GUIA DIDÀCTICA

 “Aquesta unitat didàctica està desenvolupada seguint els decrets 142 i 143 del Departament d’Educació, on s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’eduació primària i secundària respectivament. En aquests Decrets es defineixen les Competències Bàsiques generals que l’alumnat ha d’adquirir.”

 

 

GRUP CLASSE:

DURADA:

PERÍODE:

CURS ESCOLAR:

PROFESSOR/A

C.Superior Primària, ESO i aules d’acollida

Quatre sessions

1r trimestre

2009-2010

Núria Alart

ÀREES/MATÈRIES:

TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

Aquest UD es desenvoluparà a través d’una WebQuest.

Interdisciplinar. Tutoria. Intel·ligències Múltiples.

ELS MEUS RECORDS Els records són imatges del passat que s’arxiven en la memòria. Es creen quan les neurones reforcen la intensitat de les sinàpsis. És necessari per l’alumnat poder explicar aquells records passats per poder compartir. Podran recordar fets, cares, persones, llocs, ... a través d’imatges, fotografies que portaran a classe.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Comunicar records mitjançant imatges fotogràfiques i a través de diferents llenguatges: oral, escrit, icònic, musical, gràfic, corporal, ...

Comunicativa, lingüística i audiovisual

1.Exposar els records a través de diferents llenguatges: oral, escrit, icònic, gestual, musical, corporal, … L’exposició.

Confeccionar mapes mentals dels records.

 

Artística i cultural

2. Representar gráficament els records a través d’un mapa mental que s’inclourà en el vídeo. El mapa mental

Elaborar i editar un vídeo amb música utilitzant el programa “Animoto”

Tractament de la informació i competència digital

3. Presentar el vídeo individual dels propis records i un altre en petit grup. El vídeo.

Utilitzar el programa “Jigaswplanet” per a fer un trencaclosques de la fotografia més significativa amb diferents nombre de peces.

Matemàtica

4. Explicar i realitzar a l’ordinador amb un temps determinat els tres trencaclosques dels records, amb els tres nivells de dificultat. Els trencalosques.

Aplicar estratègies d’autoconfiança i autoestima en la presentació dels propis sentiments i emocions.

Aprendre a aprendre

5. Redactar un petit text sobre els records individuals i un altre del petit grup de treball. El text explicatiu.

Participar activament en el treball en petit grup, adoptant una actitud responsable, solidària i dialogant.

Autonomia i iniciativa personal

6. Valorar la responsabilitat, l’organització i el respecte amb una pauta d’observació.

7. Autoavaluar-se i reflexionar individualment el treball realitzat. Rúbrica del vídeo

Situar en el mapa mundi els diferents països de l’alumnat de la classe, utilitzant el programa “Googlemaps”

Coneixement i la interacció amb el món físic.

7. Presentar en un mapa mundi la situació dels diferents països dels companys/es de la classe. El mapa mundi

Treballar la recollida de dades dels diferents països de l’alumnat per a identificar els trets comuns i diferents.

Social i ciutadania

8. Respectar les opinions i explicacions dels companys/es en la realització del vídeo del petit grup. Vídeo grupal.

CONTINGUTS

Creació d’un vídeo i un mapa mental sobre els records del meu país d’orígen.

Interpretació dels sentiments i emocions a través de l’imatge fotogràfica per expressar sentiments i emocions pròpies.

Utilització i aplicació del programa “Animoto” i “Jigawplanet”

Expressió dels sentiments i emocions en una simulació dels records utilitzant l’autoconfiança i autoestima en la presentació dels propis records.

Confecció d’un mapa mundi situant les diferents localitats i països de procedència de l’alumnat.

Comprensió i respecte pels diferents records de l’alumnat.

Capacitat crítica per comprendre allò que s’ha explicat per part dels companys/es i fer-se preguntes a partir dels records exposats.

Col·laboració i responsabilitat en l’organització de les tasques del petit grup, individual i col·lectivament.

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

S’utilitzen els següents principis metodologics inclusius i/o actius a l’aula:

Globalització: a l'alumne se li presenta la realitat de manera global.

Interdiciplinarietat: es fomenta el treball de manera interdisciplinar entre els diferents professionals.

Activitat : fomentar l'aprenentatge significatiu a partir de la pròpia activitat de l'alumnat i els seus coneixements previs.

Individualització: S'adapta a les possibilitats i característiques de l’alumnat segons les seves capacitats i/o intel·ligències.

Socialització: Cooperació i treball en grup. La base de l’aprenentatge serà la interacció entre l’alumnat.

Contextualització i funcionalitat. Aplicació dels aprenentatges a l'entorn proper.

-Fomentarem el treball en grup com a font de relació personal, fomentant-les a través del treball cooperatiu, mitjançant metodologies com: WQ, PBL, A. Casos,...

-Utilitzarem els recursos TIC (processador de textos, audiovisuals, músiques, programa de presentacions, ....)

-Treballarem el foment d’una bona autoestima en els alumnes a través de l’ànim i valoració positiva del que fan, practicant la cultura de l’elogi.

-Fomentarem el control emocional de les seves expressions através del diàleg reflexiu  amb els mateixos alumnes.

-S’utilitzaran diferents activitats multinivell i estils d’ensenyament-aprenentatge per potenciar totes les capacitats i/o intel·ligències de l’alumnat, per així  poder aprendre a través de les més potents i tenir un major èxit escolar.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

MATERIALS RECURSOS

ORG. SOCIAL

TEMPS

ATENCIÓ DIVERSITAT

Activitats

Avaluació

1a SESSIÓ

INTRO

DUCCIÓ

 

 

A partir d’unes imatges que presentarà la professora sobre diferents paisatges, personatges, situacions, de diferents records seus, preguntarem a l’alumnat sobre els seus records passats més significatius. Demanar a l’alumnat que porti fotografies personals de casa per a la propera sessió.

Pissarra

Fotografies

Gran grup

50 min.

Intel·ligències Múltiples

 

DESENVO

LUPAMENT

 

Presentar i compartir les diferents fotografies dels records a la resta de l’alumnat. Per parelles.

Explicació del programa d’edició de vídeo “Animoto”

Farem algunes proves d’edició individualment.

Classificarem i escanejarem les fotografies pel vídeo dels records.

Pissarra

Ordinador

Programa “Animoto”

Escanner

Parelles

Gran grup

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples. Activitats multinivell

Treball individual

3

FINAL

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

Portafoli

7

2a SESSIÓ

INTRO

DUCCIÓ

 

Elaboració del mapa mental dels records.

Edició individual del vídeo.

Elaboració d’un petit text explicatiu del vídeo.

Situació en el mapa mundi dels països de tot l’alumnat de la classe amb el programa “Google maps”

Fitxa mapa mental.

Ordinador

Programa “Animoto”

Individual

50 min.

Intel·ligències Múltiples. Activitats multinivell Treball individual

2 – 5

7

DESENVO

LUPAMENT

 

 

Tria de fotografies per a l’elaboració dels trencaclosques.

Explicació del programa “Jigaswplanet”

Realització dels tres trencaclosques amb el programa “Jigsawplanet”

Ordinador

Programa

“Jigaswplanet”

 

Individual

50 min

Intel·ligències Múltiples. Activitats multinivell Treball individual

4

FINAL

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

Portafoli

7

3a SESSIÓ

INTRO

DUCCIÓ

 

 

Presentació dels petits grups de tres alumnes i els seus rols: guionista, realitzador i tècnic de so.

Explicació del vídeo dels records de cada membre del petit grup.

Ordinador

Programa “Animoto”

 

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples Treball en grup cooperatiu

4

DESENVO

LUPAMENT

Tria d’un tema comú per a l’elaboració d’un vídeo del petit grup de treball.

Guionista: elaborarà el guió explicatiu del vídeo.

El tècnic de so: cercarà la música adient de fons del vídeo.

El realitzador: editarà el vídeo.

Ordinador i programa “Animoto”

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples

Treball en grup cooperatiu

8

FINAL

 

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

Portafoli

7

4a SESSIÓ

INTRO

DUCCIÓ

Elaboració del mapa mental conjunt del vídeo del petit grup cooperatiu.

Edició del vídeo del petit grup de treball.

Elaboració del trencaclosques del petit grup cooperatiu

Ordinador

 

Petit grup

50 min

Intel·ligències Múltiples.

Treball en grup cooperatiu

2

DESENVO

LUPAMENT

 

Presentació del vídeo del petit grup a la resta de la classe.

Elaboració de la rúbrica d’autoavaluació individual.

Elaboració de la rúbrica d’autoavaluació del petit grup.

Ordinador

Canó de projecció.

 

Petit grup

Gran grup

Gran grup

50 min

Intel·ligències

Treball en grup cooperatiu  Autoavaluació

1

FINAL

 

 

Reflexió personal de la classe:

Què és el que t’ha costat més de fer? Per què?

Què és el que més m’ha agradat? Per què?

Què canviaries si la tornessis a fer?

Fitxa de reflexió individual

Individual

20 min

Intel·ligències Múltiples

Portafoli

7

A partir del tema central: ELS MEUS RECORDS, es desenvolupen unes activitats que permetran despertar les diferents intel·ligències o capacitats de l’alumnat. Per poder aconseguir els objectius, les activitats es podran expressar en qualsevol dels llenguatges: oral, escrit, plàstic, musical o corporal. Les intel·ligències treballades són:

-La intel·ligència Lingüística: La comunicació dels records a través de diferents llenguatges.

-La intel·ligència Logicamatemàtica: L’elaboració de trencaclosques visuals 

-La intel·ligència Naturalista: La situació dels diferents països del món.

-La intel·ligència Musical: La música en l’edició del vídeo.

-La intel·ligència Cinestèsicacorporal: La representació i/o gesticulació de les emocions i sentiments.

-La intel·ligència Visualespacial: L’imatge i la fotografia en el programa “Animoto”

-La intel·ligència Intrapersonal:  L’autoconfiança i autoestima en la presentació dels propis sentiments i emocions.

-La intel·ligència Interpersonal:  Participació en el treball en grup cooperatiu.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’ alumnat amb més dificultats serà integrat en els grups cooperatius per exercir la tutoria entre iguals. En els grups cooperatius s’integrarà alumnat amb diferents habilitats per tal d’aportar-les al grup.

Per a una millor comprensió i integració dels conceptes, hi haurà diferents tasques com: musicals, cinestèsiques, visuals, plàstiques,…

S’inclouen activitats inclusives per a l’alumnat nouvingut a través de recerca i coneixement cultural i interpersonal.

Intel·ligències Múltiples: segons H. Gardner una perspectiva basada en les intel·ligències múltiples pot millorar la comprensió de tot l’alumnat de diferents maneres: 1. Proporcionant diferents vies d’accès. 2. Presentant el tema a treballar globalitzat i despertant l’interès de l’alumnat. 3. Establint lligams amb els temes que ja esconeixen o bé ja es comprenen. 4. Reflexionant sobre els possibles èxits o fracassos en l’aplicació dels temes treballats. La planificació d’activitats multinivell implica que es dissenyen tasques diverses per arribar als mateixos objectius o similars, en funció dels diferents estils d’aprenentatge, de la motivació o de les múltiples intel·ligències de l’alumnat. S’utilitzarà el treball en petit grup cooperatiu on els seus membres s’organitzaran les tasques i compartiran els resultats de les aportacions de cadascú amb l’objectiu un resultat final, en aquests cas el vídeo grupal i els trencaclosques, a partir del contrast de diferents punts de vista, la discussió i el consens.