aquesta, que suposo construïda per la mà de Déu, ni d'atribuir-li tal artifici, com perquè no tingueu motiu per a pensar que pogué ser avantatjada per una altra...
A més, considero que totes les funcions descrites com pròpies d'aquesta màquina, tal com la digestió dels aliments, el batec del cor i de les artèries, l'alimentació i creixement dels membres, la respiració, la vigília i el son; la recepció de la llum, dels sons, de les olors, dels sabors, del calor i de tantes altres qualitats, per mitjà dels òrgans dels sentits exteriors; la impressió de les seves idees en l'òrgan del sentit comú i de la imaginació, la retenció o l'empremta que les mateixes deixen en la memòria; els moviments interiors de les ganes i de les passions i, finalment, els moviments exteriors de tots els membres, provocats tant per accions dels objectes que es troben en la memòria, imitant el més perfectament possible els d'un vertader home; totes aquestes funcions han de ser considerades només com a conseqüència natural de la disposició dels òrgans en aquesta màquina; succeeix el mateix, ni més ni menys, que amb els moviments d'un rellotge de paret o un altre autòmat, perquè tot succeeix en virtut de la disposició dels seus contrapesos i de les seves rodes. Per això, no hem de concebre cap ànima vegetativa o sensitiva en aquesta màquina , ni un altre principi de moviment i de vida. Tot pot ser explicat en virtut de la seva sang i dels esperits d'aquesta agitats pel calor del foc que crema contínuament en el seu cor i la naturalesa del qual no difereix de la d'altres focs que es registren en els cossos inanimats"

Descartes. Traité de l'homme (1632). Traducció feta a partir de la versió al castellà de G. Quintás, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 50.

 


Tornar

8.15 R.Alcoberro: Els animals màquines

"Descartes és, pel que fa a la “res extensa”, un mecanicista radical. L’animal actuaria, en totes les seves accions com un autòmat molt perfeccionat. Una màquina es caracteritza perquè consumeix energia i produeix treball. Això és exactament el que fan el cor, el fetge o l’estómac. I això és, també, el que fa un animal.

Per a Descartes això és una hipòtesi interessant en la mesura que li permet salvaguardar l’especificitat de l’acte del pensar. Qui pensa, sap que pensa i ho comunica als altres. En canvi, l’extensió no comunica el seu fet d’estar en el món. Està, per així dir-ho, sense saber que està. Descartes imagina, a la cinquena part del Discurs del mètode, una mena de “test” per reconèixer la diferència entre una acció racional i una de mecànica o automàtica, dictada per la natura [sinònim d’instintiva]: si poguéssim construir màquines que tinguessin els òrgans o la figura d’un mico, mai no podríem distingir el mico natural de l’artificial.

En altres textos, Descartes precisa més el seu pensament observant que totes les accions –i especialment les més reeixides- dels animals poden ser explicades per l’estructura i la disposició dels seus òrgans [avui diríem pel “programa genètic]. La mateixa perfecció d’alguns actes dels animals només pot ser explicada pel caire automàtic de la seva execució. Una acció intel·ligent, en canvi, té sempre quelcom d’inacabat, d’imperfecte i de perfectible... En l’home, per exemple, hi ha dubte quan hi ha reflexió i ningú no diu que un fetge “dubti”... Com que les accions que provenen de la ment són lliures, no es poden derivar estrictament de les condicions naturals.

La diferència entre l’home i l’animal no és de grau o de complexitat, sinó estructural –en llenguatge aristotèlic se’n diria “substancial”. L’home pensa, parla i ha inventat sistemes de signes destinats a comunicar el que pensa. La paraula és el signe cert d’un pensament tancat en un cos. Si l’animal no pot comunicar el seu pensament no és perquè nosaltres no comprendríem el seu “llenguatge” sinó –més senzillament- perquè no en té. Això no significa que no sigui sensible sinó que està regit per un principi mecànic i no –com els humans- per un principi intel·ligent.

Descartes mateix era afeccionat a construir autòmats. Però, des del punt de vista filosòfic aquesta teoria presentava un munt de complicacions d’ordre lògic. La més immediata era la de com explicar el dualisme en els humans. Però, és obvi –n’hi ha prou amb observar gats o gossos- que els animals semblen tenir algun tipus de sensibilitat. El cartesianisme té en el tema de l’animal màquina un problema no resolt. Sembla com si, per aquesta via, s’introduís una concepció materialista en la filosofia. Això és el que va interpretar al s. XVIII, el filòsof Julien Onfray de La Mettrie en el seu text: L’Home màquina. Però Diderot i altres filòsofs materialistes de les Llums van desautoritzar La Mettrie de bon començament per reduccionista. L’home és un organisme i no una màquina. Mentre que per un observador poc avisat un animal sembla seguir un programa tancat (com el dels ginys mecànics) el pensament humà és de caire indeterminista o “obert”. Comparar avui una neurona amb una màquina és una ingenuïtat, perquè la multiplicitat de les connexions neuronals és irreductible a les de cap ordinador. A més, tota màquina necessita un programa mentre que la ment és capaç de fabricar-se el seu propi programa. El cervell és el producte d’una evolució de molts milions d’anys i, en conseqüència, la seva “lògica” és prou diferent a la d’una màquina, com es pot observar en l’anàlisi dels processos d’abstracció.

La teoria de l’animal màquina té un munt de problemes quan es vol traspassar al nivell biomèdic. Potser en una primera intuïció algun ingenu creu que un metge és una mena de mecànic i que operar-se del fetge o del cor és com anar a cal mecànic i canviar les bugies o la culata del motor d’un automòbil. Però de fet, les coses són més complexes. Com recordava a mitjans del segle XX en el seu “best-seller” L’home, un inconegut el premi Nobel de medicina, Alexis Carrel: Una màquina és feta de peces múltiples, originalment separades i un cop aquestes peces acoblades esdevé simple. Com l’ésser viu, està organitzada per a una funció concreta i, com aquell, és alhora, simple i complexa. Però la màquina és primàriament complexa i secundàriament simple i, al contrari, l’home és primàriament simple i secundàriament complex. De bell antuvi és només una cèl·lula; aquesta cèl·lula es divideix en dues altres que, al seu torn, també es divideixen i aquesta acció continua indefinidament. (...) Sens cap dubte [l’ésser viu] està format de cèl·lules com una casa ho és de maons, però ell ve de les mateixes cèl·lules com si una casa sortís d’un maó que es posaria a fabricar altres maons fent-hi servir l’aigua del rierol, les sals minerals que conté i els gasos de l’atmosfera. Després aquests maons s’aplegarien en parets sense esperar ni el pla de l’arquitecte ni l’arribada de més maons i es transformarien, també en vidres, en teules, en carbó per a escalfar i en aigua per a la cuina. En una paraula: un òrgan és bastit per aquells procediments atribuïts a les fades dels contes que ens contaven quan érem petits. Ara com ara, el model vitalista –que tendeix a creure que, en el cas de la biologia, les lleis físico-químiques no es compleixen mecànicament, sembla haver desmuntat la hipòtesi cartesiana de l’animal màquina. A finals del segle XX el filòsof i neurocientífic nord-americà, d’origen portuguès, Antonio Damasio ha reprès la crítica al mecanicisme en el seu llibre L’error de Descartes.

Els cartesians amb aquesta teoria van ser responsables, a més, d’una terrible crueltat envers els animals, sobretot perquè –considerant que els animals no pensen- es van mostrar partidaris de la vivisecció, cosa que a l’època mateixa ja va ser retret per Pascal.

DE L’ANIMAL MÀQUINA AL ROBOT CONTEMPORANI

Hans Jonas, filòsof de la tecnologia del segle XX i autor de El principi responsabilitat, va proposar tres diferències bàsiques entre la idea d’animal màquina cartesià i la nostra idea del que és un robot que convindria no oblidar perquè, de fet, el que en Descartes era una provatura joiosa, s’ha tornat cada cop més sinistre:

- L’animal màquina cartesià és una joguina, un instrument mecànic per distreure’s, però no per treballar com el robot.

- L’animal màquina cartesià s’insereix en una teoria dualista del coneixement; en canvi, el robot és una unitat, purament material i implica una concepció materialista del món.

- L’animal màquina cartesià no ens fa pensar que tingui una interioritat, és un cos sense psique que simplement executa un programa; el robot, en canvi, sembla que “pensi”.

 

 

"... Però em sembla molt significatiu que la paraula, així definida, només és adient a l’home. Perquè tot i que Montaigne i Charron [filòsofs escèptics] hagin dit que hi ha més diferència entre home i home que entre home i bèstia, mai no s’ha trobat cap bèstia tan perfecta que hagi emprat cap mena de signe per tal de fer entendre a d’altres animals alguna cosa que no estigui relacionada amb les seves passions; i no hi ha cap home tan imperfecte que no n’usi, de manera que els sords i els muts inventen signes particulars a través dels quals expressen llurs pensaments. Això em sembla un argument molt fort per provar que el que fa que les bèsties no parlin com nosaltres no és el fet que no tinguin òrgans adients, sinó que no tenen cap pensament. I no es pot dir que parlen entre elles i nosaltres no les entenem, perquè els gossos i alguns altres animals ens expressen les seves passions i ens expressarien també els seus pensaments si en tinguessin." Descartes. Carta al marqués de Newcastle, 23 de novembre de 1646.

Pàgina personal de Ramon Alcoberro: Filosofia i pensament. http://alcoberro.info/planes/descartes.htm