.

Rúbrica de col·laboració

S'haurà de fer una avaluació per a cadascun dels components dels grups

Implica't+ amb la Carta de la Terra
  Just
(1 punt)

(2 punts)
Notable
(3 punts)
Excel·lent
( 4 punts)
Avaluació
Recollir la informació No recull cap informació relacionada amb el treball Recull una mínima informació relacionada amb el treball Recull força informació relacionada amb el treball Recull tota informació relacionada amb el treball  
Compartir la informació No transmet cap informació al grup Transmet poca informació al grup Transmet molta informació al grup Transmet tota la informació al grup  
Responsabilitat No fa mai les seves feines Molt poques vegades fa la seva feina. Sempre se li ha de recordar Normalment fa la feina. Poques vegades se li ha de recordar Sempre fa la feina. No cal recordar-li mai  
Escoltar No escolta pràcticament mai, malgrat repetir-li les coses. Sempre està distret No escolta gaire i es distreu amb facilitat Escolta, però sovint cal repetir-li les coses Escolta i presta atenció a les informacions rebudes  
Cooperar No coopera gens amb els components del grup Només coopera en ocasions puntuals Normalment mostra un tarannà cooperatiu Sempre es mostra cooperatiu i disposat a resoldre les accions en grup  
Prendre decisions Pren les decisions de manera unilateral, sense tenir en compte les opinions dels altres Sovint no té en compte totes les opinions possibles i pren les decisions poc raonadament Considera normalment totes les possibilitats i consensua les decisions Mostra un tarannà obert i ajuda sempre al grup a prendre la millor decisió  
Total