Applets > Electricitat> Electrostàtica > Per l'alumne
Electrostàtica  
Executa l'applet
Per l'alumne

Per acabar d'aclarir els conceptes i procediments relacionats amb l'electrostàtica pots intentar contestar les qüestions i resoldre aquests problemes. El seu grau de dificultat és creixent.

Recorda que pots recòrrer a l'ajuda i l'applet et pot servir per comprovar el resultat però també per acabar de solucionar els dubtes que tinguis.

Bona feina!

Qüestions
  • El camp creat per una càrrega puntual en un punt A té un valor determinat. Com serà el valor del camp elèctric si es duplica la distància del punt a la càrrega que l'origina? I com variarà el potencial?
  • És possible que existeixi un punt on el camp elèctric sigui zero i en canvi el potencial no?
  • Quina relació hi ha entre les línies de camp i les línies equipotencial?
  • El potencial elèctric és constant en una regió de l'espai, què podem dir del camp elèctric en aquesta regió?
  • Una càrrega negativa es deixa en repòs en un camp elèctric. Es mourà cap a una regió de més o de menys potencial elèctric?
Problemes
  • Calcula el camp i el potencial elèctric en un punt situat a una distància de 80 metres d'una càrrega de +3 µC.
  • Disposem d'un dipol elèctric de 4 µC on les càrregues estan separades per 140 metres. Quin és el camp i el potencial elèctric en un punt situat a 100 metres de cadascuna de les càrregues?
  • En els tres vèrtexs d'un quadrat de 200 m de costat hi situem càrregues de +1, -2 i +3 µC. Calcula el camp elèctric i el potencial en el quart vèrtex.
  • Disposem de dues càrregues de +4 i +1 µC separades entre elles 600 metres. Troba el punt de la recta que passa per les dues càrregues on el camp elèctric és nul. Serà nul en aquest punt el potencial?
  • Damunt d'una recta hi disposem un dipol de 2 µC amb les càrregues separades 240 metres. Damunt de la mateix recta tenim dos punts A i B situats a 120 metres de la càrrega positiva i negativa respectivament. Calcula el treball que haurem de fer per traslladar una càrrega de 8 µC des del punt A fins el B.
Autoaprenentatge  
Ara seria el moment de plantejar-te tu sol alguns problemes o exercicis d'electrostàtica, per poder-los resoldre quantitativament o qualitativa i després comprovar-ne els resultats amb l'ajuda de l'applet. Endavant!