índex
 
Constitució geològica  
Nocions generals 
 
 
 
L'estructura de la Terra  
 
Actualment podem distingir en l'estructura de la Terra les següents sis capes:
  • atmosfera
  • hidrosfera
  • litosfera
  • astenosfera
  • mesosfera
  • nucli
L'atmosfera és constituïda per capes de gasos que envolten la Terra.  
 
La hidrosfera és la capa líquida que es troba sobre la superfície de la Terra. 
 
La litosfera és la capa sòlida més externa formada per silicats de magnesi (podem diferenciar la litosfera oceànica i la litosfera continental perquè aquesta darrera té blocs de silicats d'alumini); la litosfera no és continua horitzontalment, ben al contrari, es troba dividida en trossos anomenats plaques. 
 
L'astenosfera és constituïda per silicats de magnesi i, degut a la seva elevada temperatura, els materials d'aquesta capa es troben en estat plàstic.  
 
La mesosfera, formada per silicats magnèsics rics en metalls i el nucli, amb ferro i níquel combinats amb sofre, són les capes més internes de la Terra. 
Al nucli podem diferenciar el nucli extern i l'intern que és sòlid.  
 
 
 
 
 
 
 
Activitats  
 
 
Materials complementaris