L'entrevista


 

Definició

Conversa entre un periodista i una persona d'interès públic.

 • Fixeu-vos que no és una conversa quotidiana, sinó que cal que hi hagi dos subjectes (interlocutors) especials!
 • La persona entrevistada ha de ser d'interès públic, és a dir, ha d'atreure un ampli sector dels possibles lectors/es d'entre el públic a qui es destina la revista, diari... Sovint l'entrevista funciona com un reclam per fer que la publicació es vengui més.
Preparació prèvia
 • Normalment, una entrevista no s'improvisa: cal preparar-la. Per què?
  • Perquè surti bé
  • Per respecte a la persona entrevistada i al públic lector
 • Fases:
  • Cerca d'informació:
   • Sobre el tema/es a tractar
   • Sobre la trajectòria vital i/o professional de la persona entrevistada
   • Sobre com establir-hi contacte (buscar l'adreça de correu electrònic, trucar a llocs on treballa -editorials, laboratoris...-)
   • ON? Per Internet, en biblioteques, hemeroteques, retallant de la premsa escrita... És important tenir dades a mà a l'hora de fer l'entrevista; per tant, és convenient construir-se un petit dossier de premsa i/o de textos obtinguts a la Xarxa per aportar físicament a la posterior conversa.
  • Establiment de contacte i concreció de la cita i les condicions de l'entrevista
   • Enviar un e-mail, trucar, demanar-li directament (en persona) o a través de tercers coneguts o intermediaris (manàgers, responsables de comunicació de l'entitat a què pertanyen), escriure una carta (mitjà no gaire freqüent)...
   • Demanar, amb educació, una cita per dur a terme l'entrevista. Cal:
    • Presentar-se amb el nom i cognom
    • Presentar el càrrec que es té (redactor/a, cap de secció X...) i la publicació per a la qual es treballa
    • Manifestar la voluntat d'entrevistar-la i adduir-ne les raons i els objectius
    • Facilitar-li l'enviament previ de les qüestions a plantejar més o menys detallades
  • Elaboració del guió: Cal partir d'una idea clara de les informacions que es volen obtenir de la persona entrevistada. El guió ha de constar de:
   • Preguntes imprescindibles a plantejar seguint una estructura (trajectòria vital, agrupament per temes...)
   • Preguntes possibles que puguin sorgir arran de les respostes que es poden preveure
   • Preguntes alternatives per si alguna línia de les previstes falla o la persona entrevistada no s'hi vol esplaiar.
  • Preparació de l'aparell logístic de l'entrevista:
   • Aparell enregistrador (comprovar-ne el bon funcionament -piles, nivell de captació de so...)
   • Contacte amb una persona que realitzi les fotografies o comprovació del funcionament de la càmera de què es disposa.
Per fer una bona entrevista, cal tenir present allò que al lector/a li agradaria saber de la persona entrevistada.
Tipus
 • Entrevista d'opinió
  • L'interès rau en el que pensa la persona entrevista sobre qüestions que coneix i sobre les quals se li reconeix socialment autoritat. Per exemple: un exjugador d'hoquei entrevistat sobre aquest esport.
  • L'eix de la conversa és el tema tractat. A l'exemple anterior, l'hoquei.
  • Transcripció de l'entrevista. Aspectes a tenir en compte:
   • Cal introduir l'entrevista amb una presentació de la persona entrevistada. Han de quedar clares:
    • La identitat de la persona entrevistada
    • Les dades relacionades amb el motiu de l'entrevista (referències professionals, llibres publicats, premis guanyats...)
   • Formulació de les preguntes: breus, clares i concises. Qui pregunta ho ha de fer al més breu possible i intentant buscar la sintonia tant amb la persobna entrevistada com amb el lector/a.
   • Reproducció de respostes:
    • No cal transcriure el que ha dit fil per randa. Cal evitar repeticions, frases inacabades i/o sense sentit, tics lingüístics ("a nivell de...", "el que és/seria"...)
    • Cal ser fidel a les idees expressades per la persona entrevistada. En aquest sentit, si es disposa de temps, és convenient fer-li arribar la transcripció perquè hi pugui plantejar les objeccions que cregui escaients. Aquestes seran acceptades o no en funció que s'ajustin a allò que va dir (i que tenim enregistrat) al moment de l'entrevista. Per evitar conflictes, cal conservar sempre l'enregistrament original de l'entrevista.
 • Entrevista de personalitat
  • L'interès rau en la trajectòria vital i/o professional de la persona entrevistada.
  • L'eix de la conversa és la vida de la persona entrevistada. Té, per tant, un caire més personal i, fins tot, al cas de les persones grans, d'homenatge per la tasca que han realitzat.
   • Formulació de les preguntes: ha tenir un cert contingut informatiu de l'activitat de la persona entrevista perquè la persona que  la llegirà  potser no en disposa.
   • Reproducció de respostes:
    • A banda de seguir les recomanacions fetes per al cas de l'entrevista d'opinió, cal considerar la possibilitat de mantenir algunes peculiaritats lingüistiques de la parla de la persona entrevista, com ara trets dialectals o expressions peculiars per acostar-la més a qui llegeix.

Altres aspectes a considerar

 • Títol: Ha de convidar a la lectura, tenir relació amb el contingut de l'entrevista o de la persona entrevistada, pot tenir relació directe amb el text, és a dir, reproduir-ne, entre cometes, un fragment.
 • Destacats: Són frases que es volen remarcar del text de l'entrevista. Normalment, s'intercalen entre els paràgrafs de la transcipció de la conversa amb un format especial.
Activitats

1. Llegeix aquestes dues entrevistes: a i b.
2. ¿A quin tipus d'entrevista pertany cadascuna? Comenta la raó principal de la teva resposta. Dóna'n exemples, bo i citant fragments del text.
3. ¿Com són les preguntes a cadascuna?
4. Analitza la presentació d'ambdues entrevistes.
5. Comenta de llengua utilitzat en cadascuna de les entrevistes.
6. Busca als diaris Avui o El Punt dos models diferents d'entrevista i presenta-la als/les companys/es de classe.
7. Prepara el guió d'una entrevista a:
 • un/a company/a de l'institut sobre la disciplina al centre
 • un/a professora de l'institut sobre la disciplina al centre
 • un càrrec directiu de l'institut sobre la disciplina al centre
 • un/a especialista en psicologia sobre la disciplina al centre
 • George Lucas (director de cinema) sobre la seva trajectòria
  • per a una revista de cinema
  • per a un diari d'informació general
  • per a una revista d'un centre de secundària dels Països Catalans
 • Isabel Coixet (directora de cinema)
  • per a una revista de cinema
  • per a un diari d'informació general
  • per a una revista d'un centre de secundària dels Països Catalans
8. Prepara el dossier de premsa per als casos anteriors.

 Retorn a l'inici


 

Actualitzat 20/08/05 - Mestressa de l'espai: Laia Martín - Nota bene -

Retorn a pàgina principal - Noves tecnologies, nous reptes en la convivència dels centres docents