Guia d'utilització
 

 
   

Les activitats incloses al treball Mites, art i literatura pretenen acostar alguns mites clàssics a partir dels textos que ens els van transmetre, i estudiar les obres literàries i plàstiques que posteriorment s'hi van inspirar. Aquest material es presenta en format web, perquè s'hi pugui accedir des de l'aula d'informàtica, i està pensat per treballar amb els recursos que ofereixen les institucions culturals i artístiques a la xarxa.

El treball està dividit en tres apartats:

  • Zeus, un déu frívol? Activitats de recerca dirigida a la xarxa sobre la descendència de Zeus, amb activitats de lectura dels textos clàssics que expliquen aquests mites, i amb l' anàlisi d'obres plàstiques i literàries que s'hi van inspirar.
  • Recorreguts per la Ilíada, l'Odissea i l'Eneida: Relació de recursos de la xarxa que que es poden aprofitar com a complement de la lectura dels tres poemes èpics. L'espai també inclou propostes de recerca per fer la lectura dels tres poemes a partir de les imatges que la història de l'art ens ha transmès, o bé amb l'obra literària d'alguns autors que ja podem consultar a la xarxa.
   
Tipus d'activitats  
Les activitats que es proposen estan pensades per a un treball autònom de recerca a l'aula d'informàtica. Per identificar el tipus de tasques que es proposen, s'han elaborat les següents icones d'identificació:  
   
Reproducció d'un text literari que explica o s'inspira en un mite. Si el text és de la literatura grecoromana, apareix traduït, amb els enllaços corresponents a la versió original o a una breu informació sobre el seu autor.
Activitats de lectura comprensiva: Amb aquesta icona es presenten les diverses activitats de comprensió lectora, elaborades a partir dels textos seleccionats.
El mite a les arts plàstiques: Les pàgines que van acompanyades d'aquesta icona treballen la recreació de determinats episodis mítics a les arts plàstiques.
Espais de mitologia: Ampliacions o concrecions sobre l'episodi treballat. Exemples: "Què és un sàtir?"; "L'Óssa Major: Què és un catasterisme?"; "Dionís, el nascut dos cops", etc....
Activitats de recerca: Propostes de recerca a la xarxa sobre algun aspecte del mite que s'està estudiant. Per a la realització d'aquestes activitats, cal servir-se dels materials que apareixen allotjats a l'apartat "Et cal un diccionari? Materials per a la recerca".
Et cal un diccionari? Materials per a la recerca. Selecció de recursos que es poden trobar a la xarxa i que permeten elaborar les activitats de recerca.
Prepara una exposició: Per facilitar que els alumnes realitzin grups d'activitats diferents i puguin explicar a la resta de companys el que han après, les activitats acollides en el títol "Zeus, un deu frívol?" acaben amb aquesta proposta.
Vols llegir més? Si el tema ha resultat interessant i es vol ampliar amb una altra lectura, es proposen enllaços a pàgines de literatura.
Vols posar-te a prova? Formularis de pregunta-resposta sobre els blocs d'activitats proposats. Poden ser usats com a activitat d'avaluació inicial i final.