c58

Eixos d'una cònica inscrita

1) Siguin P el perspector de la cònica i Pa, Pb, Pc els punts de contacte.
2) La quarta intersecció de la cònica amb la circumferència circumceviana de P és Q.
3) Les bisectrius de QPa i PbPc són paral·leles als eixos.

inici
construccions
resultats