TIPUS D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Les instal·lacions fotovoltaiques és poden classificar en funció del tipus d'equips de consum que alimentin:

Inici