.

Rúbrica del producte final

S'haurà de fer una avaluació per a cada grup

Implica't+ amb la Carta de la Terra
  Just
(1 punt)

(2 punts)
Notable
(3 punts)
Excel·lent
( 4 punts)
Avaluació
Contingut de la presentació La presentació conté informació directament copiada i li manquen alguns dels apartats que es demanen Part de la informació de la presentació és copiada, encara que hi consten tots els apartats La presentació conté tota la informació ben redactada La presentació conté informació, de diferents fonts, ben contextualitzada i ben elaborada
Disseny de la presentació Està molt poc cuidat i no és uniforme S'utilitza una plantilla però la presentació del text i les imatges pot millorar-se ja que no és uniforme És força acurat i creatiu És molt acurat i creatiu  
Redacció i ortografia La redacció de la presentació és molt pobra i s'hi troben molts errors ortogràfics Cal millorar la redacció de la presentació i també cal revisar l'ortografia La presentació està redactada correctament però cal corregir alguns errors ortogràfics La presentació està molt ben redactada i no conté cap error ortogràfic  
Anàlisi del principi escollit S'han cercat les dades però no s'han representat gràficament ni s'han valorat els seus resultats S'han representat i valorat les dades encara que manca cercar alguns problemes, causes o conseqüències rellevants S'han representat i s'han valorat les dades. A més s'han identificat correctament els problemes, causes i conseqüències S'ha recollit, s'ha justificat i s'ha complementat tota la informació que es demanava  
Pla d'acció Només s'han cercat solucions al problema plantejat S'han cercat solucions i s'ha redactat un pla d'acció però no s'ha dut a terme S'han cercat solucions, s'ha redactat un pla d'acció i s'ha dut a terme S'han cercat solucions, s'ha redactat un pla d'acció i s'ha dut a terme molt positivament. S'ha recollit el resultat obtingut en la presentació acompanyat de fotografies  
Publicació de la presentació No han estat capaços de publicar la presentació S'ha compartit la presentació a slideshare S'ha compartit la presentació al web del centre S'ha compartit la presentació al web del centre i tenen previst presentar-la a la jornada d'escoles solidàries  
Exposició oral Mostra inseguretat en el to de veu i la gesticulació. Exposició sense fluïdesa To de veu i gesticulació amb algunes inseguretats. Exposició només correcta To de veu i gesticulació amb força seguretat. Exposició ordenada To de veu i gesticulació adequades al suport visual i amb seguretat. Exposició fluïda i original  
Total