UNA MICA DE TEORIA


Què entenem per llegir?
Què entenem per escriure?
La concepció constructivista de la pràctica educativa.

Què entenem per llegir?
 
Llegir és el procés mitjançant el qual es comprèn el text escrit.

Aquesta definició, que trobem al llibre Llegir i escriure per viure de Montserrat Fons i que està basada en el model de lectura proposat per Isabel Solé, ens fa pensar que per poder afirmar que estem llegint un text no hi ha prou amb descodificar cadascuna de les seves paraules sinó que és imprescindible comprendre el que diu el text. 

I si en el concepte de lectura la comprensió passa a primer terme, llegir serà un procés actiu. La persona que llegeix ha de construir el significat del que està llegint a partir del que diu el text, dels seus coneixements previs i de l'objectiu de la seva lectura. 

Llegir és aconseguir un objectiu perquè sempre llegim amb alguna finalitat. I per reflexionar sobre aquesta afirmació només cal preguntar-nos si llegim de la mateixa manera una novel·la que el diari o si llegim de la mateixa manera la cartellera dels cinemes quan no sabem quina pel·lícula volem veure que quan només volem saber a quina hora comença la pel·lícula que ja tenim triada.


Què entenem per escriure?
 
 
Escriure és el procés mitjançant el qual es produeix el text escrit.

Aquesta definició de Montserrat Fons basada en les aportacions d'Anna Camps ens fa pensar que l'escriptura no consisteix només en saber posar lletres i signes sinó que es tracta d'un procés més complex que permet elaborar l'escrit.

I aquesta forma d'entendre l'escriptura ens fa adonar-nos que per produir un text caldrà definir primer un context (destinatari, emissor, finalitat) i seguir després els processos de planificació, textualització i revisió del text.

Aquests processos diu Anna Camps que no es donen necessàriament de forma lineal, sinó que durant el procés de producció del text es pot tornar a ells sempre que calgui. 

Quan es parla de planificació ens referim a les decisions que pren la persona que escriu per configurar el text (generació d'idees, organització de les idees, establiment d'objectius).

El moment de la textualització és molt complex perquè cal tenir present que entren en funcionament molts sabers. Una persona que escriu per poder elaborar un text haurà de confegir paraules, dominar l'instrument que fa servir per escriure, utilitzar factors lèxics i sintàctics, tenir present la cohesió textual, estar d'acord amb els propòsit que havia elaborat en la planificació, etc. 

La revisió és molt important dins del procés de producció d'un text perquè permet a la persona que escriu fer tots els canvis que consideri necessaris fins quedar-ne satisfeta davant de l'escrit.


La concepció constructivista de la pràctica educativa
 
 
Dins del marc teòric podem recordar que per a la concepció constructivista aprendre equival a elaborar una representació, a construir un model propi d'allò que es presenta com a objectiu d'aprenentatge.

Cada persona s'apropa a allò nou que vol aprendre amb els seus coneixements previs. I podrem parlar d'aprenentatge significatiu quan sigui capaç d'atribuir significat propi i personal a un objecte de coneixement, quan pugui establir relacions entre el que ja se sap i el que es vol aprendre.

Perquè aquest aprenentatge significatiu es doni, segons Antúnez i altres és necessari que es produeixin una sèrie de condicions: 

  • L'objecte d'aprenentatge ha de ser clar, lògic i relacionat amb els altres continguts dels seus coneixements.
  • La persona que aprèn ha de poder establir connexions entre els seus coneixements previs i l'objecte d'aprenentatge.
  • Perquè es produeixi aprenentatge significatiu s'ha de donar l'activitat mental de l'alumne i per tant és aquest qui ha de fer l'esforç d'aprendre. El professorat pot acompanyar aquest procés però no el pot substituir. 
  • És necessari que hi hagi predisposició a aprendre, a implicar-se i a esforçar-se. Els aspectes afectius i de motivació ajudaran a tenir aquesta actitud favorable.
  • El nou aprenentatge s'ha de memoritzar a partir de la comprensió, no mecànicament.

Tornar a la pàgina principal