Tipus de roques
 
Constitució geològica  
Nocions generals 
Els tipus de roques 
 
 
 
 
 
 
Roques magmàtiques
 
 
Es formen per refredament i solidificació de magmes, masses de materials rocosos fosos, que s'originen a l'interior de la Terra, a profunditats que oscil·len entre uns 10 i 150 kms. 
De vegades, el magma arriba a la superfície terrestre a través de fissures, que anomenem volcans:
  • en forma líquida (lava)
  • solidificats (piroclasts)
  • com a gasos
 
Els corrents de lava que flueixen en estat líquid es van refredant progressivament. S'inicia el procés de solidificació per les capes més superficials però quedant un temps encara líquida la de les capes més internes, fins que arriba a la total solidificació. 
 
La lava ja consolidada s'anomena Basalt (popularment "pedra ferral"). En refredar-se, la massa de lava contrau el seu volum i es produeixen unes esquerdes de refredament que fracturen la roca i donen lloc a diverses formes o hàbits de solidificació, que ens permet classificar el basalt en:
  • Prismàtic: grans columnes prismàtiques. Aquests prismes són sempre normals a la direcció del corrent i donen lloc a les famoses columnates basàltiques.
  • Massa: enormes blocs irregulars.
  • Lenticular: lloses o plaques grans i gruixudes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El basalt és la roca volcànica més abundant tant a Catalunya com a la Terra en general i forma la major part del sòl oceànic. 
 
Els piroclasts 
 
Es divideixen, segons la mida, en:
  • cendres (inferiors a 2 mm)
  • lapil·li o greda (de 2 a 30 mm)
  • bombes volcàniques (més de 30 mm)
 
A Catalunya els principals afloraments d'emissions magmàtiques es troben a la zona volcànica de la Garrotxa. 
 
El magma també es refreda i solidifica en zones internes de l'escorça terrestre, donant roques com el granit.  
Les roques granítiques són força abundants a Catalunya, principalment al nucli de les serralades com Collserola, Montnegre, Montseny i els Pirineus. 
A les zones humides, la roca granítica apareix coberta per un material sorrenc, el sauló, originat per la seva meteorització.  
 
 
Activitats  
 
 
Materials complementaris