C

Guia didàctica

1.- OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUESTA

Aquesta webquesta transversal s'adreça a l'alumnat del cicle superior de primària i al de secundària. El seus objectius són donar a conèixer la Carta de la Terra, realitzar una campanya de sensibilització i realitzar un pla d'acció per construir entre tots un món millor.

Es treballarà de forma col·laborativa, fet que afavoreix les relacions interpersonals, millora la motivació de l'alumnat, augmenta el seu rendiment i en conseqüència s'obté un millor producte final.

2.- COMPETÈNCIES

Competències Competència comunicativa, lingüística i cultural Competència artística i cultural Competència del tractament de la informació i competència digital Competència matemàtica Competència d'aprendre a aprendre Competència d'autonomia i iniciativa personal Competència del coneixemnt i la interacció amb el món físic Competència social i ciutadana
La Carta de la Terra X X X   X X X X
Principis de la Carta X X X X X X X X
Campanya de sensibilització X X X   X X X X
Pla d'acció X X X   X X X X
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Consultar informacions amb diferents suports; llegir interpretar i escriure; posar en joc l'esforç i el treball individual però també el treball en grups que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.
 • Competència artística i cultural: Analitzar la realitat i estimular la curiositat i la creativitat de l'alumnat.
 • Competència en el tractament de la informació i competència digital: Utilitzar les TAC per cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la informació
 • Competència matemàtica: Elaborar gràfics a partir de situacions reals
 • Competència d'aprendre a aprendre: Disposar d’habilitats per a conduir el propi aprenentatge i potenciar el treball col·laboratiu
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal: Potenciar la responsabilitat, l'autonomia personal i la creativitat
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Interpretar la informació rebuda, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia.
 • Competència social i ciutadana: Comprendre la realitat social en la qual vivim, potenciar una actitud responsable i solidària

3.- INTEL•LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Intel•ligències múltiples Intel•ligència interpersonal

Interpersonal

Intel•ligència

Intrapersonal

Intel•ligència

Cinètica corporal

Intel•ligència

Naturalista

Intel•ligència

Matemàtica

Intel•ligència

Lingüística

Intel•ligència

Visual espacial

Intel•ligència

Musical

La Carta de la Terra X     X   X X  
Principis de la Carta X     X X X X  
Campanya de sensibilització X     X   X X  
Pla d'acció X     X   X X  
 • Intel•ligència interpersonal: Capacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Discernir i respondre adequadament als estats d’ànim, els temperaments, les motivacions i els desitjos dels demés.
 • Intel•ligència intrapersonal: Capacitat d’autoestima i automotivació. Accés a la pròpia vida interior i capacitat de distingir les emocions; consciència dels punts forts i dèbils propis.
 • Intel•ligència cinètica corporal: Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat
 • Intel•ligència naturalista: Atracció i sensibilitat pel món natural. Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat per a descriure les relacions entre les diferents espècies.
 • Intel•ligència matemàtica: Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat per a mantenir llargues cadenes de raonament.
 • Intel•ligència lingüística: Capacitat de processar amb rapidesa missatges lingüístics, ordenar paraules i donar sentit als missatges.
 • Intel•ligència visual espacial: Capacitat de percebre amb precisió el món visual-espacial i d’introduir canvis en les percepcions inicials.
 • Intel•ligència musical: Capacita de produir i apreciar ritmes, tons i timbres; valoració de les formes d’expressió musical.

4.- ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

Els alumnes s'organitzaran en grups de 4 persones.

5.- TEMPORITZACIÓ

El temps que dedicarem a treballar la webquesta és de tres setmanes. Durant la primera es prepararà la presentació amb el contingut de les dues primeres activitats, en la segona es realitzarà la campanya de sensibilització i en la tercera s’executaran els plans d'acció proposats pels diferents grups. Finalment es recolliran els resultats obtinguts i es publicarà l'experiència al web o bloc del centre.

6.- RECURSOS I ESPAI

Podem treballar aquesta webquesta a l'aula ordinària ja que només necessitem:

 • Un ordinador per a cada grup d'alumnes
 • Connexió a internet
 • Programa per a fer presentacions
 • Aplicació web 2.0 Slideshare