Applets > Cinemàtica > Moviment circular > Per l'alumne      
Moviment circular  
Executa l'applet
Per l'alumne      
   

Per acabar d'aclarir els conceptes i procediments relacionats amb el moviment circular i el moviment vibratori harmònic pots intentar contestar les qüestions i resoldre aquests problemes. El seu grau de dificultat és creixent.

Recorda que pots recòrrer a l'ajuda i l'applet et pot servir per comprovar el resultat però també per acabar de solucionar els dubtes que tinguis.

Bona feina!

Qüestions      
  • És possible una velocitat angular negativa i una acceleració positiva?
  • És possible un moviment circular sense acceleració?
  • En un moviment circular, la força no hauria de ser centrífuga i no centrípeta, tenint en compte l'efecte que notem quan agafem una corba anant amb cotxe?
  • Quan la posició en un MVH és màxima, quins són els valors (qualitatius) de la velocitat, de l'acceleració i de la força?
  • La gràfica v-t d'un MVH correspon a una funció sinus. Quines seran les formes de les gràfiques posició-temps i acceleració-temps?
Problemes
  • Un objecte gira amb una velocitat angular constant de 4 rad/s. Quant temps tardarà en donar una volta sencera? Quina serà la seva posició angular als 5 segons d'haver començat el moviment?
  • Un objecte que està inicialment aturat comença a girar amb una acceleració angular de 3 rad/s² seguint una trajectòria de 7 metres de radi. Calcula el temps que tardarà en donar un quart de volta. Quina serà en aquest instant la seva acceleració (tangencial, centrípeta i total)?
  • Quantes voltes donarà abans d'aturar-se un mòbil que gira per una pista circular a 9 rad/s i frena amb una acceleració angular de 2 rad/s². Pots calcular la velocitat i acceleració d'aquest objecte just en el moment en que ha girat tres voltes exactament?
  • Un noia (50 kg) que fa pointing descriu després de llançar-se un moviment vibratori harmònic de 5 metres d'amplitud amb un període d'1,25 segons. Calcula la seva velocitat, acceleració i força que actua sobre ella quan la noia està baixant i està 3 metres per sobre el punt d'equilibri de l'oscil·lació.
  • Un objecte de 8 kg descriu una trajectòria circular de 14 metres de radi. En l'instant inicial està en la posició angular de 120º i porta una velocitat angular de 1 rad/s. A partir d'aquest moment accelera uniformement amb 1 rad/s². Calcula quina serà la seva posició, velocitat, acceleració (tangencial, centrípeta i total) just als 4 segons d'haver iniciat el moviment. Quina serà la força que actua sobre l'objecte en aquest moment?
Autoaprenentatge  
Ara seria el moment de plantejar-te tu sol alguns problemes o exercicis de moviments circulars i/o moviment vibratori harmònic, per poder-los resoldre quantitativament o qualitativa i després comprovar-ne els resultats amb l'ajuda de l'applet. Endavant!